Hz. Muhammed'in Vefatı

. Öğrencilerinizden “Hz. Muhammed’in Vefatı” konusunun “Düşünelim” bölümündeki soruyu cevaplamalarını isteyiniz. Konunun ilk paragrafı çerçevesinde Peygamberimizin has- talanması ve vefat etmesi konusunda öğrenci- lerinizi bilgilendiriniz. 5. Öğrencilerinize konunun ikinci parag- rafını okutunuz. Onlara “Müslümanlar Hz. Peygamberin vefatı karşısında niçin şaşkınlık geçirmişlerdir?” sorusunu sorarak bir tartışma ortamı oluşturunuz. Âl-i ‹mrân suresinin 144. ayetinin mealini perdeye yansıtıp açıklayınız. 6. Öğrencilerinize konunun son paragrafı ve “Resim 3.15” doğrultusunda Peygamberi- mizin cenaze namazının kılınışı, defni, defne- dildiği yer hakkında bilgiler veriniz. 7. Öğrencilerinize “Değerlendirelim” etkinli- ğini yaptırınız. Ölçme ve Değerlendirme Öğrencilerinizin öğrenme düzeylerini aşa- ğıdaki sorularla belirleyip değerlendiriniz: 1. Veda Hutbesi nedir? 2. Veda Hutbesi’deki evrensel mesajlar nelerdir? 3. Peygamberimiz ne zaman vefat etmiş ve nereye defnedilmiştir? Gelecek Derse Hazırlık 1. Sınıfta, öğrencilerinizin bireysel veya grup çalışmaları sırasında kullanabilecekleri Kur’an-ı Kerim meali bulundurunuz. 2. Öğrencilerinize “Nasr Suresi ve Anlamı” konusunu okuyup gelmelerini söyleyiniz. 3. Nasr suresini ve anlamını perdeye yan- sıtmak için asetat veya slayt, surenin oku- nuşunu dinletmek için kaset, kasetçalar vb. araçlar hazırlayınız/ hazırlatınız. 5. Hz. Muhammed’in Vefatı DÜŞÜNELİM Hz. Muhammed (s.a.v.)’in vefatı hakkında neler biliyorsunuz? Peygamberimiz, Veda Haccı’nı yapıp Medine’ye döndükten bir süre sonra hastalandı. Rahat- sızlığı günden güne artıyordu. Hastalığı iyice ağırlaşıp mescide gidemez duruma geldiğinde namaz kıldırmak için Hz. Ebu Bekir’i görevlendirdi. Peygamberimiz, 8 Haziran 632 tarihinde, 63 yaşındayken Medine’de vefat etti. Vefatı, Müslüman- ları derinden üzdü. Hatta Hz. Ömer gibi onun vefatına inanmayan bazı Müslümanlar da oldu.(1) Ancak Hz. Ebu Bekir bu durumu daha soğukkanlı ve metanetle karşıladı. Mescid-i Nebî’ye gitti, orada şaş- kınlık ve tedirginlik içinde bekleyen Müslümanlara şu konuşmayı yaptı: “Sizden her kim Muhammed (s.a.v.)’e tapıyorsa iyi bilsin ki Muhammed (s.a.v.) öldü. Her kim Allah’a kulluk ediyorsa iyi bilsin ki Allah bakidir, asla ölmez.”(2) Hz. Ebu Bekir bu sözlerinin ardından Kur’an-ı Kerim’deki şu ayeti okudu: “Muhammed, ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi o ölür veya öldürülürse gerisin geriye (eski dininize) mi döneceksiniz? Kim gerisin geriye dönerse Allah’a hiçbir zarar veremez. Allah şükredenleri mükâfatlandıracaktır.”(3) Hz. Ebu Bekir’in konuşması Müslümanları yatıştırdı. Peygamberimizin cenazesi Hz. Ali tara- fından yıkanıp kefenlendi. Müslümanlar gruplar hâlinde gelerek cenaze namazını kıldılar. Peygam- berimiz, vefat ettiği yer olan Mescid-i Nebî’nin bitişiğindeki odasına Hz. Ali’nin de içinde bulunduğu bir grup Müslüman tarafından defnedildi.(4) Onun kabrinin bulunduğu yere tertemiz çiçekli bahçe, cennet bahçesi anlamına gelen “Ravzai Mutahhara” denir. Resim 3.15 : Ravzai Mutahhara’dan bir görünüm DEĞERLENDİRELİM Hz. Ebu Bekir’in, Peygamberimizin vefatı üzerine şaşkınlık ve tedirginlik içinde bulunan Müslümanlara yaptığı konuşma hangi mesajı vermektedir? Arkadaşlarınızla değerlendiriniz.