İlahî Kitaplar

Konu

2.2. ilahî Kitaplar

Kazanım

9. ilahî kitap ve sahifelerin hangi peygam-

berlere gönderildiğini belirtir.

Hz. Âdem

Hz. Şit

Hz. İdris

Hz. İbrahim

Süre: 2 ders saati.

10 sayfa

.............        sayfa

.............        sayfa

.............        sayfa

• Yukarıdaki şemada boş bırakılan yerleri örnekteki gibi tamamlayınız.

Allah bazı peygamberlere sayfa sayısı fazla olan ilâhi kitaplar göndermiştir. Bunlar, dört büyük

ilahî kitap olarak adlandırılan Tevrat, Zebur, ‹ncil ve Kur’an-ı Kerim’dir.

Tevrat, Yüce Allah tarafından vahiy yoluyla Hz. Musa’ya indirilmiştir. Dört büyük ilahî kitabın

ilkidir. Tevrat sözcüğü, “kanun, öğreti, emir, rehber” anlamlarına gelir. Yahudilerin kutsal kitabı olan

Tevrat, İbranicedir ve günümüzde diğer dillere de çevrilmiştir. Tevrat’ta Hz. Musa’nın yaşamı, İsra-

iloğullarının başından geçen çeşitli olaylar, geçmiş peygamberlere ilişkin bazı bilgiler ve insanlara

doğru yolu gösteren çeşitli ahlaki öğütler yer alır.

Resim 1.10 : Yahudiler ilahî kitapları Tevrat’ı, rulolar hâlinde ve özel kabında saklarlar.

(1) Fâtır suresi, 25. ayet.

23

Kavramlar: Tevrat, Zebur, İncil, Kur’an.

Değerler: güvenirlik, sorumluluk.

Beceriler: Kur’an-ı Kerim meali kullanma,

eleştirel düşünme, değişim ve sürekliliği algı-

lama, mekân, zaman ve kronolojiyi algılama.

Öğretim yöntem ve teknikleri: soru-ce-

vap, anlatım, listeleme, kavram haritası oluş-

turma, tartışma.

Kaynak, araç ve gereçler: ders kitabı,

Kur’an-ı Kerim meali, bilgisayar, projeksiyon

cihazı/ tepegöz, asetat.