Peygamber ve Peygamberlere İman

Konu 1. Peygamber ve Peygamberlere İman 1.1. Peygamberlerin İnsanlardan Seçilme- sinin Nedenleri 1. Peygamber ve Peygamberlere İman
DÜŞÜNELİM
 Peygamber kavramı size hangi anlamları çağrıştırıyor? Yüce Allah, insanları doğru yola iletmeyi amaçlar. Bunun için peygamberler görevlendirerek onlara mesajlar gönderir. Allah’ın buyruklarını insanlara peygamberler iletir ve açıklar. Dolayısıyla dinin anlaşılıp yaşanılmasında peygamberlerin önemi büyüktür. OKUYALIM, CEVAPLAYALIM
 Kazanım İstanbul’u gördünüz mü? Boğaziçi’ni gezdiniz mi? KILAVUZ KAPTAN 1. Peygamber kavramını açıklar. 2. Kur’an’da adı geçen peygamberleri listeler. 3. Peygamberlerin insanlardan seçilmesi- nin nedenlerini irdeler. Süre: 2 ders saati. Kavramlar: peygamber, resul, nebi. Değerler: doğruluk. Beceriler: Kur’an-ı Kerim mealini kullan- ma, araştırma, değişim ve sürekliliği algılama, mekân, zaman ve kronolojiyi algılama. Öğretim yöntem ve teknikleri: anlatım, soru-cevap, tartışma, örnek olay incelemesi. Kaynak, araç ve gereçler: ders kitabı, Kur’an-ı Kerim meali, bilgisayar, projeksiyon cihazı/ tepegöz, asetat. ‹şleniş 1. Öğrencilerinize “Peygamberler ve Pey- gamberlere İman” konusunun “Düşünelim” bölümünde yer alan soruyu sorunuz. Onlardan düşüncelerini arkadaşlarıyla paylaşmalarını isteyiniz. 2. Öğrencilerinize konunun ilk paragrafını okutup “Okuyalım, Cevaplayalım” etkinliğini yaptırarak “peygamber” kavramının anlamını fark ettiriniz. 3. Öğrencilerinizden 11. sayfadaki 1-3. açıklama paragraflarını okumalarını isteyiniz. Onlara paragraflarla ilgili aşağıdaki soruları sorunuz: • Peygamber, resul ve nebi ne demektir? • Allah niçin peygamberler göndermiştir? Öğrencilerinizin soruları cevaplarken “Üni- temize Hazırlanalım” çalışmalarının birincisi için yaptıkları araştırmalarından yararlanma- larını sağlayınız. 4. Öğrencilerinize Kur’an’da adı geçen pey- gamberlerle ilgili bilgilerin yer aldığı 11. sayfa- daki 4 ve 5. paragrafları okutup Listeleyelim etkinliğini yaptırınız. Bunun için verilen ayet meallerini projeksiyon cihazı veya tepegözle perdeye yansıtıp okutunuz. Marmara’dan Karadeniz’e, Karadeniz’den Mar- mara’ya giden gemiler hep Boğaziçi’nden geçer. O kocaman, dev gibi gemilerin bir kısmı yabancı bayrak taşır. Bunlar Boğaz’dan geçerken kazaya yol açma- mak için yanlarına bir rehber yani Boğaz’ı iyi tanıyan bir kılavuz kaptan alır. Buna ne gerek var, demeyin. Çünkü Boğaziçi’nin iki yakası bazen daralır, bazen genişler. Çoğu yerde de akıntı vardır. Bu akıntılar, gemileri kaptığı gibi sürükler, götürür. Sağda solda demir atmış yerli ve yabancı gemi- ler, yüzlerce balıkçı teknesi, gelip giden vapurlar bu bölgeyi çok iyi tanıyan kılavuz kaptanların olmasını gerektirir. Bazen, “Benim kılavuz kaptana ihtiyacım yok!” diyen gemi kaptanları da olur. Ama onlar Boğaz’ı iyi tanımadıkları için gemiyi ya bir kıyıya ya bir kayaya bindirirler. Olmadık kazalara yol açarlar. Yanlarına kılavuz kaptan alan gemiler için böyle bir tehlike yoktur. Onlar, kılavuz kaptan sayesinde Boğaz’ı rahatça geçerler. Dünya tıpkı Boğaziçi gibi uzun, kıvrım kıvrım bir yoldur. Hayat, bu Boğaz’da yabancı bir gemi gibi kayıp gitmektedir. Öyleyse kendimize soralım: Dünya boğazından gelip geçenlerin de bir kılavuz kaptana ihtiyaçları yok mudur? Elbette vardır. Bu sebeple de Yüce Rabb’imiz, dünya denilen bu boğazdan geçen kullarına kılavuz kaptanlık yapmaları için peygamberler göndermiştir. Peygamberler de onlara şöyle demiştir: “Siz dünyayı tanımazsınız. Burada nasıl yaşanıp mutlu olunacağını, bundan sonra gidece- ğiniz yerde nelerle karşılaşacağınızı bilemezsiniz. Sizin bilmeniz ve yapmanız gerekenleri Allah bize öğretti. Bizim kılavuzluğumuzu kabul ederseniz, başınıza hiçbir tehlike gelmez. Dünyada mutlu bir şekilde kavgasız, gürültüsüz yaşayıp ahirette de sonsuz mutluluğa ulaşırsınız.” M. Yaşar KANDEMİR Peygamberlere ve Kitaplara İnanıyorum, s. 5-7. (Düzenlenmiştir.) • Metne göre peygamberler niçin gönderilmiştir? • Peygamberlerin kılavuzluğunu kabul etmek niçin önemlidir? 10 Peygamber kelimesi, “elçi, haber getiren, haber ulaştıran” anlamlarına gelir. Yüce Allah’ın, emir ve yasaklarını insanlara bildirip açıklamak üzere görevlendirdiği kişilere peygamber denir. Kur’an-ı Kerim’de peygamber kelimesinin karşılığı olarak “resul” ve “nebi” kavramları kullanılır. Resul, kendisine kitap indirilmiş peygamberdir. Nebi ise kendisine ayrıca ilahî bir kitap gönderil- memiş olan peygambere denir. Nebiler, kendilerinden önce gelmiş olan resullere indirilen kitapları insanlara bildirmiş ve açıklamışlardır. İnsan, aklıyla Yüce Allah’ın varlığını ve birliğini kavrayabilir fakat onun özelliklerini, hoşnutluğu- nu kazanmak için neler yapması gerektiğini, ona nasıl ibadet edileceğini ve ahiret hayatını bilemez. Yüce Allah, insanı bu ve benzeri konularda bilgilendirmek için peygamberler göndermiştir. Bu pey- gamberlerden ilki Hz. Âdem, sonuncusu ise Hz. Muhammed (s.a.v.) (1) dir. Kur’an’da bildirildiğine göre Yüce Allah, insanları uyarmak ve onlara doğru yolu göstermek amacıyla tarih boyunca pek çok peygamber göndermiştir. Bunlardan bazıları hakkında bilgiler vermiştir. Bununla ilgili olarak Kur’an-ı Kerim’de, “Ant olsun, senden önce de peygamberler gönderdik. Onlardan sana anlattıklarımız da var, anlatmadıklarımız da var…”(2)buyrulur. Kur’an-ı Kerim’de, peygamberlerin sayısı tam olarak bildirilmez. Peygamberlerden bazılarının peygamberlik görevlerini yerine getirirken karşılaştıkları olaylar ve zorluklardan söz edilir. Hz. Âdem, Hz. Nuh, Hz. İbrahim, Hz. Musa, Hz. Yusuf ve Hz. İsa Kur’an’da adı sıkça geçen ve kıssaları (hayat öyküleri) anlatılan peygamberlerdendir. Biz, Hz. Âdem’den Hz. Muhammed’e kadar gönderilmiş olan peygamberlerin hepsine inanırız.
 LİSTELEYELİM
Yüce Allah buyuruyor: “İşte bu, kavmine karşı İbrahim’e verdiğimiz delillerimizdir. Biz dilediğimiz kimsele- rin derecelerini yükseltiriz. Şüphesiz ki senin Rabb’in hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir. Biz ona İshak ve (İshak’ın oğlu) Yakub’u da armağan ettik; hepsini de doğru yola ilettik. Daha önce de Nuh’u ve onun soyundan Davud’u, Süleyman’ı, Eyyub’u, Yusuf’u, Musa’yı ve Harun’u doğru yola iletmiştik; biz iyi davrananları işte böyle mükâfatlandırırız. Zekeriy- ya, Yahya, İsa ve İlyas’ı da (doğru yola iletmiştik). Hepsi de iyilerden idi. İsmail, Elyesa, Yunus ve Lût’u da (hidayete erdirdik). Hepsini âlemlere üstün kıldık.” (En’âm suresi, 83-86. ayetler.) •
Yukarıdaki ayetlerde hangi peygamberlerin isimleri geçmektedir? Listeleyiniz. Kur’an-ı Kerim’de adı geçen yirmi beş peygamber vardır.
 Bu peygamberler şunlardır: 1. Hz. Âdem 5. Hz. Salih 9. Hz. İshak 13. Hz. Musa 17. Hz. Eyyub 21. Hz. Zülkifl 2. Hz. İdris 6. Hz. Lût 10. Hz. Yakub 14. Hz. Harun 18. Hz. Yunus 22. Hz. Zekeriyya 3. Hz. Nuh 7. Hz. İbrahim 11. Hz. Yusuf 15. Hz. Davud 19. Hz. İlyas 23. Hz. Yahya 4. Hz. Hud 8. Hz. İsmail 12. Hz. Şuayb 16. Hz. Süleyman 20. Hz. Elyesa 24. Hz. İsa 25. Hz. Muhammed (1) s.a.v.: “Sallallâhü aleyhi ve sellem.” cümlesinin kısaltılmış şeklidir.
Bu cümle “Allah’ın rahmeti ve selamı ona olsun.” anlamındadır. Peygamberimizin adı anıldığı zaman söylenir. (2) Mü’min suresi, 78. ayet. 11