Namık Kemal'in Eserleri,Özelliği,Edebiyata katkıları

NAMIK KEMAL (1840–1888)

Namık Kemal’in Eserleri,Özelliği,Edebiyata katkıları

 1. Topluma hürriyet bilinci vermeye çalışmıştır.
 2. Edebiyatı düşüncelerini yaymak için bir araç olarak kullanmıştır.
 3. Şiirlerinde biçim ve dil bakımından eskiye bağlı kalmıştır.
 4. Roman, makale, piyes, şiir, eleştiri, tarih alanında çalışmaları vardır.
 5. —-, Tasvir-i Efkâr’da yayımlanan “Lisan-ı Osmanînin Edebiyatı Hakkında Bazı Mülahazâtı Şâmildir” adlı makalesinin —- Dönemindeki dil anlayışını belirleyecek düzeyde bir içeriği vardır.
 6. Tiyatroları oynanmak için yazılmıştır.
 7. Tiyatroda eğlence ile sosyal faydayı birleştirip faydalı bir eğlence olarak nitelemiştir.
 8. Celalettin Harzemşah adlı eserinde tiyatro hakkındaki görüşlerine yer vermiştir.
 9. Ziya Paşa’ya karşı bir kırgınlığı vardı; biraz da bu kırgınlığın etkisi ile olacak Harabat’ın çıkışını iyi karşılamadı. Birinci cildi için Tahrib-i Harabat’ı, ikincisi için de Takip’i yazdı.
 10. Konuşma dilinden yana olmuş, özellikle tiyatrolarını sade dille yazmıştır.
 11. Vatanseverlik, hürriyet, doğruluk, erdem, adalet, eşitlik gibi kavramları kullanmıştır.
 12. Vatan şairi olarak tanınır.
 13. Sanat toplum içindir görüşündedir.
 14. Romantizm akımından etkilenmiştir.
 15. “İntibah” adlı romanı ilk edebi romandır.
 16. “Cezmi” adlı romanı edebiyatımızdaki ilk tarihi romandır.

17 “Vatan yahut Silistre” adlı oyunu ilk kez sahnelenen oyundur.

18 Celalettin Harzemşah (tiyatro) tarihi bir konu 1881

 1. Zavallı Çocuk (1873), Akif Bey (1874), Kara Bela, Gülnihal (1875) adlı eserleri tiyatro eserleridir.
 2. Hürriyet Kasidesi, Vatan Mersiyesi, Vatan Şarkısı, Vatan Türküsü, Vaveyla şiirleri tanınmış şiirlerindendir.
 3. Tahrib-i Harabat (eleştiri) 1874
 4. Takip (eleştiri) 1875
 5. İrfan Paşa’ya Mektup” (eleştiri)
 6. Evrak-ı Perişan
 7. Barika-i Zafer biyografi
 8. Kanije Müdafanamesi
 9. Devr-i İstila
 10. Osmanlı Tarihi
 11. Rüya, eleştiridir. 1868
 12. Namık Kemal ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisiyanlıştır?
 13. A)Edebiyatı, düşüncülerini halka yaymak bu yolla toplumu geliştirmek için bir araç olarak kullanmıştır.
 14. B)Eski edebiyata karşı olduğu halde yeni düşünce ve kavramları yaymak amacıyla yazdığı şiirlerin çoğunda, biçim ve dil bakımından eskiye bağlı kalmıştır.
 15. C)Batı şiirini tanıtmak amacıyla Fransız şairlerinden manzum çeviriler yapmıştır. *
 16. D)Edebiyattaki yerini nesir alanında özellikle Makale, piyes, roman, eleştiri, tarih türünde yazdığı eserler belirlemiştir.
 17. E)Yazıda konuşma dilinin kullanılmasından yana olmuş ve özellikle tiyatrolarını oldukça sade bir dille yazmıştır. (1990-II)

CEVAP C şıkkıdır. Fransız şiirinden çeviriler yapan Tanzimat şairi Namık Kemal değil, Şinasi’dir.

 1. Bu sanatçımızın adı anılınca öteki dallarda verdiği ürünlerden çok, şiirleri gelir akla Şiirlerinde değişik dönemler vardır. Gençlik yıllarında biçim ve içerik yönünden eski şiirin izinde yürürken, Şinasi ile tanıştıktan sonra asıl yolunu bulmuştur. Şiirlerde eski biçim yine sürmüş ancak içerik değişmiştir. Özellikle de sosyal konulara ağırlık vermiştir. Ancak vatan ve özgürlük aşkını dile getiren şiirleriyle daha çok tanınır.

Bu parçada söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?  

Namık Kemal

Namık Kemal’in Eserleri,Özelliği,Edebiyata katkıları

 1. (I) Tanzimat Dönemi tiyatrosunda çeşitli konular işlenir. (II) İşlenilen konular, genellikle toplumsal boyutlu nitelikler taşır. (III) Örneğin Namık Kemal’in Zavallı Çocuk ve Gülnihal adlı yapıtlarında vatan konusu işlenmiştir. (IV) Recaizade Mahmut Ekrem, Ahmet Mithat, Abdülhak Hamit, Teodor Kasap gibi sanatçılar da tiyatro alanında yapıtlar ortaya koymuşlardır. (V) Bu alanda ürün verenler klasisizm ve romantizm akımlarının etkisinde kalmıştır. LYS 2010

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

 1. A) I. B) II. C) *III. D) IV. E) V.

CEVAP C şıkkıdır. Namık Kemal’in Zavallı Çocuk ve Gülnihal adlı eserlerinde vatan konusu işlenmemiştir.

 1. —- Servet-i Fünûn Batıcılık

Ziya Gökalp —- Türkçülük

Namık Kemal Encümen-i Şuarâ —-  

Yukarıda şairlerin, içinde yer aldıkları topluluklar ve savundukları düşünce akımları verilmiştir. Tablodaki boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? LYS 2010

 1. A) Ahmet Hamdi Tanpınar – BeşHececiler – Türkçülük
 2. B) Mehmet Âkif Ersoy – Genç Kalemler – Batıcılık
 3. C) Tevfik Fikret – Genç Kalemler – Osmanlıcılık
 4. D) Yahya Kemal Beyatlı – Yedi Meşaleciler – Osmanlıcılık
 5. E)Tevfik Fikret – BeşHececiler – Batıcılık

CEVAP C şıkkıdır.

 1. Namık Kemal,Zavallı Çocuk’ta, genç bir kızın kendisinden oldukça yaşlı biriyle

I

görücü yoluyla evlendirilmesine karşı çıkışını; Akif Bey’de, vatan sevgisinin kişisel

II

mutluluktan önce geldiğini; Gülnihal’de, baskıya karşı duyduğu tepkiyi; Cezmi’de,

III                                                              IV

Kırım Hanı Adil Giray’ın yaşamını; Celalettin Harzemşah’ta İslam birliği

V

düşüncesini anlatır. 

Bu parçada Namık Kemal’in numaralanmış yapıtlarından hangisi tür bakımından ötekilerden farklıdır? (2011-LYS)

 1. A) I. B) II. C) III. D)* IV. E) V.

CEVAP D şıkkıdır. Cezmi romandır. Diğer eserler ise tiyatro eseridir.