TÜRK EDEBİYATI (YÜZYILLARA GÖRE)

13. YÜZYILDA EDEBİYAT

1.Mevlana, Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli, Nasrettin Hoca bu yüzyıldadır.

2.Battalname, Danişmentname destanları bu yüzyılda oluşmuştur.

3.Ahmet Fakih (Çarhname),

4.Şeyyad Hamza,

5.Hoca Dehhani bu yüzyılın şairleridir.

14. YÜZYILDA EDEBİYAT

1. Rabguzi, Kısasü’l-Enbiya

2. Kadı Burhanettin

3. Gülşehri

4. Âşık Paşa

5. Hoca Mesut, Süheyl ü Nevbahar

6. Şeyhoğlu Mustafa, Hurşitname, mesnevi

7. Ahmedi bu yüzyılın şairidir.

8. Kaygusuz Abdal bu yüzyılın şairidir.

15.YÜZYILDA EDEBİYAT

1.Tevarih-i Ali Osman, halk için yazılmış anonim bir Osmanlı tarihidir.

2.Âşık Paşazade Tarihi

3.Oruç Bey Tarihi

4.Mehmet Neşri Efendi’nin Kitab-ı Cihannüma adlı bir Türk tarihi vardır.

5.Hacı Bayram veli, Akşemsettin, Eşrefoğlu Rumi bu yüzyıldadır.

6.Dede Korkut Hikâyeleri bu yüzyılda tazıya geçirilmiştir.

7.2. Murat, Fatih Sultan Mehmet, Şehzade Bayezid, Şehzade Cem Sultan bu yüzyıldaki şairlerdir.

8.Tacizade Cafer Çelebi ve Revani bu yüzyıldaki diğer mesnevi şairleridir.

16.YÜZYILDA EDEBİYAT

1. Hoca Sadettin Efendi: Tacü’t-Tevarih, tarih eseri

2. Gelibolulu Ali: Künhü’l-Ahbar, tarih eseri

3. Selanikli Mustafa Efendi Tarihi

4. Sehi Bey, tezkire ve Divan

5. İlk Münşeat örneği Feridun Bey tarafından yazılır.

6. Seydi Ali Reis, Mir’atü’l-Memalik Hint denizi seferlerini anlatır.

7. Edirneli Nazmi, Tatavlalı Mahremi, Türkî-i Basit akımının temsilcileridir.

8. Hakani, Lamii Çelebi, Kara Fazli mesnevi tarzında eser veren diğer sanatçılardır.

9. Latifi, Tezkiretü’ş-Şuara (300 kadar şair ele alınmıştır.), Risale-i Evsaf-ı İstanbul

10. Babür Şah, Divan Aruz Risalesi, Babürname adlı eseri var.

11. Şah İsmail Hatayi mahlasıyla hem heceyle hem aruzla şiirler yazmıştır.

12. Kanuni, Muhibbi mahlasıyla şiirler yazmıştır.

13. Zati, Nevi, Sururi, Hayali bu yüzyıldaki diğer şairlerdir.

14. Taşlıcalı Yahya Bey bu yüzyıldaki önemli mesnevi yazarlarındandır.

15. Lütfi Paşa tarihi bu yüzyılda yazılmıştır.

16. Pir Sultan Abdal ve Köroğlu bu yüzyıldadır.

17. Âşık Garip Hikâyesi bu yüzyılda oluşmuştur.

17. YÜZYILDA EDEBİYAT

1. Nefi, Yahya, Neşati, Naili gibi şairler var.

2. Naili ve Neşati Sebk-i Hindi denilen akımı ortaya koymuşlar.

3. Evliya Çelebi, Kâtip Çelebi tanınmış nesir yazarlarıdır.

4. Nergisi, süslü sanatlı, secili nesrin kurucusudur.

5. Peçevi İbrahim Efendi yüzyılın ortasında tarihiyle meşhurdur.

6. Aziz Mahmut Hüdai, Niyazi Mısri bu yüzyılda yetişmiştir.

7. Karacaoğlan, Âşık Ömer, Gevheri bu yüzyıldadır.

8. Koçi Bey, 4. Murat’a sunduğu risalesi ile tanınmaktadır.

9. Âşık Garip Hikâyesi ve Kerem ile Aslı Hikâyesi bu yüzyılda oluşmuştur.

18. YÜZYILDA EDEBİYAT

1.Bu yüzyılda mahallileşme akımı vardır.

2.Nedim, Şeyh Galip, Osmanzade Taip, Dürri, Kani, Sami, Seyit Vehbi gibi şairler vardır.

3.Koca Ragıp Paşa, düşünceye dayalı şiirler yazmıştır.

4.Nahifi, Sümbülzade Vehbi, Fazıl tanınmış mesnevi şairleridir.

5.Raşit, Çelebizade Asım, Defterdar Mehmet Paşa, Silahtar Mehmet Ağa tarihçidirler.

6.Safai Salim, İsmail Beliğ Efendi, Saffet Mustafa Efendi tanınmış tezkire yazarlarıdır.

7.28 Çelebi Mehmet Efendi, Ahmet Resmi Efendi, Aziz Efendi sefaretname yazarlarıdır.

19.YÜZYILDA EDEBİYAT

1. Erzurumlu Emrah, Dadaloğlu, Bayburtlu Zihni, Tokatlı Nuri, Beşiktaşlı Gedai, Âşık Dertli, Everekli Seyrani bu yüzyılda yetişmiştir.

2. Enderunlu Vasıf, Keçecizade İzzet Molla, Akif Paşa, Leyla Hanım, Şeyhülislam Arif

Hikmet bu yüzyılda yetişmiştir.