ilahi kitapların özellikleri

Öğrencilerinize 24. sayfanın ilk paragra-

fını okutup konuyla ilgili ayet mealini perdeye

yansıtınız ve öğrencilerinizle birlikte yorumla-

yınız.

7. Öğrencilerinize 24. sayfadaki 2, 3 ve 4.

paragrafları okutup Zeburla ilgili bilgiler veriniz

ve “Zebur ne anlama gelir?, Kime gönderilmiş-

tir? gibi sorular sorunuz.

8. Öğrencilerinize konunun 24. sayfada-

ki 5, 6 ve 7. paragrafları okutup “‹ncil nedir?

Kime gönderilmiştir? ‹ncil’de hangi konulardan

bahsedilir?” gibi sorular sorunuz.

9. Öğrencilerinize 24. sayfanın 8. paragra-

fını okutunuz. Paragraftaki ayet mealini yansı-

tıp öğrencilerinizle birlikte yorumlayınız.

10. Öğrencilerinize 24. sayfanın dokuz

ve onuncu paragraflarını okutunuz. Kur’an’ın

anlamı, gönderilişi, ayet ve sure sayısı, dili,

indirilişi hakkında sorular sorup onların cevap-

lamalarını sağlayınız. Onuncu paragraftaki

ayet mealini yansıtıp öğrencilerinizle birlikte

yorumlayınız.

11. Öğrencilerinize        24.     sayfadaki    son

paragrafı okutup Yûsuf suresinin 111. ayetinin

mealini onlarla birlikte yorumlayınız. Böylece

öğrencilerinizin, Kur’an-ı Kerim’in kendinden

önceki ilahî kitapları doğrulayıcı ve insanlara

doğru yolu gösterici son ilahî kitap olduğu gibi

özelliklerini kavramalarını sağlayınız.

12. Öğrencilerinize 25. sayfadaki “Resim

1.11”i inceletip “Okuyalım, Cevaplayalım”

etkinliğini yaptırınız. Etkinlikte öğrencileri-

nizden şiirde geçen Kur’an-ı Kerim’in özellik-

lerini tahtaya sıralamalarını isteyip üzerinde

birlikte konuşunuz.

Kur’an-ı Kerim’de, Yüce Allah’ın insanları doğru yola iletmek için gönderdiği ilahî kitaplardan

birinin de Tevrat olduğu bildirilir. Bununla ilgili bir ayette, “Şüphesiz Tevrat’ı biz indirdik. İçinde

bir hidayet, bir nur vardır…”(1) buyrulur.

Sözcük olarak “yazılı şey, kitap, mektup” anlamlarına gelen Zebur, Allah tarafından, vahiy yoluy-

la Hz. Davud’a gönderilmiş ilahî kitabın adıdır. İlahî kitapların ikincisidir. Yahudilerin kutsal kitabıdır.

Dili İbranicedir. Diğer dillere de çevrilmiştir. Günümüzde Zebur, Tevrat’ın içinde “Mezmurlar” adlı bir

bölüm olarak yer alır. Mezmur, Zebur’un bölümlerinden her birine verilen isimdir. Zebur, 150 mez-

murdan oluşur.

Müslümanlar, Zebur’un Allah tarafından Hz. Davud’a indirilmiş ilahî bir kitap olduğuna inanırlar.

Bu konuda Kur’an’da şöyle buyrulur: “...Davud’a da Zebur’u verdik.”(2)

Zebur, sayfa sayısı bakımından ilahî kitapların en küçüğüdür. Zebur’un içinde Allah’a övgü ve

şükran ifadeleri ile ahlaki öğütler ve hikmetli sözler yer alır.

Sözcük olarak “müjde, iyi ve mutlu haber” anlamına gelen İncil, Allah tarafından Hz. İsa’ya gön-

derilen kutsal kitabın adıdır. İlahî kitapların üçüncüsüdür. Hristiyanların kutsal kitabıdır.

İncil, Hz. İsa hayatta iken yazıya geçirilmemiştir. Ona inananlar tarafından sonradan yazılmıştır.

Bu yüzden tarih içerisinde değişik İnciller ortaya çıkmıştır. Çok sayıda İncil’in ortaya çıkması üzerine

yapılan toplantılar sonucunda bunlardan dördü kutsal kitap olarak kabul edilmiştir. Yazan kişilerin

adı ile anılan bu İnciller; Matta, Markos, Luka ve Yuhanna İncilleridir. Hristiyanlar, sonradan dört

İncil’i bir araya getirip bazı din adamlarının sözlerini ve mektuplarını da ekleyerek hepsine birden

Ahd-i Cedid (Yeni Ahit) adını vermişlerdir. Onlar, Ahd-i Cedid’in yanı sıra Tevrat ve Zebur’u da kutsal

kitap olarak kabul etmişler; Tevrat, Zebur ve Ahd-i Cedid’i tek bir kitap hâlinde birleştirip bu kitabı

“Kitabı Mukaddes” olarak adlandırmışlardır.

İncil’de Hz. İsa’nın doğumundan, yaşamından ve mucizelerinden söz edilir. İnsanları iyiye,

güzele, doğruya, saygı ve sevgiye yönlendirici öğütlerde bulunulur.

Kur’an-ı Kerim’de İncil’den bahseden bir ayette şöyle buyurulur: “O peygamberlerin izleri

üzere Meryem oğlu İsa’yı, önündeki Tevrat’ı doğrulayıcı olarak gönderdik. Ona, içerisinde

hidayet ve nur bulunan, önündeki Tevrat’ı doğrulayan, Allah’a karşı gelmekten sakınanlar

için doğru yola iletici ve bir öğüt olarak İncil’i verdik.”(3) Müslümanlar, İncil’in Allah tarafından

Hz. İsa’ya indirildiğine inanırlar.

Kelime olarak “toplamak, okumak, bir araya getirmek” gibi anlamlara gelen Kur’an, Allah tara-

fından vahiy yoluyla son peygamber Hz. Muhammed (s.a.v.)’e gönderilen ilahî kitabın adıdır. Müs-

lümanların kutsal kitabıdır. Dili Arapçadır. Kur’an yaklaşık 6666 ayet ve 114 sureden oluşur. Ayet,

Kur’an surelerini oluşturan cümlelerden her birine denir. Sure ise Kur’an’ın bölümlerinden her birine

verilen addır. Kur’an’ın ilk suresi Fâtiha, son suresi ise Nâs’tır.

Kur’an 610-632 yılları arasında Peygamberimize ayet ve sureler hâlinde indirilmiş ve yaklaşık

yirmi üç yılda tamamlanmıştır. Kur’an ayetleri indiriliş sürecinde hem ezberlenmiş hem de vahiy kâti-

bi (vahiy yazıcısı) denilen kişilerce yazılmıştır. Bu durum, Kur’an’ın günümüze kadar bir harfinin bile

değişmeden ulaşmasını sağlamıştır. Diğer taraftan Kur’an’da, onun Allah tarafından korunacağı da

bildirilir. Bununla ilgili bir ayette, “şüphesiz o zikri (Kur’an’ı) biz indirdik biz! Onun koruyucusu

da elbette biziz.”(4) buyrulur.

Kur’an-ı Kerim, Allah tarafından gönderilen ilahî kitapların sonuncusudur. Yüce Allah, Kur’an’ı

önceki ilahî kitapları doğrulayıcı olarak ve insanlara doğru yolu göstermek amacıyla gönderdiğini

bildirir. Bununla ilgili olarak Kur’an-ı Kerim’de, “…Kur’an uydurulabilecek bir söz değildir. Fakat

kendinden öncekileri tasdik eden, her şeyi ayrı ayrı açıklayan ve inanan bir toplum için de bir

yol gösterici ve bir rahmettir.”(5) buyrulur.

(1) Mâide suresi, 44. ayet.

(2) İsrâ suresi, 55. ayet.

(3) Mâide suresi, 46. ayet.

(4) Hicr suresi, 9. ayet.

(5) Yûsuf suresi, 111. ayet.