Peygamberlerin Nitelikleri

Hangi özelliklere sahip kişilerin verdiği haberlere inanırsınız?
Peygamberler Yüce Allah’ın buyruklarını insanlara iletmekle görevli elçilerdir. Onların kendilerine
özgü bazı özellikleri ve nitelikleri vardır. Peygamberler sahip oldukları nitelikler sayesinde kendilerine
verilen peygamberlik görevini başarılı ve eksiksiz bir şekilde yerine getirmişlerdir.
OKUYALIM, CEVAPLAYALIM

1. Ünite: Peygamberlere ve İlahî Kitaplara İnanç

‹şleniş
1. Öğrencilerinizden “Peygamberlerin Nite-
likleri” konusunun “Düşünelim” bölümündeki
soruyla ilgili görüşlerini arkadaşlarıyla paylaş-
malarını isteyiniz.


Bütün peygamberlerin
DOĞRULUK sıfatları;
Sadakat bu erlerin,
Manevi hayatları.
Peygamber de insandır,
Bir sıfatı EMANET;
İtimada şayandır,
Beklenemez ihanet.

PEYGAMBERLERİN SIFATLARI
TEBLİĞ; bildirmek, yaymak,
Aldığı emirleri.
Tüm peygamberlere bak,
Bu hususta ileri.
Bütün peygamberlerde,
Bir nitelik FETANET;
Her işte ve her yerde,
Anlayış ve metanet...

Allah’a hizmet işi,
Ümmet ile beraber;
Üstün vasıflı kişi,
Büyük insan PEYGAMBER...
Enver TUNCALP
İnandım, İman Ettim, s. 79.

2. Öğrencilerinize konunun birinci parag-
rafını okutup peygamberlerin Yüce Allah’ın
buyruklarını insanlara iletmekle görevli olduk-
larını ve bu görevi yerine getirebilmek için
de bazı niteliklere sahip olmaları gerektiğini

 Şiire göre peygamberlerde bulunması gereken nitelikler nelerdir?
Peygamberlerde bulunması gereken ortak nitelikler vardır. Bunlar; doğruluk, güvenirlik, akıllı ve
zeki olmak, günah işlemekten kaçınmak ve Allah’tan aldığı mesajları olduğu gibi insanlara bildirmektir.

anlatınız. “Okuyalım, Cevaplayalım” etkinli-
ğini yaptırınız. Etkinliği yaparken “Ünitemi-

Bütün peygamberler Allah’ın buyruklarını insanlara ulaştır-
makla görevlidirler. Böyle önemli bir görevi üstlenen kişinin önce-
likle doğru olması gerekir. Bu nedenle doğruluk peygamberlerin en
önemli niteliklerinden biridir. Peygamberler sözlerinde, işlerinde,
düşüncelerinde ve davranışlarında doğru kimselerdir.