İSLAM'IN SAKINILMASINI İSTEDİĞİ BAZI DAVRANIŞLAR

. Ünite boyunca Kur’an’dan ayet örnek- leri vererek öğrencilerinize ‹slam dininin temel amacının ahlaklı bireyler yetiştirmek olduğunu fark ettiriniz. 2. Konuların işlenişinde, ahlaki olmayan tutum ve davranışlar olan küfür, taciz, her türlü şiddet, soygun, çalma, kapkaç gibi kötü ÖĞRENME ALANI: AHLAK 5. ÜNİTE İSLAM’IN SAKINILMASINI İSTEDİĞİ BAZI DAVRANIŞLAR İSLAM DİNİ İnsanların güzel ahlaklı ve güvenilir olmalarını sağlamak için davranışlara ve toplumdaki olumsuz etkileri- ne özellikle vurgu yapınız. 3. Konular işlenirken öğrencilerinizin somut deneyimlerinden yararlanınız, fakat onların olumsuz etkilenmelerine neden olabi- lecek tutum, davranış ve örnekler vermekten kaçınınız. 4. Bu ünitede öğrencilere öncelikle veri- lecek değerler; doğruluk ve dürüstlük, mütevazı olmak, saygı ve duyarlılıktır. Adı dürüst olmayı güzel ve doğru söz söylemeyi çalışarak kazanmayı insanları sevmeyi insanlara değer vermeyi alçak gönüllü olmayı doğru bilgiye önem vermeyi hoşgörülü ve anlayışlı olmayı anne, baba ve büyüklere saygılı olmayı iyiliği emredip kötülüklerden sakındırmayı öğütler. yalan söylemeyi ve hile yapmayı gıybet ve iftira etmeyi hırsızlığı kıskançlığı alay etmeyi büyüklenmeyi kötü zanda bulunmayı başkasının kusurunu araştırmayı anne, baba ve büyüklere saygısızlığı kötü davranışlar karşısında duyarsız kalmayı yasaklar. geçen değerlerin hangi konuda hangi etkin- liklerle verilebileceği ünite kazanımlarının işlenişinde belirtilmiştir. Değerler öğrencilere ilgili kazanımların işlendiği konularda sınıf içi ve sınıf dışı yapılacak etkinliklerle verilme- lidir. Öğrencilerinizden bu değerlere ilişkin buldukları resim, şiir, hikâye vb. yazılı ve gör- sel materyalleri ünite süresince toplamalarını ÜNİTEMİZE HAZIRLANALIM 1. Yalan ve hilenin zararlarını anlatan öykü, şiir, atasözü ya da gazete haberi araştırınız. 2. Gıybet, kibir, haset ve kötü zan kavramlarının anlamlarını sözlükten bularak defterinize yazınız. 3. Kötü davranışlar karşısında duyarsız kalmanın zararlarını büyükleriniz- le konuşup onlardan öğrendiklerinizi defterinize özetleyiniz. 4. Kur’an-ı Kerim mealinden Felâk suresinin anlamını okuyarak surede nelerden bahsedildiğini defterinize yazınız. 102 ve biriktirmelerini söyleyiniz. Bu etkinlik için öğrencilerinizi küçük gruplara ayırınız ve grup hâlinde çalışmalarını isteyiniz. 5. Bu ünitede öğrencilere öncelikle verilecek beceriler; problem çözme, araştırma, Kur’an’ı Kerim meali kullanma, iletişim ve empati, eleştirel düşünme, sosyal katılımdır. Adı geçen becerilerin hangi kazanımların işlenişinde verilebileceği ilgili kazanım veya kazanımların işleni- şinde belirtilmiştir. Kazanım veya kazanımların geçtiği bölümler üzerinde önemle durarak öğren- cilerinizin bu becerileri kazanmalarını sağlayınız. 6. Ünite boyunca öğrencilerinizin kabul görme, çalışkanlık, üretici olma, dürüstlük, sorumlu- luk, barışseverlik gibi temel duygularından yararlanabilirsiniz. Bu duygular onlara kazandırmak istediğiniz kavram, değer ve becerilerin öğrenilmesinde de yardımcı olacaktır. 7. Bu ünitede öğrencileriniz Felak suresini ve anlamını öğreneceklerdir. Üniteye başlamadan önce bu sureyi nasıl öğrenecekleri konusunda öğrencilerinizi yönlendiriniz. 8. Bu ünitenin 1 ve 2. kazanımlarını, Sağlık Kültürü 18. “Bir ilişkiyi sürdüren ve zedeleyen tutum ve davranışlara örnek verir.” kazanımı ile ilişkilendiriniz. 9. Bu ünitede açık uçlu sorular sorularak sözlü ve yazılı sunum, anlatım, tartışma, sınıflama yapılarak; çalışma kâğıtları, tutum ölçeği, öz değerlendirme formu kullanılarak değerlendirme yapılabilir. 10. Bu kitabın 133. sayfasında üniteyle ilgili bir proje örneği verilmiştir. Ünite başlangıcında projeyi yapmak isteyen öğrencileri belirleyerek zamanı geldiğinde sunmalarını sağlayınız.