Fatiha suresini yazınız.

Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin.İyyakenabudu ve iyyakenestain. İhdinassıradalmüstagim. Sıradellezine enamte aleyhim. Gayril mağdubi aleyhim veleddaalliin.