İnanç

İnanç konuları İslam dininin temelini oluşturur. Bir kimsenin Müslüman olabil- mesi için öncelikle iman etmesi gerekir. Bu nedenle Kur’an’da inanç konularına büyük önem verilir. Bunların başında Allah’ın var- lığına ve birliğine, Hz. Muhammed (s.a.v.)’in onun kulu ve elçisi olduğuna inanmak gelir. Allah’ın meleklerine, kitaplarına, peygamber- lerine, ahiret gününe, kader ve kazaya, hayır ve şerrin Allah’tan olduğuna ve öldükten sonra tekrar dirilmeye inanmak da Kur’an-ı Kerim’deki inanç konularındandır. Kur’an-ı Kerim’de kesin olarak inanılması istenen bu BİLGİ KUTUSU İslam dininin iman esasları ilmihâl kitapların- da “Âmentü” adı verilen bir metin içinde toplan- mıştır. Bu metin şöyledir: “Âmentü billâhi ve melâiketihî ve kütübihî ve rusulihî ve’l-yevmi’l-âhiri ve bi’l-kaderi hayrihî ve şerrihî minallâhi teâlâ ve’l-ba`sü ba`de’l-mevti hakkun. Eşhedü enlâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne muhammeden abdühû ve resûlüh.” Anlamı: Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kadere, hayır 2.Kur’an-ı Kerim’in konularının hangi baş- lıklar altında toplanabileceğini kavratmak için öğrencilerinize konuda verilen paragrafı okutup şemayı inceletiniz. 3.“Bulalım, Açıklayalım” etkinliğini yaptırınız. 4.Öğrencilerinizden “1.1. İnanç” konusunun “Düşünelim” bölümündeki soruyu cevaplamala- rını isteyiniz. 5.Konunun ilk iki paragrafını okutup inanç kavramı ile ilgili açıklamalar yapınız. 6.Nisâ suresinin 136. ayetini perdeye yan- sıtıp öğrencilerinizle birlikte yorumlayınız. Kur’an’da işaret edilen inanç esaslarının neler olduğunu açıklayınız. 7.“Bilgi Kutusu” bölümünde yer alan “Âmentü” metnini ve anlamını okutunuz. Ders kitabının 90. sayfasındaki “Değerlendirelim” etkinliğini yaptırınız. 8.Öğrencilerinize 90. sayfadaki paragrafları okutup Kur’an’daki inanç konularının amacını, Kur’an’a göre inanmanın zorlama ile gerçek- leşmeyeceğini kavratınız ve “Resim 4.1”’i ince- letiniz. Ölçme ve Değerlendirme Öğrencilerinizin öğrenme düzeylerini yaptıkları etkinliklere göre belirleyip değerlendiriniz. Gelecek Derse Hazırlık konulara İslam dininin inanç esasları denir ve ve şerrin Allah’tan olduğuna inandım. Öldükten bunlar İslam’ın “Âmentü”sü olarak adlandırı- sonra diriliş haktır. Allah’tan başka ilah olmadığı- lır. ‹nanılması gereken bu temel inanç esas- na, Muhammed’in onun kulu ve elçisi olduğuna ları bazı ayetlerde bir bütün hâlinde verilirken şahitlik ederim. bazılarında tek tek ele alınarak açıklanır. Örneğin bir ayette şöyle buyrulur: “Ey iman edenler! Allah’a, Peygamberine, Peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman ediniz. Kim Allah’ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkâr ederse derin bir sapıklığa düşmüş olur.” (1) Allah inancı Kur’an’ın en temel konusudur. Dolayısıyla Kur’an, öncelikle insanları tek olan Yüce Allah’a inanmaya çağırır. Onlara Allah’a hiçbir şekilde ortak koşmamayı öğütler ve evrenin tek yara- tıcısının Allah olduğunu belirtir. İslam dininde Allah’ın bir ve tek olmasına “tevhit” inancı denir. Bu