DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 5. SINIFLAR 1. ÜNİTE HAZIRLIK SORU VE CEVAPLARI

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 5. SINIFLAR 1. ÜNİTE HAZIRLIK SORU VE CEVAPLARI

1-İnsanı diğer varlıklardan ayıran temel özellik nedir?
İnsanın akıl ve inanç sahibi olması insanı diğer varlıklardan ayırır.Hayvan ve bitkiler namaz,oruç,hac,zekat gibi ibadetleri yapmazlar.
2-Evrenin bir Yaratanı olduğunu nasıl anlarız?
Her şeyin bir yapanı ,yaratıcısı vardır.Her resmin bir ressamı ,her heykelin bir heykeltıraşı olduğu gibi bu muhteşem evrenin de bir Yaratıcısı vardır.
Bir iğne ustasız olmaz bir köy muhtarsız olmaz öyleyse şu muntazam ve sistemli bir şekilde çalışan dünya sahipsiz olmaz ve kendi kendine meydana gelmez.
3-Evrende tesadüf var mıdır?
Hayır.Yağmurun ve karın oluşumu,güneş ve ayın hareket etmesi,gece ve gündüzün birbirini takip etmesi,mevsimlerin oluşumu ,meyve ve sebzelerin farklı tat ,koku ve lezzette olması evrende bir düzenin olduğunu ispat eder.
4-Evrendeki düzen neyi ifade eder?
Evrendeki mükemmel düzen ve uyum her varlığın Allah tarafından belli bir plan dahilinde ,belli bir ölçü çerçevesinde ,birbiriyle uyuymlu ve değişmez yasalara uygun yaratıldığını gösterir.
5-Allah’ın yaratması dursaydı ne olurdu?
Eğer Allah’ın yaratması dursaydı yaşam devam etmezdi.
6-İnsan yoktan varedebilir mi? Yani insan yaratabilir mi?
İnsan bir şeyi yoktan var edemez.Ancak var olanı kullanarak yeni şeyler yapabilir. Örneğin, ağaçtan kereste ,keresteden mobilya yapar.Yünden giysiler,sütten yoğurt ,boyayı kullanarak resimler yapabilir.
7-Tekvin ne demektir?
Tekvin,Allahın yaratma sıfatıdır.O Ol der her şey oluverir.
8- Birden çok Tanrı olsaydı ne olurdu?
Birinin dediğini diğeri reddeder ve evrende kargaşa meydana gelirdi.Evrende hiçbir kargaşanın olmaması bize tek bir Allah olduğunu göstermektedir.
9- Allah ile diğer varlıklar arasında nasıl bir fark vardır.
Allah yaratandır insan ise yaratılan . Biz Allah’ı insanış gibi düşünürsek hata etmiş oluruz.Allah’ı Yaratıcı olarak düşünmek ,insanı ise yaratılan olarak düşünmek ile Allah’ın başlangıcının olmadığını Onun her zaman var olduğunu ,doğurmamış ve doğrulmamış olduğunu anlarız.
10-Allah’ın gücünün sonu var mıdır?
Allah’ın bilgisi sınırsız olduğu gibi ,gücü de sınırsız ve sonsuzdur.Örneğin Allah ,her şeyi yoktan var eder. Ol der istediği şey hemen oluverir.
11-Vahdaniyyet ne demektir?
Allah’ın bir olması
12-Basar ne demektir?
Allah’ın her şeyi görmesi
13-Semi’ ne demektir?
Allah’ın her şeyi işitmesi.
14-Kudret ne demektir?
Allah’ın her şeye gücünün yetmesi
15-Allah’ın İlim sıfatı ne demektir?
Allah’ın her şeyi bilmesi anlamına gelir.
16-Tevekkül ne demektir?
İnsanın kendisine ait görevi yerine getirdikten sonra sonucu Allah’a bırakmaktır.
Örneğin bir çiftçinin tarlasını sürüp ekip sulamasından sonra tarladan ürün elde etmesi için beklemesidir.
17-İnsanın çalışmasının önemiyle ilgili ayeti söyleyiniz.
“İnsana çalışmasından başka bir şey yoktur.” Necm suresi 39. Ayet

18-İhlas ne demektir?
İhlas ,samimiyet ,içtenlik her türlü hurafe ve batıl inanıştan uzak durmak demektir.
19-İhlas suresini yazınız.
Gul hüvellahu ehad. Allahussamed. Lem yelid ve Lem yuled . Ve lem yekullehu
Kufuvven ehad.
20-İhlas suresinin anlamını yazınız.
De ki; O , Allahtır birdir. O samed tir. O doğurmamış ve doğrulmamıştır.Hiç bir şey ona denk ve benzer değildir.
21-Samed ne demektir?
Her şey ona muhtaçtır ,O hiçbir şeye muhtaç değildir.
22-Tevhit ne demektir?
Tevhit ,Allahın bir olması demektir.
23- Kelime –i Tevhit nedir.
La ilahe İllallah. Muhammedun Rasulullah
24- Kelime-i Tevhit’in anlamı nedir?
Allah’tan başka İlah yoktur. Hz. Muhammed (SAV) Allah’ın elçisidir.