Salavat Dualari ve Anlami

4. Salavat Duaları ve Anlamı
Peygambere sevgimizi, saygımızı ve bağlılığımızı göstermek için yaptığımız duaya sala-
vat denir. Peygamberimizin adının anıldığı durumlarda kısaca “Allahümme salli alâ Muham-
med” denilir. Namazların son oturuşunda da aşağıdaki salavat duaları okunur.
Okunuşu
Allâhümme salli alâ Muhammedin ve
alâ âli Muhammed. Kemâ salleyte alâ İbrâ-
hîme ve alâ âli İbrâhîme inneke hamîdün
mecîd.
Allâhümme bârik alâ Muhammedin ve
alâ âli Muhammed. Kemâ bârekte alâ İbrâ-
hîme ve alâ âli İbrâhîme inneke hamidün
mecîd.
Anlamı
Allah’ım! İbrahim Peygambere ve aile-
sine rahmet ettiğin gibi Hz. Muhammed’e
ve ailesine de rahmet et. Gerçekten sen
övülen ve şanı yüce olansın.
Allah’ım! İbrahim Peygamberi ve aile-
sini mübarek kıldığın gibi Hz. Muhammed’i
ve ailesini de mübarek kıl. Gerçekten sen
övülen ve şanı yüce olansın.
9. Etkinlik
Okuyalım, Değerlendirelim
“Müslümanlar arasında en hayırlı ev, içinde yetime iyilik ve ikram edilen evdir.”
(Buharî, Edeb, 39. hadis.)
Yukarıdaki hadiste yetimi gözetme ile ilgili hangi hususlara dikkat çekilmektedir. Ar-
kadaşlarınızla değerlendiriniz.
(31) Duhâ suresi, 9-10. ayetler.
(32) Ebu Davud, Vesâya, 7. hadis.
(33) Buharî, Talak, 25. hadis.