DİVAN EDEBİYATI BOŞLUK DOLDURMA SORU ÖRNEKLERİ

DİVAN EDEBİYATI BOŞLUK DOLDURMA SORU ÖRNEKLERİ

NOT: Bu cümleler ÖYS ve LYS’lerde çıkmış sorulardan yola çıkılarak yazılmıştır. Tamamı 225 madde olan bu cümlelerin 30 tanesi örnek olark bu sayfada verilmiştir.

 1. —-. yüzyıl şairlerinden biri Sultan Veled’dir.
 2. —–. yüzyıl şairlerinden biri Âşık Paşa’dır.
 3. —-. yüzyıl şairlerinden biri Şeyhi’dir.
 4. —–. yüzyıl şairlerinden biri Fuzuli’dir.
 5. —–. yüzyılda yaşayan Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi, düzyazı türümüzün öyküye kaynaklık eden ilk ürünlerinden sayılabilir.
 6. —-. yüzyılda yaşayan Kâtip Çelebi’nin Keşfü’z Zünun’u tanınmış bir eseridir.
 7. ——. yy. şairlerinden Nabi’nin mesnevi biçiminde yazdığı Hayriye adlı eseri, öğüt veren, sosyal didaktik bir yapıttır.
 8. ——-. Yüzyıl şairlerinden biri Nedim’dir.
 9. ———’nin Sefaretname-i Fransa adlı eseri gezi eseridir.
 10. Ahlakla ilgili öğütler veren, türlü hayat görüşlerini yansıtan, özdeyiş niteliğindeki sözlerin ağır bastığı gazellere ———- gazel denir.
 11. ———————–’nin Mecalisü’n-Nefais adlı eseri, Türk edebiyatındaki ilk tezkiredir.
 12. ———- ve Farsçanın dil kurallarını benimsemek, divan edebiyatının başlıca kurallarındandır.
 13. ——– vezniyle yazılmış olma divan şiirinin belirleyici özelliğidir.
 14. Âşık Paşa, 14. yüzyılda yaşamış bir ——-.
 15. —— acısından duyulan mutluluk, divan edebiyatının ortak konularındandır.
 16. Aşk derdine —————-, divan edebiyatının ortak konularındandır.
 17. Aşk ıstırabının insanı ————– inancı, divan edebiyatının ortak konularındandır.
 18. Baki, ————— olmayan divan şairlerinden biridir.
 19. Baki’den alınan “Yollarda kaldı gözlerimiz, gelmedi haber” mısrası, ——— bir dille söylenmiştir.
 20. Baki’den alınan “Yollarda kaldı gözlerimiz, gelmedi haber” mısrası, ——- ölçüsüyle söylenmiştir.
 21. Baki’den alınan “Yollarda kaldı gözlerimiz, gelmedi haber” mısrası, bir bekleyişin, özlemli bir arayışın anlatımıdır.
 22. Baki’den alınan “Yollarda kaldı gözlerimiz, gelmedi haber” mısrası, de kolay gibi görünen, gerçekte güç bir söyleyiş (————————– sanatı) vardır.
 23. ———- anlamda bilime değer veren ilk düşünürlerimizden olan Kâtip Çelebi, Cihannüma adlı eserin sahibidir.
 24. Belirli —— ve ———— dışına çıkmamak, divan edebiyatının başlıca kurallarındandır.
 25. Bir kimsenin ölümü üzerine duyulan üzüntü ve acıyı anlatmak, onun erdemlerini, iyi yönlerini dile getirmek amacıyla yazılan şiirlere divan edebiyatında verilen ad, ————  dir.
 26. Bir kişiyi, bir durumu veya olayı yermeye, toplumun aksayan yönlerini göstermeye yönelik şiirler yazan şairlerden biri————  dir.
 27. Bir kişiyi, bir durumu veya olayı yermeye, toplumun aksayan yönlerini göstermeye yönelik şiirler yazan Nef’inin şiirlerine ————  denebilir.
 28. ———— türüyle benzerlik gösteren eserlere divan edebiyatına tezkire adı verilir.
 29. ———— güzelliğine değil————  güzelliğine önem verme divan şiirinin belirleyici özelliğidir.
 30. ———— adlı eserin sahibi Kâtip Çelebi, Batılı anlamda bilime değer veren ilk düşünürlerimizdendir.