Peygamberlere Gelen Mesajların Ortak Amacı

Peygamberlerin doğru olmaları ile güvenilir insanlar olarak tanınmaları arasında nasıl bir
ilişki vardır? Açıklayınız.
Güzel ahlakın en önemli göstergelerinden biri olan güvenirlik, peygamberlerde bulunması gere-
ken niteliklerdendir. Bütün peygamberler güvenilir kişilerdir. Yaşadıkları toplumda bu özellikleriyle
tanınmışlardır.
Peygamberler kendilerine herhangi bir emanet bırakıldığında bunu en güzel şekilde korumuş ve
sahibine iade etmişlerdir. Kimseye yalan söylememiş, haksızlık yapmamış, kimseyi aldatmamışlar-
dır. Kur’an-ı Kerim’de peygamberlerin güvenilir olduklarını bildiren pek çok ayet vardır. “Şüphesiz
ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim.”(1), “Hiçbir peygamberin emanete hıyanet
etmesi düşünülemez…”(2) anlamındaki ayetler buna örnektir.
Peygamberlerin güvenilir olmaları, Allah’tan
BİLGİ KUTUSU
edilip benimsenmesini kolaylaştırmıştır. Eğer
Peygamberlerin güvenilir olma niteliklerine
“emanet” denir.
rın söylediklerini dinlemez ve onlara inanmazdı.
SIRALAYALIM
Hz. Muhammed güvenilirlikle ilgili olarak şöyle buyurmuştur: “Biriniz konuştuğu vakit yalan
söylemesin, bir söz verdiğinde sözünden dönmesin, kendisine bir şey emanet edildiğinde
hıyanet etmesin.” (Riyâzüs Sâlihîn ve Tercemesi, C 1, s. 242.)
Yukarıdakihadisegöregüvenilirbirkimsedebulunmasıgerekenözelliklernelerdir?Sıralayınız.
Akıllı ve zeki olmak da peygamberlerin nite-

ramını öğrenmelerini sağlayınız. “Sıralayalım”
etkinliğini onlara yaptırınız. Etkinlikte öğrenci-

liklerinden biridir. Onlar, bu özellikleriyle Allah’ın
buyruklarını kavrayıp insanlara açıklayabilmiş-
lerdir. Kur’an-ı Kerim’de peygamberlerin akıllı ve
zeki olduklarına ilişkin olarak “Ant olsun, daha