DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BİLGİSİ DERSİ 10. SINIFLAR I. DÖNEM 2.YAZILI SINAVI SORULARI

BURSAANADOLU KIZ LİSESİ 2006.-2007 ÖĞRETİM YILI

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BİLGİSİ DERSİ 10. SINIFLAR I. DÖNEM 2.YAZILI SINAVI SORULARI

( B GRUBU )


1- Dinimizdeki peygamber inancıyla ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Yüce Allah bazı topluluklara peygamber göndermişti

B) Kur’an’da 25 peygamberin adı geçmektedir C) Hz. Adem ilk insan ve ilk peygamberdir

D) Ancak peygamberler mucize gösterebilirler E) Hz. Muhammed peygamberlerin sonuncusudur

2- Aşağıdakilerden hangisi insanların “Ahiret Günü” hesaba çekilecekleri 5 şeyden birisidir?

A) Ömrünü nerede tükettiği B)Malınınerede kazandığı ve nereye harcadığı

C) Gençliğini nasıl geçirdiği D) Bildiklerini yapıp, yapmadığı E) Hepsi

3- Aşağıdakilerden hangisi “Resul Peygamber” lerden birisi değildir?

A) Hz. Adem B) Hz. Süleyman C) Hz. Şit D) Hz. Muhammed E) Hz. İbrahim

4- Peygamberlerin akıllı, zeki ve ileri görüşlü olduklarını anlatan sıfat aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fetanet B) Sıdk C) İsmet

D) Emanet E) Tebliğ

5- Kıyametin kopmasından sonra, Yüce Allah’ın insanları hesaba çekmek üzere toplayacağı yere ne ad verilir?

A) Berzah hayatı B) Mizan C) Havz D) Mahşer E) Şefaat

6- “Biz kıyamet günü için adalet terazileri kurarız. Artık hiçbir kimse hiçbir şekilde haksızlığa uğramayacaktır. (Yapılan iş) Bir hardal tanesi kadar dahi olsa, onu (adalet terazisine) getiririz. Hesap günü olarak biz yeteriz.” (Enbiya S.47) ayetinde sözü edilen Ahiret kavramı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mahşer B) Mizan C) Sırat D) Amel defteri E) Şefaat

7- “Bir işin olması için gerekli bütün çalışmaları yaptıktan ve o işin olmasıyla ilgili elimizden gelen bütün yöntemleri uyguladıktan sonra gücümüzü aşan kısımları ve sonucu Allah’a bırakıp, ona güvenmeye ne ad verilir?

A) Tedbir B) Külli irade C) Tevekkül D) Cüz’î irade E) Müstehap

8- Peygamberlerin sıfatlarından olup; Yüce Allah’tan aldıkları emir ve yasakları insanlara ulaştırmak ile onların günah işlemekten korunmuş olduklarını bildiren sıfatlar hangi seçenekte birlikte verilmiştir?

A) Tebliğ-İsmet B) Emanet-Fetanet C) Tebliğ-Sıdk D) Emanet-İsmet E) Tebliğ-Fetanet

9- Dinimizdeki “Kader” inancıyla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Allah’ın sınırlı olan iradesine Küllî irade adı verilir B) Hayır ve şer her şeyi yaratan bizzat Yüce Allah’tır

C) İnsan iyiyi veya kötü olanı seçmekte serbesttir D) Yüce Allah insanlara Cüz’î irade vermiştir

E) İnsanlar, kaderlerini kendileri belirlerler

10- “Allah’a ve ahiret gününe iman edip salih (iyi ve güzel) amel işleyen kimselerin Rableri katında büyük mükâfatları vardır. Onlar için korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar.” (Bakara S.62) ayetinde belirtilen mükâfat nedir?

A) Kevser Havzu B) Mizan C) Sırat D) Cennet E) Tevekkül

11- Yüce Allah’ın sınırsız ve sonsuz bilgisiyle; meydana gelecek olayları önceden bilip takdir etmesine ne ad verilir?

A) Kaza B) Tevekkül C) Farz-ı ayn

D) Kader E) Sünnet-i müekkede

12- İslâm'da inanç esaslarının temelini oluşturan Allah inancıyla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden

hangisi yanlıştır?

A) Müminler Allah’ı Cennette göreceklerdir B) Her şeyi yaratan ve rızıklandıran O'dur

C) Allah'ın varlığı akılla bilinebilir D) Yarattığı varlıkların bazılarına benzer

E) O, bu dünya gözüyle görülemez.

13- İslâm dini hakkında aşağıda verilen seçeneklerden hangisi doğru değildir?

A) İslâm kavramı iman ve ibadeti kapsar B) Bu dine İslâm adını Hz. Muhammed (s.a.v.) vermiştir

C) İlâhi dinlerin sonuncusu ve en mükemmelidir D) İnsanların dünya ve ahiret mutluluğunu hedef alır

E) Bütün insanlara gönderilmiştir.

14- Aşağıda verilen ayet meallerinden hangisinde Yüce Allah'ın “İlim” sıfatı bildirilmektedir?

A) "O'nun benzeri hiçbir şey yoktur." B) "O, her şeyden öncedir."

C) "Doğrusu Allah, yaptıklarınızı görür." D) "O'nun her şeye gücü yeter."

E) "O, görüleni de görülmeyeni de bilir."

15- Aşağıdakilerden hangisi meleklerin özelliklerinden değildir?

A) Nurdan yaratılmış olup görünmezler B) Sevap ve günah işleyebilirler

C) Erkeklik ve dişilikleri yoktur D)Süratli hareket edebilirler

E) Yemek, içmek, doğmak ve ölmek gibi insani özellikleri yoktur

16- Aşağıdakilerden hangisi, İslâm'ın Şartları’ndan birisidir?

A) Oruç tutmak B) Abdest almak C) Kitaplara inanmak D) Sadaka vermek E) Hiç biri

17- Aşağıdakilerden hangisi dinimizde inanılması gereken altı esas olarak nitelendirilen ve "Amentü" de toplu

olarak dile getirilen esaslardan biridir?

A) Ahiret gününe inanmak B) Allah'ın varlığına ve birliğine inanmak

C) Meleklere inanmak D) Peygamberlere inanmak E) Hepsi

18- "Hatırla ki (insanın) hem sağında, hem de solunda oturan, onun amellerini tespit etmekte olan iki de (melek) vardır. O bir söz atmaya dursun, mutlak yanında iki gözcü vardır." (Kaf S.17) ayetinde belirtilen melekler aşağıdakilerden hangisidir?

A) Münker-Nekir B) Kiramen.Katibin C) Mikâil D) İsrafil E) Azrail

19- Evrendeki doğa olaylarını, yaratılmışların rızıklarını idare etmekle sorumlu olan melek hangisidir?

A) İsrafil B) Münker-Nekir C) Kiramen Kitibin D) Mikail E) Azrail

20- "Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde akıl sahipleri için

(Allah'ın varlığını ve yüceliğini gösteren) apaçık deliller vardır." (Al-i imran S.190) ayetinde altı çizili

olan bölümde Yüce Allah (C.C.) 'ın hangi sıfatı bildirilmektedir?

A) Vahdaniyet B) Tekvin C) Vücut D) Hayat E)İlim


21-. "Kim zerre ağırlığınca iyilik yapmışsa onun mükafatını kim de zerrağırlığınca kötülük yapmışsa onun cezasını görür." ayetiaşağıdakilerden hangisini anlatmaktadır.?

A) Kaza ve kaderi B) İlahi adaleti C) Meleklere imanı D) Peygamberlere imanı E)Hepsi

22) islam inançlarına göre, bu dünyadan sonra İkinci bîr hayatınyaşanacağı yere "ahiret" denir. Ahiret hayatını

başlatmak için görevli olan melek aşağıdakilerden hangisidir?

A- İsrafil B-Cebrail C-Azrail D- Mikâil E)- Münker

23-Kıyâmetin kopmasından sonra Sûr’a ikinci defa üfürülme ile bütün canlıların tekrar dirilmesine ne ad verilir?

A) Ba’s B) Mîzân C) Haşir D) Sırât Sür

24-Aşağıdaki tanımlamalardan hangisi doğrudur?

A) Resûl: Allâh’ın, kendisine yeni bir kitap vermediği, kendisinden önceki kitap ile görevlendirdiği peygamberdir.

B) Mûcize: Peygamberlerin kendiliklerinden gösterdikleri olağanüstü olaylardır.

C) Nebî: Allâh’ın kendisine yeni bir kitap vermediği, bir önceki kitap ile görevlendirdiği peygamberidir.

D) Vahiy: Allâh’ın, emir ve yasaklarını ashâb-ı kirâma bildirmesine denir


E) Din:İnsanları ahiret mutluluğuna ulaştıran ilahi kurallardır

25-“Evren var da yok da olabilecek iken var olmuştur. Onu varlık sahasına çıkaran tercihi yapan bir Yaratıcı mutlaka olmalıdır.” delili Allâh’ın varlığını ispat eden delillerden hangisidir?

A) Nizâm-İntizam delili B) Hudûs delili C) İmkân delili D) Rüyâ delili E)Düzenlilik delili