İSMİ AZAM DUASININ SIRLARI FAZİLETLERİ ANLAMI OKUNUŞU DİNLE

İSMİ AZAM DUASININ SIRLARI FAZİLETLERİ ANLAMI OKUNUŞU DİNLE
Türkçe Okunuşu:
“BismillâhirRahmânirrahîm.
Lâ ilâhe illallâhü’l Celîlü’l Cebbar. Lâ ilâhe illallâhü’l Vâhidü’l
Kahhâr. Lâ ilâhe illallâhü’l Muttaliu’s Settâr. Lâ ilâhe illallâhü
hâliku’l leyle vennehâr. Lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerîke lehü
ilâhen vâhiden ve nahnu lehü âbidün. Lâ ilâhe illallâhü vahdehû
lâ şerîke lehü ilâhen vahiden ve nahnu lehü hâmidun. Lâ ilâhe
illallâhü vahdehû lâ şerîke lehu ilâhen vâhiden ve nahnu lehü
şâkirun. Lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâşerîke lehü Muhammedü’rRasûlullâhi yâ Hayyu yâ Kayyûm. Ve salavâtullâhu alâ hayri
halkıhî Muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecmaîn. Eşhedü enneke Rabben hâliken. Allâhümma’ğfirlî yâ Allâhu yâ Allâhu yâ
Allâhu birahmetike yâ erhamer’râhimîn.”

Türkçe Meâli:
“Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.” “Allah’tan başka
ilah yoktur. Ancak, Çelil ve Cebbar olan Odur. O’ndan baş-
ka ilah yoktur. Ancak bütün kullarının hallerine vakıf olan
ve kusurlarını örtendir. Allah’tan başka ilah yoktur. Gece
ve gündüzü yaratan O’dur. Allah’tan başka ilah yoktur. Tektir, şeriki (ortağı) yoktur, tektir ve birdir. Biz O’na hamd ve
sena ederiz. Allah’tan başka ilah yoktur. Ancak O vardır;
tektir, ortağı yoktur. Tek bir Allah’tır. Biz O’na ibadet ederiz.
Allah’tan başka ilah yoktur. Ancak O vardır; tektir ve ortağı
yoktur. Tek bir ilahtır. Bizler O’na şükrederiz. Allah’tan baş-
ka ilah yoktur. Allah tektir, ortağı yoktur, Muhammed O’nun
Resûlü’dür. Hay ve Kayyum, O’dur. Allah’ın rahmeti mahlukatının en hayırlısı olan Muhammed’in, ailesinin ve bütün
ashabının üzerine olsun. Şehadet ederim ki Sen hem Rabbimiz ve hem de Halikimizsin. Allah’ım, beni mağfiret eyle, ey
Allah, ey Allah, ey Allah, rahmetinle beni bağışla. Çünkü Sen
merhamet edenlerin en merhametlisisin.”
Bu duaya “İsm-i Azam Duası” denir. Bunun tesiri çok bü-
yüktür. Ekseri bu dua sıkıntılı zamanlarda, akşam ve sabah
saatlerinde yapılır. Cenab-ı Hakk’a Sığınma, yalvarma ve yakarmanın en canlı tablosunu teşkil eylemektedir.Bunun için
bizim bu duaya, hele bu zamanda devam etmemiz yerinde
olacaktır. Mümkün ise, bu dua abdestle okunmalı ve ihlasla
buna devam edilmelidir.
Hiç şüphe yoktur ki, insan bu duayı can-ı gönülden okumaya devam edese, vücudunun içi-dışı nurlanacağı gibi, bihassa
gözleriyle baktığı etrafı nur kesilecektir. Her gördüğü şey nur
olacaktır. Gönlün ve kalbin nurlanmasıbu dua ile mümkündür.