İSLAMİYET VE TÜRKLER

. Bu ünitede konuları; Türklerin Müslü- man olma süreci, İslam medeniyet ve bili- mine katkıları, Türkler arasında ehlibeyt sevgisi ve İslam’ın yayılmasında etkili olan kişilerden Ebu Hanife, Maturidî, Ali er-Rıza, Ahmet Yesevî, Yunus Emre, Ahi Evran, Hacı Bektaş Veli ve Mevlânâ ile sınırlandırınız. 2. Bu ünitede öğrencilere öncelikli veri- lecek değerler; bilimsellik, hoşgörü, Türk büyüklerine saygı, tarihsel mirasa duyar- lılık, barışseverlik, dostluk ve kardeşliktir. Adı geçen değerlerin hangi konuda, hangi etkinliklerle verilebileceği ünite kazanımları- nın işlenişinde belirtilmiştir. Değerler öğren- cilere ilgili kazanımların işlendiği konularda sınıf içi ve sınıf dışı yapılacak etkinliklerle verilmelidir. 3. Bu ünitede öğrencilere öncelikli veri- lecek beceriler; araştırma, sosyal katılım, bilgi teknolojilerini kullanma, mekân, zaman ve kronolojiyi algılama, Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma, değişim ve sürekliliği algılamadır. Adı geçen bece- ÖĞRENME ALANI: DİN VE KÜLTÜR 6. ÜNİTE İSLAMİYET VE TÜRKLER ÜNİTEMİZE HAZIRLANALIM 1. Türklerin ne zaman ve nasıl Müslüman olduklarını tarih kitaplarından araştırınız. 2. Ansiklopedilerden Mevlânâ’nın hayatını araştırıp defterinize özetleyiniz. 3. Ehl-i beyt kavramının anlamını sözlüklerden öğreniniz. 4. Uluğ Bey’in hayatını ansiklopedilerden araştırınız. 123 rilerin hangi kazanımların işlenişinde verile- bileceği ilgili kazanım veya kazanımların işlenişinde belirtilmiştir. Kazanım veya kazanımların geçtiği bölümler üzerinde önemle durarak öğrencilerinizin bu becerileri kazanmalarını sağlayınız. 4. Ünite boyunca aşağıdaki açıklamalara dikkat etmeniz ünitenin kazanımlarının gerçekleş- mesi açısından önemlidir: • Türklerin Müslüman olma süreci ayrıntılara girmeden işlenecektir. • Konular işlenirken öğrencilere farklılıkların birer zenginlik olduğu fark ettirilecek ve bir arada yaşama bilinci kazandırılmaya çalışılacaktır. 5. Ünitenin sonuna bu ünitenin 2. kazanımıyla ilgili bir performans görevi örneği ile buna iliş- kin değerlendirme ölçekleri eklenmiştir. Ünite başlangıcında performans görevini yaptıracağınız öğrencileri belirleyerek zamanı geldiğinde sunmalarını sağlayınız.