Sübhâneke Duası ve Anlamı

 Öğrencilerinize, Sübhâneke duasının nerelerde okunduğunu dua kitaplarından ya da bilen büyüklerinden öğrenmelerini, edindikleri bilgileri defterlerine yazmalarını söyleyiniz.
• “Hangisi, Nereye?” etkinliği için Sübhâneke duasının her bir kelimesini eşit ölçülerle keseceğiniz kartonlara uzaktan görülebilecek şekilde yazıp bunları tahtaya takmaya yarayacak bir yapıştırıcı hazırlayınız.
1.ÜNİTE
14
“Sübhâneke” ilk öğrendiğimiz dualardandır. Kur’an-ı Kerim’de Yüce Allah, insanların
dua etmesini istemiştir. Bazı insanlar Sevgili Peygamberimize "Allah'a nasıl dua edelim?"
diye sormuşlar. O da onlara bazı özel dua sözleri öğretmiştir. İşte Sübhâneke duası bunlardan
biridir. Sübhâneke, tüm namazların başlangıcında okunan bir duadır. Bu nedenle öğrenilmesi önemlidir. Gelin birlikte okuyalım:
Dua ne demektir? üimdiye kadar öğrendiğiniz herhangi bir dua var mı?
DÜŞÜNELİM
1. Hangisi, Nereye?
Sübhâneke duasının her bir kelimesini eşit ölçülerde keseceğiniz kartonlara ayrı ayrı yazınız. Bunları tahtaya karışık olarak yapıştırınız. Sırayla kelimeleri yerlerine yerleştirerek duanın okunuşunu oluşturunuz.
2. Öğrenmiş miyim?
Duayı ezberden okuyup anlamını söyleyiniz.
ETKİNLİK
* Parantez içindeki bölüm yalnız cenaze namazlarında okunur.
4. Sübhâneke Duası ve Anlamı
Sübhâneke Duası
Sübhâneke Allâhümme
ve bihamdik.
Ve tebârekesmük.
Ve teâlâ ceddük.
(Ve celle senâük:)*
Ve lâ ilâhe gayruk.
Anlamı
Allah'ım! Sende hiçbir
eksik özellik yoktur.
Seni her zaman överim.
Senin adın kutludur.
Senin şanın yücedir.
(Senin övgün uludur.)
Ve senden baŞüka
ilah yoktur.
Kazanım
8. Sübhâneke duasını ezbere okur ve anlamını söyler.
Konu
4. Sübhâneke Duası ve Anlamı
Beceri
İletişim ve empati, Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma
Süre
2 ders saati
Kavram
Dua
Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Soru-cevap, buluş yoluyla öğrenme, sözlü ve yazılı anlatım
Kaynak, Araç ve Gereçler
Karton, yapıştırıcı, çalışma yaprağı, Türkçe Sözlük, ders kitabı
Derse Hazırlık
• Öğrencilerinize “Sübhâneke duasını daha önceden ezberleyenleriniz
var mı? Bu dua ile ilgili neler biliyorsunuz?” soruları
nı yöneltiniz. Bu konudaki açıklamalarını dinleyiniz.
• Öğrencilerinizden, konu hakkında yaptıkları hazırlık çalı
şmalarını okumalarını isteyiniz.
• Öğrencilerinizi, “DüŞnelim” bölümündeki soruları düŞnmeye
yönlendiriniz. Onlardan düŞncelerini açıklamalarını isteyiniz.
İşleniş
1. Öğrencilerinize dua kavramının anlamını sorunuz. Onlardan
alacağınız cevaplara göre, gerek duyarsanız ek açıklamalar
yapınız.
2. Sübhâneke duasının kelimelerinin yazılı olduğu kartonları
tahtaya yapıştırınız. Duayı, öğrencilere okuma kolaylığı
sağlaması ve düzgün telaffuz alıŞükanlığı kazandırması için
önce siz bir kez baştan sona okuyunuz. Sonra kelime kelime
okuyarak öğrencilerin tekrar etmelerini sağlayınız. Üniteye
başlarken bu duanın ünite süresince ezberlenmesini söyledi-
ğiniz için öğrencilerinizin büyük bir kısmı duayı ezberlemiş
olacaktır. Önceden ezberlemiş olanlardan başlamak üzere
duayı tüm öğrencilerinize okutunuz.
3. Öğrencilerinize “Hangisi, Nereye?” etkinliğini yaptırınız.
Tahtadaki kartonları kaldırıp kelimeleri karışık şekilde bir kenara
yapıştırınız. Öğrencilere kelimeleri tahtaya duadaki sırası
na göre yeniden dizdirerek ezberlerinin pekişmesini sağlayı-
nız.
4. Duanın anlamını okutup açıklamasını yaparak öğrencilerinizin
öğrenmelerini sağlayınız.
5. Öğrencilerinize “Öğrenmiş miyim?” etkinliğini yaptırınız.
Ölçme ve Değerlendirme
Öğrencilerinizin Sübhâneke duasıyla ilgili etkinliklerini aşa-
ğıdaki dereceleme ölçeğine göre değerlendirebilirsiniz.
PUAN ÖLÇÜTLER
4 Sübhâneke duasını ezberden okuyup anlamını söyler.
3 Sübhâneke duasını ezberden okur, anlamını tam olarak
söyleyemez.
2 Sübhâneke duasının anlamını söyler, ezberden okuyamaz.
1 Sübhâneke duasını ezberden okuyamaz ve anlamını söyleyemez.
Gelecek Derse Hazırlık
Öğrencilerinizden “Kendimi Değerlendiriyorum” formunu
doldurmalarını ve ünite değerlendirmesine hazırlamalarını isteyiniz.

15