Namaz Nedir ve Niçin Kılınır

1. Namaz Nedir ve Niçin Kılınır? Kazanım 1. Namaz ibadetinin anlamını ve namazın niçin kılınması gerektiğini açıklar. Süre: 2 ders saati. Değerler: bağlılık, sorumluluk, sevgi ve saygı. Beceriler: iletişim ve empati. Öğretim yöntem ve teknikleri: araştırma, soru-cevap, buluş yoluyla öğrenme, anlatım. Kaynak, araç ve gereçler: ilmihâl kitap- ları, ders kitabı, bilgisayar, projeksiyon cihazı/ tepegöz, asetat. ‹şleniş 1. Öğrencilerinizden “Düşünelim” bölü- mündeki soruyu cevaplamalarını isteyiniz. 2. Öğrencilerinize konunun giriş paragra- Kelimeişahadet getirmek Namaz kılmak Oruç tutmak Zekât vermek Hacca gitmek fını okutup 31. sayfadaki resimlerle “İslamın Şartları” başlıklı şemayı incelemelerini ve NAMAZ Namaz Yüce Allah’ı, Anmanın bir yoludur. Müminlerin miracı, Allah’la buluşması, Zaman planlayıcısıdır. (Bu kitap için yazılmıştır.) Sayfada yer alan resim, şema ve akrostişten hareketle namazı nasıl tanımlayabilirsiniz? “Namaz” başlıklı akrostiş örneğini okumalarını söyleyiniz. Sayfanın sonundaki yeşil zeminde yer alan soruyu cevaplatarak onların namazla ilgili çıkarımlarda bulunmalarını sağlayınız. 31 Namaz, Allah’ı anmak ve ona yakarmak amacıyla belirli şartları taşıyan Müslümanlarca yapıl- ması gereken bir ibadettir. Bu ibadet, belirli kurallara göre dua ve sureler okunarak yerine getirilir. Kur’an-ı Kerim’de namaz yerine “salat” kelimesi kullanılır. Salat, dua etmek ve övmek anlamına gelir. Öyleyse namazın kılınış amaçlarından biri Allah’a dua etmek, onu övmek ve hatırlamaktır. Yüce Allah, “...Bana kulluk et. Beni anmak için namaz kıl.”(1) buyurmaktadır. Namazın başka hangi nedenlerle kılınması gerektiği hakkında bilgi edinmek için aşağıdaki kavram haritasını inceleyiniz. NAMAZ Onlardan soruyu cevaplarken ünite kapağın- daki 1. hazırlık çalışmasıyla ilgili araştırmala- rından da yararlanmalarını isteyiniz. 3. Öğrencilerinize 32. sayfadaki ilk parag- rafı okutunuz. “Namaz” başlıklı kavram hari- tasını inceleterek onların namazın tanımı ve önemi hakkında bilgi edinmelerini sağlayınız. 4. Sayfadaki ikinci paragrafı okutup nama- zın önemiyle ilgili ayet mealini ve hadis ter- İslam’ın beş şartından biridir. Allah’ın açık bir buyruğudur. İnsanı kötülüklerden uzaklaştırır. cümesini yansıtarak öğrencilerinizle birlikte Dinin direğidir. Farz bir ibadettir. yorumlayınız. 5. Konunun son üç paragrafını öğrencileri- Verdiği nimetler için Allah’a şükretmenin en güzel göstergesidir. Akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış Müs- lümanlarca kılınması zorunludur. nize okutarak onların namazın niçin kılınması gerektiğini öğrenmelerine yardımcı olunuz. Namaz kılmak, ‹slam’ın temel esaslarındandır. İmandan sonra Allah’ın en önemli buyruğu- dur. Herhangi bir zorunluluk olmaksızın namazın terk edilmesi büyük günahtır. Su bulunmadığında teyemmüm yaparak, hasta olunduğunda oturarak ya da yatarak da olsa namazın kılınması gerekir. Peygamberimiz, “Namaz dinin direğidir.”(2) buyurmuştur. Namaz, belirli beden hareketlerinin belirli kurallara göre tekrarlanmasıyla yerine getirilen bir iba- dettir. Özü itibarıyla Allah’a yakınlaşmayı ifade eder. İnsan, namazda hiçbir aracı olmadan Allah’a yönelir. Bunun için namaz, müminin miracı (Allah’ın huzuruna yükselmesi) olarak nitelendirilmiştir. Yüce Allah bizleri üstün özelliklere sahip varlıklar olarak yaratmıştır. Her türlü nimeti bizler için var etmiştir. Hava, su, sebze ve meyveler bunlardan bazılarıdır. Bize bunca nimeti veren Allah’a teşekkür etmemiz gerekir. Allah’a teşekkür etmenin en güzel yollarından biri namaz kılmaktır. Namazın, insanlar için pek çok yararı vardır. İnsanların kötülüklerden uzaklaşıp güzel davranışlarda bulunmalarına ve temizlik alışkanlığı kazanmalarına katkı sağlar. İLKELER BELİRLEYİP LİSTELEYELİM Verilen örnekten hareketle namazın niçin kılındığına ilişkin ilkeler belirleyip noktalı yerlere listeleyiniz. ✓ Namaz, Allah’ın buyruğu olduğu için kılınır. ✓................................................................................................................................................ ✓................................................................................................................................................ ✓................................................................................................................................................ (1) Tâ-hâ suresi, 14. ayet. (2) Sahih-i Buharî Muhtasarı ve Tecrid-i Sarih Tercemesi ve Şerhi, C 2, s. 475. 32 6. Öğrenme düzeylerini belirlemek için öğrencilerinize “İlkeler Belirleyip Listeleyelim” etkinliğini yaptırınız. Ölçme ve Değerlendirme “‹lkeler Belirleyip Listeleyelim” etkinliği- ne göre öğrencilerinizin öğrenme düzeylerini belirleyip değerlendiriniz. Gelecek Derse Hazırlık 1. Öğrencilerinizden ünite kapağındaki 2. hazırlık çalışmasını yapmalarını isteyiniz. 2. “Namazın Şartları” konusunda yer alan şemayı, namaza hazırlık şartları ile ilgili ayet meallerini, abdest ve teyemmüm resimlerini yansıtmak için asetat veya slayt hazırlayınız/ hazırlatınız.