Yunus Emre

3. Öğrencilerinize 134. sayfadaki “Yunus Emre” konusunun “Düşünelim” bölümündeki dörtlüğü okutup devamındaki soruyu cevap- lamalarını söyleyiniz. 134. sayfada yer alan bilgiler ve “Resim 6.11” ve “Resim 6.12” doğrultusunda Yunus Emre’nin hayatı, kişiliği, çalışmaları ve İslam anlayışı hakkında bilgiler veriniz. Yunus Emre’nin Türk boylarının birlik ve beraberliğini sağlamadaki rolünü, yazdığı öz Türkçe şiirleriyle İslam dininin ahlaki değer- lerinin Türkler arasında yayılmasındaki etkisini 2.8. Yunus Emre DÜŞÜNELİM Ben gelmedim davi için, Benim işim sevi için. Dostun evi gönüllerdir, Gönüller yapmaya geldim. Yunus Emre’den Altın Öğütler, s. 15. • Yukarıdaki dörtlüğe göre Yunus Emre hakkında neler söyleyebilirsiniz? İslam’ın Türkler arasında yayılmasında etkili olan şahsiyetlerden biri de Yunus Emre’dir. Onun, nerede doğduğu kesin olarak bilinme- mektedir. Ailesinin Sivrihisar yakınlarındaki Sarıköy’e yerleştiği, Yunus Emre’nin 1240 yıllarında burada doğduğu ve 1320 yılında da aynı yer- de vefat ettiği kabul edilmektedir. Anadolu’nun birçok yerinde Yunus Emre’ye ait olduğu iddia edilen birçok mezar vardır. Bunlar arasında Eskişehir’e bağlı Sarıköy’de bulunan mezarın Yunus Emre’ye ait ola- bileceği görüşü daha yaygındır. Yunus Emre’nin İslam anlayışının oluşmasında Ahmet Yesevî, Mevlânâ, Hacı Bektaş Veli gibi düşünürlerin görüş ve düşüncelerinin yanı sıra Bektaşi dervişlerinden Taptuk Emre’nin büyük bir etkisi var- dır. O, Taptuk Emre’nin dergâhında bulunmuş ve öğrencisi olmuştur. ve önemini vurgulayınız. Konunun sonundaki “Neyi Öğütlüyor?” etkinliğini yaptırınız. 4. Öğrencilerinizin “Türklerde Peygamber ve Ehl-i Beyt Sevgisi” konusunun “Düşünelim” bölümündeki motivasyon sorusuyla ilgili düşüncelerini arkadaşlarıyla paylaşmalarını sağlayınız. Resim 6.11 : Yunus Emre (Temsilî resim, Vatan Millet ve BayrakSevgisi,s.457.) Yunus Emre, İslam anlayışı bakımından Ahmet Yesevî’nin Ana- dolu’daki devamı sayılır. Onun temel felsefesi, insanı sevmek ve insanlar arasında din, mezhep, ırk, dil, renk ve sınıf ayrımı yapmaksı- zın “Yaratan’dan ötürü yaratılanı hoş görmek”tir. O, şiirleriyle halka Allah ve Peygamber sevgisini anlat- mayı amaçlamıştır. Şiirlerinde insanları dostluğa ve kardeşliğe çağırmış, toplumsal barışa önem vermiş, kin ve nefretten uzak durmayı öğütlemiştir. Yunus Emre Anadolu’da, Haçlı ve Moğol saldı- rılarıyla dağılan Türk boylarının birlik ve beraberliği için gayret etmiştir. O, şiirlerinde Türk örf ve âdetle- riyle dinî değerleri birleştirmiştir. Onun, Anadolu’da İslam inanç ve ilkelerinin doğru bir şekilde öğrenil- mesinde, kültürel değerlerimizin benimsenmesinde önemli bir rolü olmuştur. Sade ve açık bir Türkçeyle yazdığı şiirleri yüzlerce yıl dilden dile aktarılmış ve birçoğu da bestelenmiştir. Bu şiirler “Divan” adlı 5. Öğrencilerinize 135. sayfadaki bilgile- ri okutup “Resim 6.13”ü inceletiniz. Onlara Türklerde peygamber sevgisinin ifade edilişiyle ilgili başka örnekler bilip bilmediklerini sorunuz. Cevaplar üzerinde birlikte konuşunuz. Resim6.12:YunusEmreTürbesi(Sarıköy/ Eskişehir) NEYİ ÖĞÜTLÜYOR? Gelin tanış olalım, İşi kolay kılalım, Sevelim sevilelim, Dünya kimseye kalmaz. eserinde bir araya toplanmıştır.(1) Yunus Emre’nin şiirleri geçmişte olduğu gibi günümüzde de beğe- niyle okunmakta, insanlara ilham kaynağı olmaya devam etmektedir. Yunus Emre’den Altın Öğütler, s. 59. • Yunus Emre yukarıdaki dörtlüğünde insanlara neyi öğütlemektedir? (1) Ahmet Kabaklı, Yunus Emre, s. 98; Fuat Köprülü, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, s. 287. 134