Hikaye ne demektir? Özellikleri Nelerdir

HİKÂYE:

Hikaye ne demektir? Özellikleri Nelerdir

 1. Yaşanmış veya yaşanma ihtimali olan olayların kişi yer ve zamana bağlı olarak anlatıldığı eserlerdir.
 2. Modern öykü ve romanın yerini Divan Edebiyatı’nda özellikle mesnevi olmak üzere mesnevi, masal, destan, halk hikâyesi tutar.
 3. Divan edebiyatındaki gazavatnameler (savaş hikâyeleri) ile menakıpnameler (çeşitli menkıbeler) de bu türün kaynakları arasında sayılabilir.
 4. Hikâyenin yapı unsurları: Olay örgüsü, kişiler, zaman, mekân
 5. Mutlaka bir olay vardır.
 6. Olayın ortaya çıkması için kişiler, zaman ve mekâna ihtiyaç vardır.
 7. Olayı yaşayan kişiler vardır.
 8. Olayın yaşandığı zaman vardır.
 9. Olayın yaşandığı yer vardır.
 10. Hikâye üç bölümden oluşur: Serim, düğüm, çözüm.
 11. Serim bölümünde:
 12. a)Olay, sorun tanımlanır.
 13. b)Kahramanlar hakkında bilgi verilir, kahramanlar tanımlanır.
 14. c)Mekân hakkında bilgi verilir.
 15. Düğüm bölümünde:
 16. a)Sorun karmaşıklaşır.
 17. b)Engeller ortaya çıkar.
 18. c)Kahramanlar hakkında geniş bilgi verilir.
 19. d)Olay okuyucuyu meraklandıracak bir şekilde anlatılır.
 20. Çözüm bölümünde olayın nasıl sonuçlandığı açıklanır, sorun çözülür, okuyucunun merakı giderilir.
 21. Hikâyede olay, temayı beraberinde getirir, olayın ortaya çıkması için kişilerin karşılaşması veya çatışması gerekir.
 22. Farklı türde hikâyelerin ortaya çıkması; anlatıcı ile anlatılan arasındaki ilişki, tema çevresinde yapıcı öğelerin düzenlenmesi ve bu öğelerin birbiriyle ilişkisinden kaynaklanır.
 23. Beş çeşidi vardır: Olay hikâyesi, durum hikayesi, halk hikâyesi, ben merkezli hikâye ve manzum hikâye
 24. İlk hikâye İtalyan Boccacio’nun “Dekameron” (On Gün) adlı eseridir.
 25. Bunu Cervantes’in ve İngiliz yazar Geforrey Chaucer’in eserleri izler.
 26. 15. yüzyılda Mercimek Ahmet’in Farsçadan çevirdiği Kabusname, 15. Yüzyılda                       derleyip yazıya çevrildiği tahmin edilen Dede Korkut Hikâyeleri, düzyazı türümüzün öyküye kaynaklık eden ilk ürünleri olarak alınabilir.
 27. Divan Edebiyatı’nda modern öykü ve romanın yerini tutan en önemli tür mesnevidir.
 28. Türk edebiyatında ilk hikâyeler, Ahmet M. Efendi’nin “Letaif-i Rivayat” adlı eseridir.
 29. Batı tekniğine uygun ilk hikâye Sami Paşazade Sezai’nin “Küçük Şeyler” adlı eseridir.
 30. Konuşma diliyle yazan ilk hikâyeci Ömer Seyfettin’dir.
 31. Kısa hikâyeciliği meslek haline getiren yazar Ömer Seyfetin’dir.