Sevinçlerimizi Paylaşalım


Öğrencilerin konuya dikkatlerini çekmek ve ön bilgilerini
harekete geçirmek amacıyla onlara; “Paylaşmanı
n yaşamı kolaylaştırmadaki rolünü hiç düşündünüz
mü?”, “Paylaşmanın millî birlik ve beraberliğimizin
güçlenmesine sağladığı katkıyla ilgili neler düşünüyorsunuz?”
sorularını yöneltiniz.

B. İŞLENİŞ
Hazırlık bölümünde öğrencilere yönelttiğiniz soruya
aldığınız yanıtları kısaca tahtaya yazınız. Verilen
yanıtlar üzerinden konuya giriş yapınız. Öğrencilerinize,
maddi ve manevi imkânlarımızdan başkalarının yararlanması
nı sağlamaya paylaşma denildiğini belirtiniz.
İnsanın toplumsal bir varlık olduğunu ve tek başına yaşayamayacağı
nı örneklerle açıklayınız.

Öğrencilerinize ders kitabının 95. sayfasındaki
“Paylaşmak Niçin Önemlidir?” konu başlığı altındaki
metni okutunuz.

Notlar :
Dayanışmanın özünde iyiliği sevme, kötülükten kaçınma duygusu vardır. İyilik yapmayı se-
ven ve kötülüklerden kaçınan bir kimse, insanlara zor anlarında sırtını dönemez. Onun sorunu-
nu çözmek için yardımcı olur. Bu konuda yüce Allah şöyle buyurmaktadır: “Sevdiğiniz şeyler-
den (Allah yolunda) harcamadıkça “iyiye” eremezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu hak-
kıyla bilir.”(2)
Milletimiz, sevinç ve üzüntüde dayanışma içinde olduğunun en güzel örneklerini Kurtu-
luş Savaşı yıllarında göstermiştir. Bu sayede zor işler kolaylaşmış, birlik ve beraberliğimiz
pekişmiştir (Resim 2). Türk milleti, dayanışmanın en güzel örneklerini 1999 yılında yaşanan
iki büyük deprem felaketinden sonra da göstermiştir. Binlerce vatandaşımızın hayatını kay-
bettiği bu depremlerde çok sayıda aile evsiz kalmıştır. Okullar, hastaneler ve iş yerleri kulla-
nılamaz hâle gelmiştir. Bu büyük acıyı tüm yurttaşlarımız yüreklerinde hissetmişlerdir. Eko-
nomik durumu iyi olan veya olmayan tüm vatandaşlarımız, ellerindeki olanakları bölge insan-
ları için seferber etmişlerdir. Çok kısa bir süre içerisinde devletimizin ve halkımızın iş birliği
sayesinde yaralar sarılmış, yıkılan binaların yerine yenileri yapılmıştır.
Milletimizin dayanışmasına büyük önem veren Atatürk, bu konuyla ilgili olarak bir konuş-
masında şunları söylemiştir: “Gerektiğinde yurt için bir tek fert gibi tek vücut olarak azim ve
kararla çalışmasını bilen bir ulus, elbette büyük bir ulus ve elbette en büyük geleceğe layık
ve aday olan bir ulustur.” (3) Atatürk bir başka konuşmasında da vatanımızın bütünlüğü, mil-
letimizin bağımsızlığı için dayanışmanın önemine vurgu yaparak: “Bir ulus sımsıkı birbirine
bağlı olmayı bildikçe yeryüzünde onu dağıtabilecek bir güç düşünülemez.” (4) demiştir.
İyi ve kötü günlerinde dayanışma örneği göstermeyen toplumlar, birlik ve beraberlikleri-
ni koruyamazlar. Bu toplumlar millet olmayı başaramadıklarından, çabucak dağılmaya ve yı-
kılmaya mahkûm olurlar. Vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı için her konuda dayanış-
ma göstermek ülkemiz üzerinde kötü emelleri olanların planlarını bozacaktır.
(2) Âl-i İmrân suresi, 92. ayet.
(3) Palazoğlu, Ahmet Bekir, Atatürk İlkeleri, s. 373.
(4) Palazoğlu, Ahmet Bekir, Atatürk İlkeleri, s. 373.
Resim 2 : Kurtuluş Savaşı (Millî Mücadele, İrfan Ertel, İstanbul Askerî Müze)
5. ÜNİTE