Kuranda Geçen Dualar

Kuranda Geçen Dualar Okunuşu: "Bismillahirrahmânirrahîm. Elhamdü lillâhi rabbil'alemin. Errahmânir'rahim. Mâliki yevmiddin. İyyâke na'budü ve iyyâke neste'în. İhdinessırâtel müstakîm. Sırâtellezine en'amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn." Anlamı: Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla. Hamd (övme ve övülme), âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur. O, rahmândır ve rahîmdir. Ceza gününün mâlikidir. (Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız. Bize doğru yolu göster. Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil! Bakara Sûresi: 67. Âyet kurandua1 Okunuşu: "...Eûzu billâhi en ekûne minel câhilîn." Anlamı: “...Cahillerden olmaktan Allah’a sığınırım.” Bakara Sûresi: 127. Âyet kurandua2 Okunuşu: “Rabbenâ tekabbel minnâ inneke entessemiy’ul’aliym.” Anlamı: "...Ey Rabbimiz! Bizden kabul buyur! Şüphesiz sen hakkıyla işitensin, hakkıyla bilensin." Bakara Sûresi: 128. Âyet kurandua3 “Rabbenâ vec’alnâ müslimeyni leke ve min zürriyetinâ ümmeten müslimeten leke ve erinâ menâsikenâ ve tüb’aleynâ inneke entettevvâbürrahıym.” Anlamı: "Ey Rabbimiz! Bizi sana boyun eğenlerden kıl, neslimizden de sana itaat eden bir ümmet çıkar, bize ibadet usullerimizi göster, tevbemizi kabul et; zira, tevbeleri çokça kabul eden, çok merhametli olan ancak sensin." Bakara Sûresi: 201. Âyet kurandua4 Okunuşu: “...Rabbenâ âtina fiyddünyâ haseneten ve fiyl’âhireti haseneten ve kınâ azâbennâr.” Anlamı: "…Ey Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru!" Bakara Sûresi: 250. Âyet kurandua5 Okunuşu: "...Rabbenâ efrig aleynâ sabren ve sebbit ekdâmenâ vensurnâ alel kavmil kâfirîn." Anlamı: “...Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı sağlam bastır ve şu kâfir kavme karşı bize yardım et.” Bakara Sûresi: 286. Âyet kurandua6 Okunuşu: “Rabbenâ lâ tü’âhıznâ in nesiynâ ev ahta’nâ, Rabbenâ ve lâ tahmil ‘aleynâ ısran kemâ hameltehu ‘alelleziyne min kablinâ, Rabbenâ ve lâ tühammilnâ mâ lâ tâkate lenâ bihî, va’fü ‘annâ vağfir lenâ, verhamnâ ente mevlânâ fansurnâ ‘alel kavmil kâfiriyn.” Anlamı: "...Rabbimiz! Unutursak veya hataya düşersek bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz! Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır bir yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği işler de yükleme! Bizi affet! Bizi bağışla! Bize acı! Sen bizim mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et!" Âl-i İmrân Sûresi: 8. Âyet kurandua7 Okunuşu: “Rabbenâ lâ tüzığ kulûbenâ ba’de iz hedeytenâ veheb lenâ min ledünke rahmeten, inneke entel vehhâb.” Anlamı: “Rabbimiz! Bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet bahşet. Şüphesiz sen çok bahşedensin.” Ârâf Sûresi: 47. Âyet kurandua18 Okunuşu: “...Rabbenâ lâ tec’alnâ ma’al kavmiz zâlimiyn.” Anlamı: "...Ey Rabbimiz! Bizi zalimler topluluğu ile beraber bulundurma!" Ârâf Sûresi: 126. Âyet kurandua19 Okunuşu: “...Rabbenâ efriğ ‘aleynâ sabren ve teveffenâ müslimiyn.” Anlamı: "...Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır ve müslüman olarak bizim canımızı al." Ârâf Sûresi: 155 . Âyet kurandua21 Okunuşu: "...Ente veliyyunâ fagfir lenâ verhamnâ ve ente hayrul gâfirîn." Anlamı: “...Sen bizim sahibimizsin, bizi bağışla ve bize acı! Sen bağışlayanların en iyisisin!” Ârâf Sûresi: 156 . Âyet kurandua22 Okunuşu: "Vektub lenâ fî hâzihid dunyâ haseneten ve fîl âhırati innâ hudnâ ileyk..." Anlamı: “Bize, bu dünyada da iyilik yaz ahirette de. Şüphesiz biz sana döndük...” Yûnus Sûresi: 85. Âyet kurandua20 Okunuşu: “Fe kâlû alâllâhi tevekkelnâ, rabbenâ lâ tec’alnâ fitneten lil kavmiz zâlimîn.” Anlamı: "Biz yalnız Allah’a tevekkül ettik. Ey Rabbimiz, bizi zalimler topluluğunun baskı ve şiddetine maruz bırakma!" Hud Sûresi: 41. Âyet (Gemiye Binince Okunacak) kurandua51 Okunuşu: "...Bismillâhi mecrâhâ ve mursâhâ, inne rabbî le gafûrun rahîm." Anlamı: “...O’nun yürümesi ve durması Allah’ın adıyladır. Rabbim bağışlar ve merhamet eder.” Hud Sûresi: 47. Âyet kurandua23 Okunuşu: "Rabbi innî eûzu bike en es'eleke mâ leyse lî bihî ilm(ilmun), ve illâ tagfirlî ve terhamnî ekun minel hâsirîn." Anlamı: “...Rabbim! Şüphesiz ben senden hakkında bilgim olmayan şeyi istemekten sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve bana acımazsan, şüphesiz ziyanat uğrayanlardan olurum.” Hud Sûresi: 88. Âyet kurandua24 Okunuşu: "...Ve mâ tevfîkî illâ billâh(billâhi), aleyhi tevekkeltu ve ileyhi unîb." Anlamı: “...Başarım ancak Allah’ın yardımı iledir. Ben yalnızca O’na dayandım ve ancak O’na döneceğim” Yusuf Sûresi: 101. Âyet kurandua25 Okunuşu: "...Teveffenî muslimen ve elhıknî bis sâlihîn." Anlamı: “…(Ey Rabbim!) Beni müslüman olarak vefât ettir ve beni sâlihler arasına kat!” İbrahim Sûresi: 40. Âyet