İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir

7. İbadetler DavranışlarımızıGüzelleştirir
Öğretmen, “İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir” konusunun bir grup tarafından hazır-
lanıp sınıfta sunulmasını istedi. Hüseyin’in başkanlığında Fatma, Ali, Zehra ve Cem’den olu-
şan beş kişilik bir grup seçildi. Grubun üyeleri, başta kitaplardan olmak üzere aile büyüklerin-
den ve tanıdıklarından bilgi edinip çalışmalarına son şeklini verdiler. Konunun anlatılacağı gün
geldiğinde grubun başkanı olan Hüseyin, yaptıkları çalışma hakkında sınıfa bir açıklamada
bulundu.
— Arkadaşlar, bugün sizlerle “İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir” konusunu paylaş-
mak istiyoruz. Ben sizlere yaptığımız bu çalışmayla ilgili ön bilgiler vermek istiyorum. Daha
sonra grubumuzun üyeleri kendi hazırladıkları bölümleri sizlerle paylaşacaklar.
Arkadaşlar, önceki konularda sınıfta işlediklerimizi tekrar hatırlayalım isterseniz. İslam di-
ninde ibadet, Allah’ın bizlerden istemiş olduğu şeyleri yerine getirmek ve bizlere vermiş oldu-
ğu nimetler için teşekkür etmektir. İslam’da ibadet denilince akla ilk gelen, İslam’ın şartları ola-
rak da bildiğimiz; kelimeişehadet getirmek, namaz kılmak, oruç tutmak, zekât vermek ve hac-
ca gitmektir. Ama ibadet sadece bunlarla sınırlı değildir, bunu da unutmayalım. Bizler bu iba-
detleri yerine getirdiğimizde, davranışlarımıza olan güzel yansımalarını da hissederiz.
fiimdi sırayla arkadaşlarımız sizlere bu güzel yansımaları anlatacak. Önce Fatma arkada-
şımızı dinleyelim.
— Arkadaşlar, bildiğiniz gibi namaz günde beş vakit kılınarak yapılan bir ibadet. Bu iba-
det yerine getirildiğinde kişi yalnız olmadığını ve Allah’ın sürekli olarak onu gördüğünü hisse-
der. Bu duyguyla insan kendini sürekli iyi şeyler yapmaya yöneltir. Allah’ın sevgisini kazan-
mak için çalışır. Onun kendisini dünya ve ahirette iyiliklerle ödüllendireceğini bilir. Bunlarla be-
raber insan, hayatını namazla düzene sokar.
— Teşekkür ederiz, Fatma. fiimdi de Ali’nin düşüncelerini alalım:
— Ben de oruç ibadetinden söz etmek istiyorum. Oruç, ramazan ayında yapılan bir iba-
dettir. İnsan oruç tutarak açlığın ve susuzluğun ne kadar önemli olduğunu fark eder. Bu duy-
guyla yeterli imkânı olmayan insanların nasıl sıkıntılar içinde yaşadıklarını daha iyi anlar. Böy-
lece toplumda paylaşma ve yardımlaşma duygusu ön plana çıkar. İnsanlar imkânları ölçüsün-
de fakirlere yardım ederler. Sonuç olarak huzurlu ve mutlu bir toplum ortaya çıkar.
— Ali’ye de verdiği bilgiler için teşekkür ederiz. fiimdi sıra Zehra’da:
— Arkadaşlar sıra geldi zekât ibadetine. Zekât, dince zengin sayılan insanların yılda bir
defa mallarının kırkta birini fakirlere vermesi demektir. Bu ibadet yapıldığında, fakirlik proble-
mi çözülmüş olur. Zengin insanlar, bu ibadetle ihtiyacı olan insanlara yardım etmenin mutlu-
luğunu yaşarlar.
— Teşekkürler, Zehra. fiimdi de hac ibadetiyle ilgili olarak Cem’i dinleyelim.
— Hac ibadeti, sağlıklı ve yeterli maddi imkânı olan Müslümanların, ömürlerinde bir kez
yerine getirmeleri gereken bir ibadettir. Bu ibadet tam anlamıyla yerine getirildiğinde insan ye-
ni doğmuş gibi günahlarından arınır. Dünyanın geçici olduğunu ve yapılan davranışların Al-
lah’ın huzurunda hesabının verileceğini bir kez daha yakından hisseder. Bütün bunlar, hac
ibadetini yerine getiren insanların gönlüne sevgi, saygı ve diğer insanların hukukuna dikkat
etme duygusunun yerleşmesini sağlar.