"Yurtta Barış, Dünyada Barış" Temel İlkemizdir

Etkinlik
Başlık Bulalım
Aşağıdaki altı çizili kavramların ortak başlığı ne olabilir? Boşluğa yazınız.
fiehit Askerlik İstiklâl Marşı
Bayrak Vatan Bağımsızlık Gazi
5. “Yurtta Barış, Dünyada Barış” Temel İlkemizdir
İslam sevgi ve barış dinidir. Dinimiz, barışı korumak için gayret göstermemizi öğütler. “Mü-
minler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah’tan korkun
ki esirgenesiniz.”(8) Peygamberimiz de sözlerinde insanların birbirleriyle dostça ve kardeşçe
yaşamalarını, “…Birbirinizi sevmedikçe olgun mümin olamazsınız.” (9) diyerek sevgi ve
barışın önemini hatırlatmaktadır.
Barışı öncelikle toplumun en temel yapı taşı olan ailemizin içinde sağlamalıyız. Anne, ba-
ba ve kardeşlerimizle olan ilişkilerimizde yapıcı olmalıyız. Aile bireyleri arasındaki sıkı bağ,
toplumun güçlü ve dayanıklı olmasını sağlar. Toplumdaki barışın sağlanması için aile yaşamı-
nın sağlıklı bir biçimde yürümesi, aileyi oluşturan bireylerin birbirlerine sevgi ve barış duygu-
suyla yaklaşması gerekir.
Bizler, kardeşlerimizle dargınlık ve kırgınlıklarımızı uzun sürdürmemeliyiz. Kardeşler bir-
birlerine karşı her zaman iyi davranmalı, kırıcı sözler söylememelidirler. Birbirlerini kıskanma-
malı, her zaman dayanışma içinde olmalıdırlar. Derslerinde ve ödevlerinde birbirleriyle yar-
dımlaşmalı, eşyasını paylaşmasını bilmelidirler. Aralarındaki sevgi ve saygı bağını her zaman
korumalıdırlar.
Aile ortamında barış ve sevgi ile büyüyen çocuklar arkadaşlarıyla, akrabalarıyla ve tüm
insanlarla barış içinde ilişkiler kurarlar. Bu şekilde her ülke kendi halkı arasında sevgi ve ba-
rış duygularını geliştirmiş olur.
Başkalarının düşüncelerine ve inançlarına saygı göstermeliyiz. Kimseye farklılıklarından
dolayı kin ve düşmanlık beslememeliyiz.
Savaşların acımasızlığını iyi bilen Atatürk “Yurtta barış, dünyada barış” diyerek insan sev-
gisini ve evrensel barışa verdiği önemi ortaya koymuştur. Atatürk’ün barışa önem vermesinin al-
tında insan sevgisi yatmaktadır. O, “Biz kimsenin düşmanı değiliz. Yalnız, insanlığın düşmanı
(8) Hucurât suresi, 10. ayet.
(9) Nevevî, Muhyiddin, Riyazüs - Salihin, C 1, s. 409.
Ailenizde veya sınıfınızda yaşanan tartışmalardan nasıl etkilenirsiniz?