İslam Dininin Temel Kaynağı : Kur’an

1. İslam Dininin Temel Kaynağı : Kur’an
KUR’AN’DAN ÖĞRENİYORUZ
Esra bir gün okul arkadaşı Gamze ile birlikte eve geldi. Esra’nın babası, salonda Kur’an
okuyordu. İçeriden gelen ses Gamze’nin dikkatini çekti.
— İçeriden çok güzel bir Kur’an sesi geliyor, dedi.
— Babam Kur’an okuyor, istersen gidip dinleyelim, diye yanıtladı Esra.
Gamze, “Çok iyi olur.” diyerek Esra ile birlikte içeriye girdi. Faruk Bey’in yanına oturup
sessizce onu dinlediler. Faruk Bey Kur’an okumasını bitirince Gamze,
— Faruk amca siz okurken çok etkilendim. Çok güzel Kur’an okuyorsunuz, dedi. Faruk
Bey,
— Teşekkür ederim Gamze. Peygamberimiz, “Kur’an öyle bir kitaptır ki okuyan onu
okumaya doyamaz...” (1) buyurmaktadır, diye yanıt verdi.
— Faruk amca, bize okuduğunuz Kur’an’dan biraz söz eder misiniz? Kur’an nelerden söz
eder, diye sordu. Faruk Bey,
— Çocuklar, Kur’an Allah’ın buyruklarını içerir. Allah insanları çeşitli konularda ilahî kitap-
lar aracılığıyla bilgilendirmiştir. Yüce Allah, son din olarak İslam’ı göndermiş ve bu dinin esas-
larını Kur’an’da açıklamıştır. Kur’an dinimizle ilgili bilgilerimizin temel kaynağıdır, diye sürdür-
dü konuşmasını.
— Faruk amca Kur’an hangi konularda bilgiler verir, diye sordu Esra. Faruk Bey,
— Kur’an, Allah, melek, kitap, peygamber ve ölümden sonraki hayatla ilgili inanç konula-
rı, namaz, oruç, hac gibi ibadetler ve kişiler arası ilişkileri düzenleyen ahlak ilkeleriyle ilgili pek
çok konuda temel bilgiler verir. Kur’an bunların yanında, peygamber kıssaları ve geçmiş top-
lumların yaşadığı bazı olaylarla ilgili konularda da bize kaynaklık eder, dedi.
Yeni bilgiler öğrendikçe meraklanan Gamze,
— Faruk amca, bize bunlardan birkaç örnek verebilir misiniz, dedi. Faruk Bey, memnuni-
yetle kızım diyerek şöyle devam etti:
— Yüce Allah, Kur’an-ı Kerim’de, “Namazı tam kılın, zekâtı hakkıyla verin, rükû eden-
lerle beraber rükû edin.”(2) buyurarak bize namaz ve zekâtla ilgili bilgiler vermiştir. Diğer bir
ayette ise “Eğer Allah’ı, Peygamberini ve ahiret yurdunu diliyorsanız, bilin ki Allah, içi-
nizden güzel davrananlar için büyük bir mükâfat hazırlamıştır.”(3) buyrularak ahiretin var-
lığı bize haber verilmektedir. Gamze, Faruk Bey’in anlattıklarından sonra,
(1) Tirmizî, Sünen, 2906. hadis.
(2) Bakara suresi, 43. ayet.
(3) Ahzâb suresi, 29. ayet.
Kur’an-ı Kerim hangi konuları içerir?
ÖĞRENME ALANI : KUR’AN VE
YORUMU

4. ÜNİTE : KUR’AN-I KERİM’İN
TEMEL EĞİTİCİ NİTELİKLERİ
Konular

1. İslam Dininin Temel Kaynağı : Kur’an
Kazanım 1 : Kur’an’ın İslam dinindeki önemini
yorumlar.
Kazanım 2 : Kur’an’ın hayatımızdaki yeri ve önemini
fark eder.

Kavramlar : Kur’an, vahiy, mesaj, Yaradan

Öncelikle Verilecek Değerler : bilimsellik, akade


mik dürüstlük, sorumluluk ve barışseverlik.
Öncelikle Verilecek Beceriler : Kur’an-ı Kerim
meali kullanma, problem çözme, mekânı, zamanı ve
kronolojiyi algılama.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri : sunuş ve buluş
yolu stratejisi, anlatım, tartışma, soru-cevap yöntemi.
Araç ve Gereçler : Kur’an-ı Kerim meali, konuyla
ilgili ayet ve temel kavramların yer aldığı asetatlar.
Süre : 40 + 40 dakika