DİVAN EDEBİYATI BOŞLUK DOLDURMA SORU ÖRNEKLERİ

DİVAN EDEBİYATI BOŞLUK DOLDURMA SORU ÖRNEKLERİ
NOT: Bu cümleler ÖYS ve LYS’lerde çıkmış sorulardan yola çıkılarak yazılmıştır. Tamamı 225 madde olan bu cümlelerin 30 tanesi örnek olark bu sayfada verilmiştir.
 1. —-. yüzyıl şairlerinden biri Sultan Veled’dir.
 2. —–. yüzyıl şairlerinden biri Âşık Paşa’dır.
 3. —-. yüzyıl şairlerinden biri Şeyhi’dir.
 4. —–. yüzyıl şairlerinden biri Fuzuli’dir.
 5. —–. yüzyılda yaşayan Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi, düzyazı türümüzün öyküye kaynaklık eden ilk ürünlerinden sayılabilir.
 6. —-. yüzyılda yaşayan Kâtip Çelebi’nin Keşfü’z Zünun’u tanınmış bir eseridir.
 7. ——. yy. şairlerinden Nabi’nin mesnevi biçiminde yazdığı Hayriye adlı eseri, öğüt veren, sosyal didaktik bir yapıttır.
 8. ——-. Yüzyıl şairlerinden biri Nedim’dir.
 9. ———’nin Sefaretname-i Fransa adlı eseri gezi eseridir.
 10. Ahlakla ilgili öğütler veren, türlü hayat görüşlerini yansıtan, özdeyiş niteliğindeki sözlerin ağır bastığı gazellere ———- gazel denir.
 11. ———————–’nin Mecalisü’n-Nefais adlı eseri, Türk edebiyatındaki ilk tezkiredir.
 12. ———- ve Farsçanın dil kurallarını benimsemek, divan edebiyatının başlıca kurallarındandır.  DEVAMI