NAMIK KEMAL

NAMIK KEMAL: (1840–1888)

 1. Topluma hürriyet bilinci vermeye çalışmıştır.
 2. Edebiyatı, düşüncelerini yaymak için bir araç olarak kullanmıştır.
 3. Şiirlerinde biçim ve dil bakımından eskiye bağlı kalmıştır.
 4. Roman, makale, piyes, şiir, eleştiri, tarih alanında çalışmaları vardır.
 5. Tasvir-i Efkâr’da yayımlanan “Lisan-ı Osmanînin Edebiyatı Hakkında Bazı Mülahazâtı Şâmildir” adlı makalesinin Milli Edebiyat Dönemindeki dil anlayışını belirleyecek düzeyde bir içeriği vardır.
 6. Tiyatroları oynanmak için yazılmıştır.
 7. Tiyatroda eğlence ile sosyal faydayı birleştirip faydalı bir eğlence olarak nitelemiştir.
 8. Celalettin Harzemşah adlı eserinde tiyatro hakkındaki görüşlerine yer vermiştir.
 9. Ziya Paşa’ya karşı bir kırgınlığı vardı; biraz da bu kırgınlığın etkisi ile olacak Harabat’ın çıkışını iyi karşılamadı. Birinci cildi için Tahrib-i Harabat’ı, ikincisi için de Takip’i yazdı.
 10. Konuşma dilinden yana olmuş, özellikle tiyatrolarını sade dille yazmıştır.
 11. Vatan, hürriyet, eşitlik, adalet, doğruluk gibi kavramları kullanmıştır.
 12. “Vatan şairi” olarak tanınır.
 13. “Sanat toplum içindir.” görüşündedir.
 14. Romantizm akımından etkilenmiştir.
 15. “İntibah” adlı romanı ilk edebi romandır. 1876
 16. “Cezmi” adlı romanı edebiyatımızdaki ilk tarihi romandır. 1880
 17. “Vatan yahut Silistre” adlı oyunu sahnelenen ilk oyundur. Tarihi bir konu ele alınmıştır.
 18. Celalettin Harzemşah tarihi bir konunun ele alındığı bir tiyatro eseridir.
 19. Zavallı Çocuk, Akif Bey, Kara Bela, Gülnihal
 20. Hürriyet Kasidesi, Vatan Mersiyesi, Vatan Şarkısı, Vatan Türküsü, Vaveyla
 21. Tahrib-i Harabat (eleştiri) 1874
 22. Takip (eleştiri) 1875
 23. İrfan Paşa’ya Mektup” (eleştiri)
 24. Evrak-ı Perişan monografi, Barika-i Zafer biyografi
 25. Kanije Müdafanamesi, Devr-i İstila
 26. Osmanlı Tarihi
 27. Rüya, eleştiridir. 1868
 28. Namık Kemal ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
 1. A)Edebiyatı, düşüncülerini halka yaymak bu yolla toplumu geliştirmek için bir araç olarak kullanmıştır.
 2. B)Eski edebiyata karşı olduğu halde yeni düşünce ve kavramları yaymak amacıyla yazdığı şiirlerin çoğunda, biçim ve dil bakımından eskiye bağlı kalmıştır.
 3. C)Batı şiirini tanıtmak amacıyla Fransız şairlerinden manzum çeviriler yapmıştır. *
 4. D)Edebiyattaki yerini nesir alanında özellikle Makale, piyes, roman, eleştiri, tarih türünde yazdığı eserler belirlemiştir.
 5. E)Yazıda konuşma dilinin kullanılmasından yana olmuş ve özellikle tiyatrolarını oldukça sade bir dille yazmıştır.     (1990-II)
 1. Bu sanatçımızın adı anılınca öteki dallarda verdiği ürünlerden çok, şiirir gelir akla Şiirlerinde değişik dönemler vardır. Gençlik yıllarında biçim ve içerik yönünden eski şiirin izinde yürürken, şinasi ile tanıştıktan sonra asıl yolunu bulmuştur. Şiirlerde eski biçim yine sürmüş ancak içerik değişmiştir. Özellikle de sosyal konulara ağırlık vermiştir. Ancak vatan ve özgürlük aşkını dile getiren şiirleriyle daha çok tanınır. Bu parçada söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Namık Kemal
 1.  (I) Tanzimat Dönemi tiyatrosunda çeşitli konular işlenir. (II) İşlenilen konular, genellikle toplumsal boyutlu nitelikler taşır. (III) Örneğin Namık Kemal’in Zavallı Çocuk ve Gülnihal adlı yapıtlarında vatan konusu işlenmiştir. (IV) Recaizade Mahmut Ekrem, Ahmet Mithat, Abdülhak Hamit, Teodor Kasap gibi sanatçılar da tiyatro alanında yapıtlar ortaya koymuşlardır. (V) Bu alanda ürün verenler klasisizm ve romantizm akımlarının etkisinde kalmıştır. LYS 2010

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

 1. A) I.           B) II.         C) *III.           D) IV.           E) V.

—-                                 Servet-i Fünûn Batıcılık

Ziya Gökalp                   —-                                                 Türkçülük

Namık Kemal                Encümen-i Şuarâ                            —-

Yukarıda şairlerin, içinde yer aldıkları topluluklar ve savundukları düşünce akımları verilmiştir. Tablodaki boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? LYS 2010

 1. A) Ahmet Hamdi Tanpınar – Beş Hececiler – Türkçülük
 1. B) Mehmet Âkif Ersoy – Genç Kalemler – Batıcılık
 1. C) Tevfik Fikret – Genç Kalemler – Osmanlıcılık
 1. D) Yahya Kemal Beyatlı – Yedi Meşaleciler – Osmanlıcılık
 1. F)Tevfik Fikret – Beş Hececiler – Batıcılık
 1. Namık Kemal, Zavallı Çocuk’ta, genç bir kızın kendisinden

I

oldukça yaşlı biriyle görücü yoluyla evlendirilmesine karşı çıkışını; Akif Bey’de, vatan sevgisinin kişisel mutluluktan önce geldiğini;

II

Gülnihal’de, baskıya karşı duyduğu tepkiyi; Cezmi’de, Kırım Hanı

III                                                                  IV

Adil Giray’ın yaşamını; Celalettin Harzemşah’ta İslam birliği

V

düşüncesini anlatır.

Bu parçada Namık Kemal’in numaralanmış yapıtlarından hangisi tür bakımından ötekilerden farklıdır? (2011-LYS)

 1. A) I. B) II. C) III. D)* IV. E) V.