Hacı Bektaş Veli

Türkler arasında İslam dininin yayılmasında etkili olan şahsiyetlerden biri de Hacı Bektaş Veli’dir. Onun asıl adı Seyyid Muhammed bin İbrahim Ata’dır. Hacı Bektaş Veli, Horasan’ın Nişabur kentinde 1210 tarihinde doğmuştur. Ahmet Yesevî’nin görüşlerinden etkilenen Hacı Bektaş Veli, eğitim ve öğretimini tamamladıktan sonra Anadolu’ya gelmiş ve çeşitli yerleri dolaştıktan sonra Nev- şehir’in bugün Hacıbektaş adıyla bilinen ilçesine yerleşmiş ve 1270 yılında burada vefat etmiştir. En önemli eseri “Makalat”tır. Bektaş Veli’nin, Anadolu’da İslam dininin yayılmasında pek çok hizmetleri olmuştur. O, sohbetleri ve “Makalat”, “Kitabu’l-Fevâid”, “Tefsir-i Fâtiha”, “Besmele Şerhi”, “Hadis-i Erbaîn Şerhi” gibi eserleriyle İslam dininin benimsemesine katkıda bulunmuştur. Hacı Bektaş Veli, Kur’an ve hadis- lerden hareketle hoşgörü ve insan sevgisini esas almış; bencillik, büyüklenme, gurur, hırs ve hoş- görüsüzlüğü ortadan kaldırmaya çaba göstermiştir. Toplumda birlik ve beraberliğin sağlanması için insanların kardeşçe bir arada yaşamalarını öğütlemiştir. Hacı Bektaş Veli’nin görüşleri çerçevesinde Bektaşilik oluşmuştur.