Türkler Arasında İslam'ın Yayılmasında Etkili Olan Bazı Şahsiyetler

yiğitlik, doğruluk, dürüstlük, cömertlik, alçak gönüllülük, temizlik, misafir- perverlik gibi erdemler Türklerin önem verip benimsediği güzel davranışlardı. İslam dünyası Türk- lerin Müslüman oluşuyla birlikte güç kazandı. İslam’ın Türkler arasında benimsenmesi, Türklere de yeni bir ruh ve kuvvet kazandırdı. Türk devletlerinde İslam dinine büyük önem verilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ata- türk de İslam dinine önem veren bir devlet adamıydı. O, yaptığı konuşmalarda sık sık İslam dini, Kur’an-ı Kerim ve Hz. Muhammed (s.a.v.)’i öven sözler söylemiştir. Bunlardan birinde, “Allah birdir. Şanı büyüktür… Peygamberimiz Efendimiz Hazretleri, Allah tarafından insanlara dinî gerçekleri duyurmaya memur ve elçi seçilmiştir. Bunun esası, hepimizce bilinmektedir ki Yüce Kur’an’daki anlamı açık olan ayetlerdir. İnsanlara feyiz ruhu vermiş olan dinimiz son dindir. En mükemmel din- dir.”(1) demiştir. Atatürk İslam dininin akla, bilime, çalışmaya önem verdiğini ve Müslümanları bu gibi erdemlere teşvik ettiğini iyi bilen bir kişiydi. O, bazı konuşmalarında da İslam dininin bu yönünü önemle vur- gulamıştır. Örneğin; bir konuşmasında, “Allah’ın emri çok çalışmaktır… Çalışmak demek boşuna yorulmak, terlemek değildir. Zamanın gereklerine göre ilim ve fenden, her türlü medeni buluşlardan azami derecede yararlanmak zorunludur.”(2) Atatürk, “Bizim dinimiz en makul ve en tabii bir dindir. Ve ancak bundan dolayıdır ki son din olmuştur. Bir dinin tabii olması için akla, fenne, ilme ve man- tığa uyması lazımdır. Bizim dinimiz bunlara tamamen uygundur.”(3) sözüyle de İslam dinine verdiği önemi belirtmiştir.