Kur'an İyiye ve Güzele Yönlendirir, Kötülüklerden Sakındırır


2. Kur’an İyiye ve Güzele Yönlendirir, Kötülük-
lerden Sakındırır
Kazanım 3 : Kur’an’ın iyiye ve güzele yönlendirip
kötülüklerden sakındırdığını örneklerle açıklar.
Öncelikle Verilecek Değerler : bilimsellik, akade-
mik dürüstlük, sorumluluk ve barışseverlik.
Öncelikle Verilecek Beceriler : Kur’an-ı Kerim
meali, kullanma, problem çözme, araştırma, değişimi
ve sürekliliği algılama.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri : sunuş ve buluş
yolu stratejisi, anlatım, tartışma, soru-cevap yöntemi.
Araç ve Gereçler : Kur’an-ı Kerim meali, konuyla
ilgili ayet ve kavram haritalarının yer aldığı asetatlar.
Süre : 40 + 40 dakika
ÖĞRENME - ÖĞRETME SÜRECİA. HAZIRLIK
ppppSınıfa Kur’an-ı Kerim meali getiriniz. Konuyla
76
— Verdiğiniz bilgilerden anlaşılıyor ki Kur’an, İslam diniyle ilgili bilgileri öğrenmemiz için
önemli bir kaynaktır, dedi. Faruk Bey bunun üzerine,
— Evet Gamze, doğru söylüyorsun. Kur’an, İslam dininin temel kaynağı olduğu için çok
önemlidir. Müslümanlar İslam dinini en doğru şekilde öğrenmek için öncelikle Kur’an’a başvu-
rurlar. Onu okuyup anlamaya çalışırlar. Böylece İslam diniyle ilgili bilgileri temel kaynağından
öğrenerek doğru bir din anlayışına sahip olurlar. Bu arada babasının anlattıklarına katkıda bu-
lunan Esra,
— Anladığım kadarıyla Kur’an, dinî sorumluluklarla ilgili bilgilerimizin asıl kaynağıdır. İs-
lam dininin anlaşılması için başvurulacak ilk temel kaynak Kur’an-ı Kerim’dir. Öyle değil mi ba-
bacığım, dedi.
Faruk Bey,
— İkiniz de çok iyi anlamışsınız çocuklar. Siz de İslam diniyle ilgili öğrenmek istediğiniz
konuları Kur’an mealine bakarak öğrenebilirsiniz, dedi.
(Komisyon)
2. Kur’an İyiye ve Güzele Yönlendirir, Kötülüklerden Sakındırır
Kur’an insanların kardeşçe, huzurlu, mutlu ve barış içinde yaşamalarını ister. Bunun için
insanlara öğütler vererek iyi ve güzel davranışlara yönelmelerini sağlar. İnsanları uyararak,
yasaklar koyarak kötü ve çirkin davranışlardan sakınmalarını ister. Kur’an, insanları doğrulu-
ğa, iyiliğe ve güzelliğe yönlendirir.
1. Etkinlik
Dolduralım
Aşağıdaki kavram haritasındaki boşlukları doldurunuz.
inanç
........................