Peygamber Mescidi ve Sosyal İşlevi

eygamber Mescidi ve Sosyal İşlevi DÜŞÜNELİM Sizce cami ve mescitlerin toplumsal açıdan önemi nedir? Peygamberimizin hicretinden sonra Medine’de ilk önce Müslümanların birlikte ibadet edebilecek- leri ve birtakım sosyal işleri yürütebilecekleri bir mescit yapılmasına karar verildi. Bunun için parası Hz. Ebu Bekir tarafından ödenerek bir arsa satın alındı. Mescidin inşasına başlandı. Yedi ay süren (1) Enfâl suresi, 72. ayet; Tevbe suresi, 100. ayet; Nahl suresi, 110. ayet. 75 yapım sırasında Peygamberimiz de çalıştı. Mescidin duvarları kerpiçten yapıldı ve üzeri de hurma dalları ile örtüldü. Mescide bitişik olarak Hz. Muhammed (s.a.v.)’in ailesi için bir ev, yoksul ve kim- sesizler için de odalar yapıldı. Bu odalara “Suffe” denildi. Mescide ise “Mescid-i Nebî” (Peygamber Mescidi) adı verildi.(1) Resim 3.8 : Hz. Peygamber dönemindeki Mescid-i Nebî’nin temsilî resmi (http://www.diyanet.gov.tr) Mescid-i Nebî, Müslümanların toplumsal hayatında önemli bir yere sahipti. Çünkü burası, Müs- lümanların vakit namazlarını ve cuma namazını kılmak için toplandıkları bir ibadet mekânı olmanın yanı sıra, sık sık bir araya geldikleri; sıkıntılarını, mutluluk ve sevinçlerini paylaştıkları bir yerdi. Burada, Medine dışından gelen misafirler, yabancı ülkelerin temsilcileri ağırlanır, görüşmeler yapı- lırdı. Ayrıca toplumu ilgilendiren sorunlar Mescid-i Nebî’de konuşulur ve bunların çözümü için karar- lar burada alınırdı. Yoksul ve kimsesizlerin durumları da mescitte görüşülerek onlar için yapılacak yardımlar belirlenirdi. Dolayısıyla Mescid-i Nebî, Müslümanların birlik ve bütünlük içinde sağlam ve güçlü bir toplum oluşturmaları açısından önemli bir merkez oldu. Resim 3.9 : Günümüzdeki Mescid-i Nebî’den bir görünüş ŞEMA YAPALIM Mescid-i Nebî’nin sosyal işlevlerini şema hâlinde gösteriniz. (1) Hayati Ülkü, İslam Tarihi, s. 113-114. 76 3. Ünite: Son Peygamber Hz. Muhammed 5. Öğrencilerinize 74. sayfanın sonundaki “Okuyalım, Cevaplayalım” etkinliğini yaptı- rınız. 75. sayfadaki “Harita 3.2”yi inceletip görüşlerini alınız. 75. sayfanın ilk iki paragrafı doğrultusunda “muhacir” ve “ensar” kavramla- rına ve “Hicret’in Müslümanlar üzerinde bırak- tığı etki”ye ilişkin açıklamalar yapınız. 6. Öğrencilerinizden “Hz. Muhammed’in Çağrısı: Medine Dönemi” konusunun “Düşü- nelim” bölümündeki soruyla ilgili bilgilerini arkadaşlarıyla paylaşmalarını isteyiniz. Hari- tada Medine şehrinin yerini gösterip şehirle ilgili açıklamalar yapınız. Öğrencilerinize konu ile ilgili verilen iki paragrafı okutarak onların Medine dönemi hakkında genel bilgiler edin- melerini sağlayınız. 7. Öğrencilerinizin “Peygamber Mescidi ve Sosyal ‹şlevi” konusunun “Düşünelim” bölü- mündeki soruyla ilgili düşüncelerini alınız. Konunun 75 ve 76. sayfada yer alan açıklama paragraflarını okutup “Resim 3.8” ve “3.9”u inceletiniz. Öğrencilerinizin Hz. Peygamberin mescidinin sosyal işlevi hakkındaki görüşlerini alınız. 8. Öğrencilerinize 76. sayfadaki “Şema Yapalım” etkinliğini yaptırarak Mescid-i Nebî’nin sosyal işlevlerini göstermelerini sağ- layınız. Ölçme ve Değerlendirme Öğrencilerinizin öğrenme düzeylerini aşa- ğıdaki sorularla belirleyip değerlendiriniz: 1. Hicret nedir? 2. Hicret’in sebep ve sonuçları nelerdir? 3. Peygamber Mescidi’nin sosyal işlevi nedir? Gelecek Derse Hazırlık 1. Öğrencilerinize “Ünitemize Hazırlana- lım” çalışmalarından dördüncüsünü yapmala- rını söyleyiniz. 2. İşlenecek konularla ilgili ayet mealleri- ni perdeye yansıtmak için asetat veya slayt hazırlayınız/ hazırlatınız.