Peygamberlerin İnsanlardan Seçilmesinin Nedenleri

. Öğrencilerinize ders kitabının 11. say- fasındaki Kur’an’da adı geçen peygamberle- rin yer aldığı listeyi incelemelerini ve oluştur- dukları listede eksik olanlar varsa tamamla- malarını söyleyiniz. 6. Öğrencilerinize 12. sayfanın bir ve ikin- ci paragraflarını okutup açıklayınız. 7. Öğrencilerinizin bilgilerini pekiştirmek için 12. sayfadaki “Okuyalım, Cevaplayalım” etkinliğini yaptırınız. 8. Öğrencilerinize peygamberlere imanla ilgili 12. sayfadaki ayet meallerini yansıtıp okutarak İslam dinine göre peygamberlere imanın nasıl olması gerektiğini açıklayınız. 9. Öğrencilerinize 13. sayfadaki “Belirle- yelim” etkinliğini yaptırınız. 10. Öğrencilerinize “Peygamberlerin İn- sanlardan Seçilmesinin Nedenleri” konusu- nun “Düşünelim” bölümündeki soru ile ilgili düşüncelerini arkadaşlarıyla paylaşmalarını söyleyiniz. Bunun için onların “Ünitemize Hazırlanalım” çalışmalarının ikincisi için yap- tıkları araştırmalarından da yararlanmalarını sağlayınız. 11. Öğrencilerinizden konunun birinci paragrafını okumalarını ve düşüncelerini ifa- de etmelerini isteyiniz. Onların peygamberle- rin de birer insan olduğunu ve bizler gibi bir hayat sürdüklerini fark etmelerini sağlayınız. Paragraftaki ayet meallerini perdeye yansıtıp öğrencilerinize okutarak birlikte açıklayınız. 12. Öğrencilerinizden konunun ikinci paragrafını okuyup “Resim 1.1”i incelemele- rini isteyiniz. Onlara aşağıdaki soruyu yönel- tiniz: • Paragraflara ve resme göre peygamber- ler niçin insanlar arasından seçilmiştir?

Sizce peygamberlerin insanlar arasından seçilmesinin nedenleri neler olabilir? Peygamberler de bizim gibi birer insandır. Evlenir, çocuk sahibi olurlar. Yerler, içerler, gezip dolaşırlar. Bununla ilgili olarak Kur’an’da şöyle buyrulur: “Senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberler de şüphesiz yemek yerler, çarşıda pazarda gezerler- di…”(1) Peygamberlerin de sevinçli ve üzüntülü zamanları vardır. Onlar da tüm insanlar gibi ölürler. Kur’an-ı Kerim’de peygamberlerin birer insan oldukları şöyle vurgulanır: “…De ki: Rabb’imi tenzih ederim. Ben ancak resul ola- rak gönderilen bir beşerim.”(2) 1. Ünite: Peygamberlere ve İlahî Kitaplara İnanç 5. Öğrencilerinize ders kitabının 11. say- fasındaki Kur’an’da adı geçen peygamberle- rin yer aldığı listeyi incelemelerini ve oluştur- dukları listede eksik olanlar varsa tamamla- malarını söyleyiniz. 6. Öğrencilerinize 12. sayfanın bir ve ikin- ci paragraflarını okutup açıklayınız. 7. Öğrencilerinizin bilgilerini pekiştirmek için 12. sayfadaki “Okuyalım, Cevaplayalım” etkinliğini yaptırınız. 8. Öğrencilerinize peygamberlere imanla ilgili 12. sayfadaki ayet meallerini yansıtıp okutarak İslam dinine göre peygamberlere imanın nasıl olması gerektiğini açıklayınız. 9. Öğrencilerinize 13. sayfadaki “Belirle- yelim” etkinliğini yaptırınız. 10. Öğrencilerinize “Peygamberlerin İn- sanlardan Seçilmesinin Nedenleri” konusu- nun “Düşünelim” bölümündeki soru ile ilgili düşüncelerini arkadaşlarıyla paylaşmalarını söyleyiniz. Bunun için onların “Ünitemize Hazırlanalım” çalışmalarının ikincisi için yap- tıkları araştırmalarından da yararlanmalarını sağlayınız. 11. Öğrencilerinizden konunun birinci paragrafını okumalarını ve düşüncelerini ifa- de etmelerini isteyiniz. Onların peygamberle- rin de birer insan olduğunu ve bizler gibi bir hayat sürdüklerini fark etmelerini sağlayınız. Paragraftaki ayet meallerini perdeye yansıtıp öğrencilerinize okutarak birlikte açıklayınız. 12. Öğrencilerinizden konunun ikinci paragrafını okuyup “Resim 1.1”i incelemele- rini isteyiniz. Onlara aşağıdaki soruyu yönel- tiniz: • Paragraflara ve resme göre peygamber- ler niçin insanlar arasından seçilmiştir? Resim 1.1 : İnsanlara en iyi örnek yine insanlardır. Peygamberlerin insanlardan seçil- mesinin bazı nedenleri vardır. Yüce Allah emir ve yasaklarını insanlar için göndermiştir. İnsanların duygularını, düşüncelerini, beklentile- rini ancak bir insan anlayabilir. Dolayısıyla Allah’ın buyruklarını insanlara ulaştırıp açıklayacak olanın da bir insan olması gerekir. (1) Furkân suresi, 20. ayet.  HZ. NUH PEYGAMBER

 Hz. Nuh, Allah’ın görevlendirdiği ilk peygamberlerdendir. O, Hz. Âdem’den sonra insanlığın ikinci atası olarak bilinir. Hz. Nuh denince de akla “Nuh Tufanı” gelir. Hz. Nuh, toplumunu kötü davranışlara karşı uyardı. O, halkını Allah’ın varlığına ve birliğine inanmaya, ona ibadet etmeye, güzel ve yararlı işler yapmaya çağırdı. Ancak onlar, Hz. Nuh’un bütün çabalarına rağmen putla- ra tapmaya; azgınlık, adaletsizlik, kötülük, bozgunculuk yapmaya devam ettiler. Bundan dolayı büyük bir tehlikenin eşiğine geldiler. Nuh Tufanı (Temsilî resim) Yüce Allah, Hz. Nuh’a bir gemi yapmasını ve gemiye, inananlarla birlikte her cins canlıdan birer çift almasını emretti. Hz. Nuh, Allah’ın bu emrini yerine getirdi. Kısa bir süre sonra tufan başladı, sular yükseldi. Kur’an-ı Kerim’de Hz. Nuh’un inananlara seslenişi şöyle belirtilir: “(Nuh), ‘Binin ona. Onun yüzüp gitmesi de durması da Allah’ın adıyladır. Şüphesiz Rabb’im çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.’ dedi. Gemi, dağlar gibi dalgalar arasında onları götürüyordu…” (Hûd suresi, 41-42. ayetler.) Tufanda Hz. Nuh’a inananlar kurtuldu, inanma- yanlar ise boğularak öldüler. • Yukarıda anlatılan kıssadan çıkarılabilecek ders nedir? Belirtiniz. Her Müslüman, Hz. Âdem’den Hz. Muhammed (s.a.v.)’e kadar Allah tarafından gönderilmiş tüm peygamberlere iman etmekle yükümlüdür. Bu konuda Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulur: “Peygam- ber, Rabb’inden kendisine indirilene iman etti, müminler de (iman ettiler). Her biri; Allah’a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: Onun peygamber- lerinden hiçbirini (diğerinden) ayırt etmeyiz…” (2) Bu nedenle İslam’da peygamberlere inanmak imanın şartlarındandır.