İbadet Nedir ve Niçin Yapılır?

 İbadet Nedir ve Niçin Yapılır?
ALİ’NİN BİR GÜNÜ
Bugün hafta sonu ve okul tatil. Babam evde olduğu zamanlar bazı vakitlerde camiye na-
maz kılmaya gider. Bugün ikindi namazına beni de götürdü. Camiye giderken neden ibadet
edildiğini, ibadetin ne anlama geldiğini düşündüm. Namazı bitirip camiden ayrılırken Osman
amca da bize katıldı.
Babama, ibadet ne demektir ve niçin ibadet ederiz, diye sordum. Babam:
— İbadet, kulluk demektir. İnsan Allah’ın kendisine vermiş olduğu bütün nimetlere karşı-
lık ona olan şükrünü, sevgi ve saygısını ibadet ederek gösterir, oğlum. Nasıl ki insan, kendi-
sine yapılan en küçük bir iyiliğe bile teşekkür etme ihtiyacı duyar. Örneğin; bir arkadaşımız ka-
lemini, silgisini kullanmamız için bize verdiğinde ona bu iyi davranışından dolayı teşekkür ede-
riz. Onun da bizden bu davranışı için teşekkür beklediğini biliriz. İnsanın bu evrende rahatça
yaşayabilmesi için atmosferi yaratan, mevsimlere göre değişik tat ve lezzetlerde sebze ve
meyveleri bizlere sunan ve daha nice sayamayacağımız nimetlerini bizim için hazırlayan(1) Al-
lah’a ne kadar teşekkür etsek azdır. Ona teşekkür etmek ise ibadet etmekle olur. Bununla il-
gili olarak Kur’an-ı Kerim’de “Artık, Allah’ın size verdiği rızıkları helal ve temiz olarak yi-
yin, eğer (gerçekten) yalnız Allah’a ibadet ediyorsanız, onun nimetine şükredin.”(2) buy-
rulmaktadır. Bildiğin gibi hepimizi Allah yarattı. Yani bizler Allah’ın kullarıyız. Allah bizleri ken-
disine kul olalım, ibadet edelim, diye yarattı. Kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’de Allah bunu biz-
lere; “Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.”(3) şeklinde bildir-
mektedir, dedi. Babama:
— Sadece namaz kıldığımızda Allah’a karşı kulluk etmiş olur muyuz, diye sordum.
Osman amca, izniniz olursa Ali’nin bu sorusuna ben yanıt vereyim, dedi.
— Babanın da söylediği gibi Allah bizleri kendisine kulluk edelim, diye yaratmıştır. Ancak
ibadet, sadece namaz kılmak, oruç tutmak, zekât vermek, hacca gitmekle sınırlı değildir. Al-
lah’ın bizlerden istediklerini yapmak, yasakladığı şeylerden kaçınmak da ibadettir. İnsanların
anne babasına saygı ve sevgiyle davranmaları, zor durumdaki insanlara yardım etmeleri de
ibadettir. İşlerini dürüst bir şekilde yapmaları, kısaca bireyin kendisi ve içinde yaşadığı toplu-
ma yararlı olmak amacıyla yaptığı her güzel iş, dinimizde ibadet kabul edilir.
(1) İbrahim suresi, 34. ayet.
(2) Nahl suresi, 114. ayet.
(3) Zâriyât suresi, 56. ayet.