Kur'an'dan ve Hz. Peygamberden Dua Örnekleri


Ali’nin ödevi
Kur’an’dan Dua Örnekleri
“Hamd (övme ve övülme), âlemle-
rin Rabb’i Allah’a mahsustur. O, rah-
mândır ve rahîmdir. Ceza gününün mâ-
likidir. (Rabb’imiz!) Ancak sana kulluk
ederiz ve yalnız senden medet umarız.
Bize doğru yolu göster. Kendilerine lü-
tuf ve ikramda bulunduğun kimselerin
yolunu; gazaba uğramışların ve sap-
mışların yolunu değil!” (Fâtiha suresi, 2-
7 ayetler.)
“... Ey Rabb’imiz! Bize dünyada da
iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi ce-
hennem azabından koru!..” (Bakara su-
resi, 201. ayet.)
“... Rabb’im! Bağışla, merhamet et.
Çünkü sen merhamet edenlerin en ha-
yırlısısın!” (Mü’minûn suresi, 118. ayet.)
“... Ey Rabb’im! Beni; bana ve ana-
babama verdiğin nimetlere şükretmeye
ve razı olacağın salih ameller işlemeye
sevk et ve beni rahmetinle salih kulları-
nın arasına kat!” (Neml suresi, 19. ayet.)
“De ki: Ya Rabb’im ilmimi arttır.”
(Tâ-Hâ suresi,116. ayet.)
“... Rabb’ im! Tıpkı beni küçükken
koruyup yetiştirdikleri gibi sen de onla-
ra acı.” (Isrâ suresi, 24. ayet.)
Zeynep’in ödevi
Hz. Peygamberden Dua Örnekleri
“Allah’ım sen Rabb’imizsin. Sen-
den başka ibadete layık hiçbir ilah yok-
tur. Sen varsın, beni yarattın, ben senin
kulunum, Allah’ım! Kötülüklerden sana
sığınırım. Nimetlerine şükreder, değeri-
ni bilirim. Günahlarımı bağışla. fiüphe-
siz günahları bağışlayan ancak sen-
sin.” (Tecridi Sarih Tercümesi, C. 12,
s.333.)
“Allah’ım! Seni anmak, sana şük-
retmek ve sana güzelce ibadet etmek
için bana yardım et.” (Ebu Davud, Dua,
86. hadis.)
“Allah’ım, bize dünyada ve ahirette
güzel şeyler ver.” (Müslim, Zikir, 35. ha-
dis.)
“Allah’ım, beni doğru yola ilet ve o
yolda başarılı kıl.” (Müslim, Zikir, 78. ha-
dis.)
“Ey Allah’ım kötü ahlaklı olmaktan,
kötü işler yapmaktan ve yanlış inançla-
ra sapmaktan sana sığınırım.” (Tirmizî,
Dua, 126. hadis.)
“Allah’ım! Fayda vermeyen ilim-
den, ürpermeyen kalpten, doymayan
nefisten, kabul olunmayan duadan sa-
na sığınırım.” (Müslim, Zikir, 73. hadis.)
2. ÜNİTE
Konular : 5.3. Kur’an’dan ve Hz. Peygamberden
Dua Örnekleri