Hz. Muhammed'in Çağrısı: Mekke Dönemi

1. Ünite boyunca aşağıdaki açıklamalara dikkat etmeniz ünitenin kazanımlarının ger- çekleşmesi açısından önemlidir: • Bu ünitede, özellikle Hz. Muham- med’in bizim ahlaki yönden gelişmemizde örnek olduğu vurgulanacak ve onun güve- nirliği, merhameti, adaleti, kolaylaştırıcılığı, hoşgörüsü, sabrı ve kararlılığı üzerine yeri geldikçe vurgu yapılacaktır. • Ünite süresince Hz. Muhammed’in sosyal barışı sağlamada gösterdiği faaliyet- lerine somut örnekler verilecek ve öğrenci- lerle bunlar üzerinde konuşulacaktır. 2. Bu ünitede öğrencilere öncelikle veri- lecek değerler; sorumluluk, adalet, barış, kararlılık, dayanışma, hoşgörü, kardeşlik, yardımseverlik ve eşitliktir. Adı geçen değer- lerin hangi konuda, hangi etkinliklerle verilebi- leceği ünite kazanımlarının işlenişinde belirtil- miştir. Değerler öğrencilere ilgili kazanımların işlendiği konularda sınıf içi ve sınıf dışı etkinlik- lerle verilmelidir. 3. Bu ünitede öğrencilere öncelikle veri- lecek beceriler; araştırma, eleştirel düşün- ÖĞRENME ALANI: HZ. MUHAMMED (S.A.V.) 3. ÜNİTE SON PEYGAMBER HZ. MUHAMMED . Hz. Muhammed’in Çağrısı: Mekke Dönemi DÜŞÜNELİM Mekke şehri hakkında neler biliyorsunuz? Hz. Muhammed (s.a.v.) 610 yılının Ramazan ayında peygamberlikle görevlendirilmiş, bu görevi- ni vefat edinceye kadar sürdürmüştür. Yaklaşık 23 yıllık peygamberlik hayatının 13 yılını Mekke’de, 10 yılını ise Medine’de geçirmiştir. Dolayısıyla Hz. Muhammed’in peygamberlik dönemi ikiye ayrılır: mi 3. Ünite: Son Peygamber Hz. Muhammed Planlama Konu 1. Hz. Muhammed’in Çağrısı: Mekke Döne- Mekke dönemi ve Medine dönemi. OKUYALIM, CEVAPLAYALIM KUTLU DOĞUM İnsanlar köle olarak alınıyor, satılıyor, Akla gelmez fenalıklar, işkenceler yapılıyor. Hazreti Âdem’den beri kutsal bilinen Beytullah, Müşriklerin putlarıyla, dolmuş içi aman Allah! Kız çocuklar, diri diri topraklara gömülüyor, Kan davası yüzünden insanlar birbirini öldürüyor. ... Bıkılmıştı bu vahşetten, tam Cahiliye dönemi, Beklenen kurtarıcının anlaşılmıştı önemi. Günümüz Dilinden Hz. Peygamber’e Naatlar, s. 348. (Düzenlenmiştir.) Hz. Muhammed’in doğduğu evin bugünkü hâli 1.1. İlk Vahiy: Yaratan Rabb’inin Adıyla Oku! Kazanım 1. Hz. Muhammed’e gelen ilk ayetlerin içe- riğini belirtir. Süre: 2 ders saati. Kavramlar: yaratan. Değerler: sorumluluk. • Şiire göre İslam’dan önce Mekke toplumunun durumu nasıldır? Belirtiniz. Hz. Muhammed (s.a.v.)’in peygamberliğinin Mekke dönemini öğrenmek İslam’ın temel mesajı- nın anlaşılması açısından önemlidir. Çünkü İslam dininin doğduğu dönemde Mekke; dinî, sosyal ve ahlaki açıdan kargaşa içindeydi. Güçlüler, zayıfları eziyordu. İnsanlar köle olarak alınıp satılıyordu. Can ve mal güvenliği yoktu. Kadınlar ve kız çocukları hor görülüyordu. Kabileler arasında savaşlar ve kan davaları vardı. İçki içmek, kumar oynamak, hırsızlık, iftira ve adaletsizlik gibi kötü davranışlar yaygındı. Mekke, Arap Yarımadası’ndaki ticari ve dinî merkezlerden biriydi. ‹nsanlar her yıl belirli zaman- larda Kâbe’yi ziyarete gelirlerdi. Mekke’de bulunan Kâbe putlarla doldurulmuştu. Çünkü bu dönem- de Mekke’de putperestlik yaygındı. Mekkeliler kendi elleriyle yaptıkları putlara tapıyorlardı. Putpe- restlerin yanı sıra Mekke ve çevresinde Yahudiler, Hristiyanlar ve Hanifler vardı. ÜNİTEMİZE HAZIRLANALIM 1. Hz. Muhammed (s.a.v.)’e ilk vahyin nerede ve ne zaman geldiğini araş- tırınız. 2. ‹lk Müslümanların isimlerini araştırıp defterinize yazınız. 3. Hicret kavramının anlamını sözlüklerden bularak öğreniniz. 4. Mekke’nin fethinin önemini İslam tarihi ile ilgili kaynaklardan araştırınız. 64 me, Kur’an-ı Kerim mealini kullanma, mekân, zaman ve kronolojiyi algılamadır. Adı geçen becerilerin hangi kazanımların işlenişin- de verilebileceği ilgili kazanım veya kazanımların işlenişinde belirtilmiştir. Kazanım veya kaza- nımların geçtiği bölümler üzerinde önemle durarak öğrencilerinizin bu becerileri kazanmalarını sağlayınız. 4. Bu ünitenin son kazanımıyla öğrencilerin Nasr suresini ezbere okuyup anlamını söyleme- leri hedeflenmiştir. Bu nedenle ünitenin başlangıcında bu sureyi ünite süresince ezberlemeleri için öğrencilerinizi bilgilendiriniz. Ünite bitiminde de ezbere okuyup anlamını söylemelerini sağ- layınız. Bunu yaparken öğrencilerinizin bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurunuz. 5. Ünitenin sonuna bu ünitenin 3. kazanımıyla ilgili bir performans görevi örneği ile buna iliş- kin değerlendirme ölçekleri eklenmiştir. Ünite başlangıcında performans görevini yaptıracağınız öğrencileri belirleyerek zamanı geldiğinde sunmalarını sağlayınız.