Eğitim ve Öğretim Etkinlikleri

2.2. Eğitim ve Öğretim Etkinlikleri 2.3. Toplumsal Barışın Kurulması 3. Hudeybiye Antlaşması ve Mekke’nin Fethi Kazanım 2.2. Eğitim ve Öğretim Etkinlikleri DÜŞÜNELİM Hangi faaliyetler eğitim ve öğretim etkinlikleri olarak değerlendirilebilir? Hz. Muhammed (s.a.v.), eğitim ve öğretim etkinliklerine büyük bir önem vermiştir. Çünkü ona gönderilen ilk ayetlerde okumak emredilmiş, pek çok ayette de ilmin önemi bildirilmiştir. Bir ayette şöyle buyrulur: “…De ki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?...”(1) Başka bir ayette de Pey- gamberimizin öğreticilik özelliğine vurgu yapılarak şöyle buyrulmaktadır: “Ant olsun, Allah, mümin- lere kendi içlerinden; onlara ayetlerini okuyan, onları arıtıp tertemiz yapan, onlara kitap ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermekle büyük bir lütufta bulunmuştur…”(2) Peygambe- rimiz de “Ben bir öğretici olarak gönderildim.”(3) buyurarak kendisinin bir öğretmen olduğunu vurgulamıştır. 6. Hz. Muhammed’in sosyal barışa ve eği- tim-öğretime yönelik faaliyet ve düzenlemele- rini örneklerle açıklar. 7. Bedir, Uhut ve Hendek savaşlarının neden ve sonuçlarını açıklar. 8. Hz. Muhammed’in Hudeybiye Antlaş- ması’nda ve Mekke’nin fethinde sergilediği Peygamberimiz, Kur’an’ın emirleri doğrul- tusunda, bilgili bir toplum oluşturabilmek için Medine’deki Müslümanların eğitim ve öğre- timine öncülük etmiştir. Onun teşvik ve çaba- larıyla okuma yazma alanında önemli adımlar atılmıştır. Bilgisizliğe karşı mücadele verilmiş- tir. Peygamberimiz Mescid-i Nebî’yi, Müslü- manların eğitim ve öğretimi açısından önemli bir merkez hâline getirmiştir. O, kadın ve erkek tüm Müslümanları burada ayrı ayrı toplamış, onlara vahyedilen ayetleri bildirmiş ve açık- lamıştır. Hemen her vesileyle Müslümanlara dinî, ahlaki ve diğer konularda bilgiler vermiş, onları öğrenmeye ve öğretmeye yönlendirmiş- SONUÇ ÇIKARALIM Hz. Muhammed (s.a.v.) buyuruyor ki: “Bilgi müminin yitiğidir. Onu nerede bulursa alır.” (Acluni, Keşfu’l Hafa, C 1, s. 363.) “İlim öğrenmek için yola çıkan kimse, dönünceye kadar Allah yolundadır.” (Tirmizî, Sünen, Fadlu Talebi’l-İlm, C 5, s. 29.) • Peygamberimizin yukarıdaki hadislerin- den çıkarılabilecek mesaj nedir? Düşünceleri- nizi arkadaşlarınızla paylaşınız. tavrı barış açısından değerlendirir. tir. Medine dönemindeki önemli eğitim Süre: 2 ders saati. Değerler: barış, dayanışma, hoşgörü, kar- deşlik, yardımseverlik. Beceriler: araştırma, eleştirel düşünme, mekân, zaman ve kronolojiyi algılama. Öğretim yöntem ve teknikleri: soru-ce- vap, anlatım, sonuç çıkarma, tartışma, metin analizi. Kaynak, araç ve gereçler: ders kitabı, Kur’an-ı Kerim meali, İslam tarihi ile ilgili kay- naklar, bilgisayar, projeksiyon cihazı/ tepe- göz, asetat. ‹şleniş 1. Öğrencilerinizden “Eğitim ve Öğretim Etkinlikleri” konusunun “Düşünelim” bölümün- deki soruyla ilgili görüşlerini arkadaşlarıyla paylaşmalarını isteyiniz. Böylece onların eği- tim ve öğretimin kapsamı hakkındaki bilgi seviyelerini belirlemeye çalışınız. 2. Öğrencilerinize konunun ilk iki paragra- fını okutunuz. İlk paragraftaki ayet ve hadisleri yansıtarak birlikte yorumlayınız. Öğrencilerini- ze Hz. Peygamberin eğitim ve öğretim etkin- liklerine önem vermesinin nedenlerini sorarak bir tartışma ortamı oluşturunuz. 3. Öğrencilerinize 77. sayfanın son parag- rafını okutup “Suffe’nin eğitim ve öğretim açısından önemi nedir?” sorusunu sorunuz. Böylece onların Suffe’nin eğitim ve öğretim faaliyetlerindeki yeri ve önemini kavramala- rını sağlayınız. Öğrencilerinize “Resim 3.10”u inceletip “Sonuç Çıkaralım” etkinliğini yaptıra- rak onların Peygamberimizin eğitim ve öğre- time ne kadar önem verdiğini fark etmelerini sağlayınız. ve öğretim faaliyetlerinden biri de Mescid-i Nebî’nin bitişiğine inşa edilen Suffe’deki faali- yetlerdir. Burada yoksul ve kimsesizler kalırdı. Bunlar çoğunlukla Peygamberimizin yanın- da bulunur, ondan İslam dinini öğrenirlerdi. Peygamberimizin teşvikiyle yeni bilgiler öğren- mek ve kendilerini geliştirmek için çalışırlardı. Bunlar arasında yabancı dil öğrenenler de olmuştu. Suffe’de eğitim ve öğretim görenler, daha sonra Peygamberimiz tarafından başka topluluklara İslam dinini öğretmek için görev- lendirilmişlerdir.(4) Suffe, diğer Müslümanların da İslam’ı öğrendikleri önemli bir yerdi.