Nasr Suresi ve Anlamı

Nasr suresi Kur’an-ı Kerim’in 110. suresidir. Mekke’nin fethinden sonra indirilmiştir. Sure üç ayettir. Sureye, Allah’ın Peygamberimize yardım ederek onu zafere ulaştırması anlatıldığı için yardım anlamına gelen “Nasr” adı verilmiştir. Resim 3.16 : Kur’an’da Nasr suresinin yer aldığı sayfadan kesit 3. Ünite: Son Peygamber Hz. Muhammed Planlama Konu 6. Nasr Suresi ve Anlamı • Ünite Değerlendirmesi Kazanım 11. Nasr suresini ezbere okur ve anlamını söyler. Süre: 2 ders saati. Kavram: nasr. Değerler: dayanışma. Beceriler: araştırma, eleştirel düşünme. Öğretim yöntem ve teknikleri: soru-ce- vap, anlatım, hafızada tutma, grup çalışması, sonuç çıkarma. Kaynak, araç ve gereçler: ders kitabı, Kur’an-ı Kerim meali, bilgisayar, projeksiyon Okunuşu Bismillâhirrahmânirrahîm. “‹zâ câe nasrullâhi velfeth. Ve raeytennâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ. Fesebbih bihamdi rabbike vestağfirh. ‹nnehû kâne tevvâbâ.” Anlamı RahmanveRahimolanAllah’ınadıyla(başlarım). “Allah’ın yardımı ve fetih (Mekke fethi) geldi- ğinde ve insanların bölük bölük Allah’ın dinine girdiğini gördüğünde, Rabb’ine hamt ederek tes- pihte bulun ve ondan bağışlama dile. Çünkü o, tövbeleri çok kabul edendir.” cihazı/ tepegöz, asetat, kaset, kasetçalar vb. araçlar.