İlahî Kitap ve İlahî Kitaplara İman

Yüce Allah, ilk peygamber Hz. Âdem’den son peygamber Hz. Muhammed’e kadar çeşitli
zamanlarda peygamberler aracılığıyla insanlara mesajlar göndermiştir. Bu mesajların ortak bir ama-
cı vardır. Bu amaç, insanlara Allah’ın varlığını, birliğini ve ona ibadet edilmesi gerektiğini bildirmektir.
Bununla ilgili olarak Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulur: “Senden önce gönderdiğimiz bütün pey-
gamberlere, ‘fiüphesiz, benden başka hiçbir ilah yoktur. Öyleyse bana ibadet edin.’ diye vah-
yetmişizdir.”(1) Peygamberlere gönderilen mesajların ortak amacıyla ilgili bir başka ayetin anlamı
da şöyledir: “Medyen halkına da kardeşleri fiuayb’ı peygamber gönderdik. O şöyle dedi: ‘Ey
kavmim! Allah’a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur…”(2)
Bütün peygamberler Allah’tan aldıkları mesajlar doğrultusunda insanları ahlaklı olmaya, güzel
ve yararlı işler yapmaya, her türlü kötülükten uzak durmaya yönlendirmişlerdir. ‹nsanları doğruluğa,
dürüstlüğe, iyiliğe, güzelliğe davet etmişlerdir. Onlara doğru, dürüst, güvenilir, cömert olmalarını,
yoksullara yardım etmelerini, tüm canlıları sevmelerini, doğayı korumalarını öğütlemiş; haksızlığı,
yalan söylemeyi, hileyi, anne ve babaya saygısızlık yapmayı vb. kötü davranışları yasaklamışlardır.
Kur’an’da, peygamberlere gelen mesajların bu ortak amacı ile ilgili pek çok ayet vardır. Bunlardan
birinde şöyle buyrulur: “Nitekim kendi aranızdan, size ayetlerimizi okuyan, sizi her türlü kötü-
lükten arındıran, size kitap ve hikmeti öğreten, ayrıca bilmediklerinizi de öğreten bir peygam-
ber gönderdik.”(3)