Başkalarının Kusurlarını Araştırmak

Eksikliklerinizi araştırıp başkalarına söyleyen kişiler hakkında neler hissedersiniz? Başkalarının kusurlarını araştırmak insanlar arası ilişkileri bozan, kişi ve topluma zarar veren davranışlardandır. Her insanın kendine özgü bir yaşantısı, sırları, eksiklikleri, kusurları vardır. Bunların başkaları tarafından araştırılıp açığa çıkarılması insanları rahatsız eder. İnsanlar arasın- daki ilişkilerin bozulmasına neden olur. Bu yüzden İslam dini, insanların kusurlarını ve gizliliklerini araştırmaktan sakınılmasını ister. Bununla ilgili olarak Kur’an-ı Kerim’de, “...Birbirinizin kusuru- nu araştırmayın...”(1), “...Evlere kapılardan girin...”(2) buyrulur. Başka bir ayette de “Ey iman edenler! Kendi evlerinizden başka evlere, geldiğinizi fark ettirip (izin alıp) ev halkına selam vermedikçe girmeyin. Bu sizin için daha iyidir; herhâlde (bunu) düşünüp anlarsınız.”(3) buy- rularak kusur görmeye neden olacak davranışlardan da uzak durmamız öğütlenir. Peygamberimiz de “Müslümanların eksiklerini ve ayıplarını araştırmayın; her kim Müslümanların eksiklerini ve ayıplarını araştırırsa Yüce Allah da onun ayıbını açığa çıkarır ve evinin içinde de olsa onu rezil ve rüsva eder.”(4) buyurmuştur. İslam dinine göre Allah’a ve ahiret gününe inanan bir kimse başkalarının kusurlarını ve özel hayatlarını araştırmamalıdır. Başkalarının kusur ve hatalarını araştırmak yerine onları kapatıp kendi eksikliklerini gidermeye çalışmalıdır. Peygamberimiz; “Müslümanların kusurlarını örten kimse- nin Allah da dünya ve ahirette ayıplarını örter.”(5), “Ne mutlu o kimseye ki kendi kusurlarını düzeltmeye çalışmaktan başkalarının kusurlarıyla ilgilenmeye fırsat bulamaz.”(6) buyurarak dinimizin bu konudaki tutumunu belirtmiştir.