PANEL, AÇIKOTURUM, TARTIŞMA, MÜNAZARA

PANEL

 

 1. Toplumu ilgilendiren bir konunun dinleyiciler önünde, sohbet havası içinde, uzmanları tarafından tartışıldığı konuşmalara panel denir.
 2. Amaç bir konuda karara varmaktan çok sorunu çeşitli yönleriyle anlatmak, farklı görüşleri, farklı anlayışları ortaya koymaktır.
 3. Panel bir başkan tarafından yönetilir.
 4. Başkan konuşmaların sırasını ve süresini düzenler.
 5. Gerektiğinde panelistlere sorular sorar.
 6. Konuşmacı sayısı 3 ile 6 arasında değişebilir.
 7. Konuşmacılar uzmanı oldukları konunun ayrı bire yönünü ele alırlar.
 8. Konuşmalar açık oturumda olduğu gibi başkanın verdiği sıraya göre yapılır.
 9. Küçük bir salonda, küçük bir dinleyici topluğu önünde, mikrofonsuz olarak yapılır.
 10. Panelden önce başkan ve üyeler panelin kurallarını belirler.
 11. Sonunda dinleyiciler panel üyelerine soru sorabilirler.
 12. Sorular sadece bir kişiye sorulmalıdır.
 13. Sorular kısa ve öz olmalıdır.
 14. Panelin foruma dönüştürülüp dönüştürülmemesi başkanın kararına bağlıdır.

15.Tartışma dinleyicilere de geçerse tartışma forum şekline dönüşür.

16.Başkan konuyu toparlar ve özetler. 

 

                                           AÇIK OTURUM:

 1. Toplumun tümünü ilgilendiren bir konunun dinleyiciler huzurunda, bir başkanın yönetiminde, değişik düşüncelere sahip yetkili kişilerce, çeşitli yönlerden tartışılmasına ve incelenmesine açık oturum denir.
 2. Konu, bir güncel olay, bir memleket meselesi ya da bilim, sanat, siyasete dair olabilir.
 3. Katılımcı kişi olabilir.
 4. Gazete, dergi, radyo ve televizyonlarda da yapılabilir.
 5. Önce konu seçilir.
 6. Sonra kişiler seçilir, Kişiler 3-5 (4-8) kişi olabilir.
 7. Konuşmacılar konuları ile ilgili araştırma yapar.
 8. Konuşmalar bir başkan tarafından yönetilir.
 9. Açık oturumu yönetecek kişi de konuşmacılardan fazla hazırlık yapmalıdır.
 10. Başkan oturumun başında konuşmacıları tanıtır, konuyu ortaya koyar, konuşmalar arasında bağlantıyı sağlar, konuşmayı bir sonuca ulaştırır.
 11. Başkan konuyla ilgili sorular yöneltir.
 12. Bütün konuşmacılara aynı soru sorulabileceği gibi değişik sorular da sorulabilir.
 13. Konuşmacıların hangi sırayla ve ne kadar süre konuşacağı başkan tarafından belirlenir.

14.Başkan her konuşmacıya eşit süre verilmelidir.

 1. Gerekmedikçe konuşmacının sözleri kesilmemelidir.
 2. Konuşmanın akışına göre daha fazla ayrıntılı bilgi istenebilir.
 3. Her konuşmacı birer defa konuştuktan sonra uygunsa ikinci söz hakkı da verilir.
 4. İkinci turdaki süreler daha az olur.
 5. Konuşmacılar kurallara uymalı ve başkanın kendilerine söz hakkı vermesiyle konuşmalıdır.
 6. Konuşmalar sırayla yapılır.
 7. Konunun ayrıntılarına göre konuşmacılar iki ya da üç tur konuşturulur.

22.Konuşmalar belli bir zaman süresi ile sınırlandırılmalıdır.

 1. Konuşmacılar saygı ve nezaket kurallarına uymalıdır.
 2. Uygunsuz konuşmalar ve davranışlar yapıldığında başkan müdahale etmelidir.
 3. Konuşmacılar meseleye yeni bir bakış açısı getirirler.
 4. Konuşmacılar diğer konuşmacıların söylediklerini not alır ve bunlardan faydalanır.
 5. Başarılı olması başkanın yönetimine bağlıdır.
 6. Panel, forum, sempozyum açık oturum çeşitleridir.

 

TARTIŞMA:

 

 1. Tartışma iki veya daha fazla kişinin bir konuda değişik görüş ve düşüncelerini ortaya koyup fikir alışverişinde bulunmalarıdır.
 2. Amaç dorulara, gerçeklere ulaşmak, haklı olanı bukamtır.
 3. Bir konuşma biçimidir.
 4. Konu seçilir.
 5. Kitap, makale, film, tiyatro günlük olay, toplumu ilgilendirten bir mesele vb. tartışma konusu olabilir, konu ilgi çekici olmalıdır.
 6. Bir başkan tarafından yönetilmeli.
 7. Eğiticinin (başkan) tartışmayı yönlendirecek açılış, gelişme ve sonuç bölümleriyle ilgili soruları önceden hazırlaması gerekir.
 8. Yazılı materyaller okunabilir.
 9. Radyo dinlenebilir.
 10. Film izlenebilir.
 11. Fiziksel ortam düzenlenmelidir.
 12. Katılımcılar daire ya da yarım ay şeklinde oturtulmalıdır.
 13. Çok kalabalık gruplarda bazı kişiler tartışma dışında kalabilir.
 14. Katılımcıların birbirini görmeleri sağlanmalıdır.
 15. Tartışma sonunda tartışma, eğitici ya da katılımcılar tarafından değerlendirilmeli, özetlenmelidir.
 16. Tartışma, münakaşadan farklıdır. Tartışmanın kuralları vardır. Münakaşa ise herhangi bir kural gözetilmeden bir kargaşa ortamında yapılır.

 

Tartışmacılar Nasıl Davranmalı?

 

 1. Tartışmacılar konuşanları ilgiyle dinlemeli, başka şeylerle uğraşmamalıdır.
 2.  Sert çıkışlar yapmamalı, sakin ve nazik olmalıdır.
 3.  Önyargılı olmamalıdır.
 4.  Açık, anlaşılır, etkili bir dille konuşmalıdır.
 5.  Sabırlı, sakin, hoşgörülü ve alçakgönüllü olmalıdır.
 6.  Karşıdaki kişinin görüşleriyle alay etmemelidir.
 7.  İleri sürülen düşünceler inandırıcı olmalıdır.
 8.  İlginç düşüncelerden, canlı örneklerden yararlanmalıdır.
 9.  Aynı görüş ve düşüncelerin tekrarından kaçınmalıdır.
 10. Kısır tartışmalardan kaçınmalıdır.
 11. Konu dışına çıkmamalıdır.
 12. Karşı tarafın düşüncelerindeki zayıf ve yanlış noktaları bulup not etmeli ve çürütmeye çalışmalıdır.
 13. Birbirlerine saygılı olmalıdır.
 14. Birbirlerine kötü sözler söylememeli, birbirlerini küçük düşürmemelidir.
 15. Sabırla ve sinirlenmeden dinlemeye çalışmalıdır.
 16. Kızan, bağıran ve uygunsuz hareketlerde bulunanlar yenilmiş sayılır.
 17. Yanlışlığı belirlenen görüş ve düşüncelerde ısrar etmemelidir
 18. Beden dilini etkin kullanmalıdır.
 19. Kendisine verilen süreye uymalıdır.
 20. Herkesin işitebileceği bir sesle konuşmalıdır.

 

MÜNAZARA:

 1. Bir konunun olumlu ve olumsuz yönlerinin, karşıt görüşlerin iki grup arasında tartışılmasına münazara denir.
 2. “Tartışı” ya da “aytışı” da denilmektedir.
 3. Üçer ya da dörder kişilik iki grup arasında yapılır.
 4. Grupların biri konunun olumlu, diğeri olumsuz yönünü alır.
 5. Grup üyeleri konunun çeşitli yönlerini aralarında paylaşır.
 6. Gruplar, aralarından birini başkan seçer.
 7. Araştırmalar yapıp uzmanlarla görüşürler.
 8. Sonuçta bir araya gelip malzemelerini gözden geçirirler.
 9. Gereksiz malzemeleri atıp kalanları sıralarlar.
 10. Münazara ile araştırma, konuşma, eleştirme, düşüncelerini düzenli bir biçimde açıklama becerilerinin geliştirilmesi amaçlanır.
 11. Güncel, sosyal ve siyasi meseleler tartışılır.
 12. Amaç doğruyu bulmak değil görüşünü en iyi savunan, en güzel konuşan ekibi bulmaktır.