YA CEMİLÜ YA ALLAH TERCÜMANI İSMİ AZAM TESBİHATI

YA CEMİLÜ YA ALLAH TERCÜMANI İSMİ AZAM TESBİHATI
Mecmûatü’l- Ahzâb, II, 333’de bulunan, sabah ve ikindi namazlarının sonra okunan Tercüman-ı İsmi Âzâm Duası Bediüzzaman’ın hususî tesbihatlarından olan bu dua, belli başlı ve mütedâvil hadîs kitaplarında yer almamaktadır.

Sâdâtı Ehl-i Beyt ile bazı veliler arasında intikal ede gelmiş ve böylece bazı mübârek zatlar tarafından hususî şekilde kaydedilmiştir. bkz.Risale-i Nur’un Kudsî Kaynakları, s. 736.

Bedî’u’s-semâvâti ve’l-ard, Zû’l-celâli ve’l-ikram, lâ ilâhe illallah, lâ ilâhe illâ ente” isim ve zikirleri gelmektedir .(Tirmizî, Deavât, 87; İbn Mâce, Dua, 9; Dârimî, es-Sünen, Fedâilü’l-Kur’an, 14; Müslim, Salâtü’l-müsâfirîn, 258)