Kur'an'ın Açıklayıcılığı ve Yol Göstericiliği


4. ÜNİTE
Konu:
3. Kur’an’ın Açıklayıcılığı ve Yol Göstericiliği
Kazanım 4 : Kur’an’ın yol göstericiliğinin ne anla-
ma geldiğini açıklar.
Kavramlar : Kur’an, mesaj, vahiy.
Öncelikle Verilecek Değerler : bilimsellik.
Öncelikle Verilecek Beceriler : Kur’an-ı Kerim
mealini kullanma, problem çözme, mekân, zaman ve
kronolojiyi algılama.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri : sunuş ve buluş
yolu stratejisi, anlatım, tartışma, soru-cevap yöntemi.
Araç ve Gereçler : Kur’an-ı Kerim meali, konuyla
ilgili ayet ve temel kavramların yer aldığı asetatlar.
Süre : 40 + 40 dakika
ÖĞRENME - ÖĞRETME SÜRECİA. HAZIRLIK 79
3. Kur’an’ın Açıklayıcılığı ve Yol Göstericiliği
Allah, insanlara peygamberler ve kutsal kitaplar göndererek doğru yolu göstermiştir. Kur’an,
Hz. Muhammed’e vahiy yoluyla gönderilen ilahî kitaptır. Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de öğütle-
rini, emir ve yasaklarını insanlara bildirmiştir. Kur’an insanlara inanç, ibadet, ahlak gibi çeşitli
konularda bilgiler verir ve onlara yol gösterir.
Kur’an-ı Kerim; Allah’ın varlığı ve birliği, inanç esasları, ibadetler, ahlak ilkeleri ve evrenle il-
gili bilgiler içermektedir. Kur’an’da, evrende yer aldığı hâlde insanın göremediği varlıklardan da
söz edilir. Örneğin meleklerin, cinlerin yaratılışları ve özellikleriyle ilgili açıklamalar yapılır.
Kur’an-ı Kerim insana ahiret yaşamını tanıtır. Cennet ve cehennemle ilgili bilgiler verir. Kı-
yamet günü ve bu sırada meydana gelecek olaylar hakkında açıklamalarda bulunur. İnsanın
Allah’a karşı görevlerinin neler olduğu, ona nasıl ve niçin ibadet edeceği gibi konularda açık-
lamalar yapar. Kur’an, insana yaratıcısıyla ve insanlarla ilişkilerinin nasıl olması gerektiği ko-
nusunda yol gösterir.
Herhangi bir konuda insanlara yol göstericilik nasıl yapılır?
4. Etkinlik
Okuyalım, Bulalım
Aşağıdaki ayetleri okuyunuz. Bu ayetlerden Kur’an’ın içeriğiyle ilgili hangi sonuçlara
ulaştığınızı noktalı yerlere yazınız.
“Bu (Kur’an), bütün insanlığa bir açıklamadır; takvâ sahipleri için de bir hidayet
ve bir öğüttür.” (Âl-i İmrân suresi, 138. ayet.)
“fiüphesiz ki bu Kur’an en doğru yola iletir; iyi davranışlarda bulunan müminle-
re, kendileri için büyük bir mükâfat olduğunu müjdeler.” (İsrâ suresi, 9. ayet.)
“Muhakkak ki biz, bu Kur’an’da insanlara her türlü misali çeşitli şekillerde anlat-
tık...” (İsrâ suresi, 89. ayet.)
“Bu (din), Rabb’inin dosdoğru yoludur. Biz öğüt alacak bir kavim için ayetleri
ayrıntılı olarak açıkladık.” (En’âm suresi, 126. ayet.)

Aşağıdaki soru ve çalışmalarla öğrencilerinizi de-
ğerlendiriniz.
1. Kur’an’ın insanları “iyi ve övülen” davranışlara
yönlendirmesi, “kötü ve yerilen” davranışlardan sakın-
dırmasına ikişer örnek veriniz.
2. Kur’an’ın hayatımızdaki yeri ve önemi nedir? Be-
lirtiniz.
78
Kur’an insanlar için yararlı şeyleri öğütler. Anne ve babaya iyi davranılmasını; akraba,
komşu ve arkadaşlarla iyi geçinilmesini; yoksul ve kimsesizlere yardım edilmesini ister. Doğ-
ruluğu, alçak gönüllülüğü, başkalarının haklarına saygı göstermeyi öğütler.
Anne babamıza her
zaman iyi ve saygılı
davranmalıyız.