Hz. Muhammed'in Ailesinin Örnek Davranışları

3. Hz. Muhammed’in Ailesinin Örnek Davranışları
Hz. Muhammed her alanda olduğu gibi aile içinde de örnek bir yaşam sürerdi. Aile içinde-
ki davranışlarıyla aile bireylerine örnek olurdu. Davranışlarına özen gösterir, sözlerini seçerek
konuşurdu. Aile bireylerine zaman zaman öğütlerde bulunur, iyiyi ve doğruyu göstermeye ça-
lışırdı. Onlar da peygamberimizin öğütlerini dikkate alır, bunlara uygun davranmaya önem ve-
rirlerdi. Böylece seçkin özelliklere sahip mutlu bir aile ortamı oluşturmuşlardı.
3.1. Hz. Muhammed’in Ailesinde Sevinçler ve Sıkıntılar Paylaşılırdı
Paylaşmak insan için doğal bir ihtiyaçtır. İnsanlar sevinçli ve üzüntülü anlarında yanların-
da bunu paylaşabilecekleri birilerini ararlar. Çünkü sevinçler paylaşıldıkça çoğalır, üzüntüler
paylaşıldıkça azalır. Sevinç ve üzüntülerin en kolay paylaşılacağı yer ise ailedir. İnsan, sevinç
ve üzüntülerini herkesten önce ailesiyle paylaşmak ister.
Hz. Muhammed, ailesine verdiği değerin bir sonucu olarak ailesinin iyi ve kötü zamanla-
rında hep yanlarında olmuştur. Ailesi de onu peygamberlik geldikten sonra karşılaştığı zorluk-
larda yalnız bırakmamış, yaşadığı sıkıntıları paylaşmıştır.
Sevinç ve sıkıntılarınızı kimlerle paylaşırsınız?
Konular : 3. Hz. Muhammed’in Ailesinin Örnek
Davranışları
3.1. Hz. Muhammed’in Ailesinde
Sevinçler ve Sıkıntılar Payla-
şılırdı
3.2. Hz. Muhammed’in Ailesinde
Misafire Cömert Davranılırdı
Kazanım 4 : Hz. Muhammed’in aile fertlerinin gü-
zel davranışlarına örnekler verir.
Kavramlar : Aile, erdem, rahmet, yardım.
Öncelikle Verilecek Değerler : Sevgi, saygı, ada-
let, dayanışma, paylaşma, cömertlik, güvenirlik.
Öncelikle Verilecek Beceriler : Araştırma, me-
kân, zaman ve kronolojiyi algılama.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri : Sunuş ve buluş
yolu stratejisi, anlatım, tartışma, soru-cevap yöntemi.
Araç ve Gereç : Kur’an-ı Kerim meali, konuyla il-
gili temel kavramların, ayet ve hadislerin yer aldığı ase-
tatlar.