Namazın Şartları

Konu 2. Namazın Şartları 2.1. Namaza Hazırlık Şartları 2.1.1. Abdest, Boy Abdesti (Gusül) ve Teyemmüm Kazanım 2. Namazın hazırlık şartlarından olan abdestin, boy abdesti (gusül)nin ve teyem- 2. Namazın Şartları DÜŞÜNELİM Şart kavramı size neleri çağrıştırmaktadır? Namazın şartları iki başlık altında toplanır. Bu başlıkların neler olduğu ve hangi tür şartların bunlar içinde yer aldığı hakkında bilgi edinmek için aşağıdaki kavram haritasını inceleyiniz. NAMAZIN ŞARTLARI Namazdan önce ve namaz kılarken yapılması zorunlu olan işlerdir. Bunlara, namazın farzları da denir. mümün hangi durumlarda ve nasıl yapıldığını açıklar. 3. Namaza hazırlık şartlarını belirtir. Süre: 2 ders saati. Değerler: sorumluluk, temizlik. Hazırlık Şartları Namaz kılmaya başlamadan önce yerine getirilmesi gereken şartlardır. Bunlara, namazın dışındaki farzlar veya şartlar da denir. Kılınış Şartları Namaz kılarken yerine getirilmesi gereken şartlardır. Bunlara, namazın içindeki farzlar veya rükünler de denir. Beceriler: sosyal katılım, mekân, zaman ve kronolojiyi algılama. Öğretim yöntem ve teknikleri: araştır- ma, soru-cevap, grup çalışması, buluş, sonuç çıkarma, problem çözme, anlatım. Kaynak, araç ve gereçler: ilmihâl kitap- ları, Kur’an-ı Kerim meali, ders kitabı, bilgisa- yar, projeksiyon cihazı/ tepegöz, asetat. ‹şleniş 1. Öğrencilerinizden “Namazın fiartları” konusunun “Düşünelim” bölümünde verilen soruyu cevaplamalarını isteyiniz. 2. Öğrencilerinize ünite kapağındaki 2. hazırlık çalışmasıyla ilgili araştırmalarını oku- tarak bulduklarını arkadaşlarıyla paylaşmala- rını sağlayınız. 3. Öğrencilerinize “Namazın şartları” sözü- nün anlamını ve namazın kaç tür şartı olduğu- nu kavratmak için “Namazın fiartları” başlıklı kavram haritasını yansıtıp inceletiniz. 4. Öğrencilerinizden “Namaza Hazırlık fiartları” konusunun “Düşünelim” bölümün- deki soru ile ilgili görüşlerini açıklamalarını isteyiniz. 5. Öğrencilerinize namaza hazırlık şartla- rının neler olduğunu öğrenmeleri için konunun giriş paragrafını ve namaza hazırlık şartlarının sıralandığı maddeleri okutunuz. 6. Öğrencilerinizden “Abdest, Boy Abdesti (Gusül) ve Teyemmüm” konusunun “Düşü- nelim” bölümündeki soruyu cevaplamalarını isteyiniz. 7. Öğrencilerinize abdest, boy abdesti ve teyemmümle ilgili bilgi edinmelerini ve bunla- rın yapılışını öğrenmeleri için 34-37. sayfalar- da yer alan “Namaz ‹çin ‹lk fiart” başlıklı metni okutunuz.