Hz. Muhammed'in Ailesinde Misafire Cömert Davranılırdı


3.2. Hz. Muhammed’in Ailesinde Misafire Cömert Davranılırdı
Her konuda Kur’an’ın emirlerini uygulayan Hz. Muhammed, söz ve davranışlarında cö-
mertliğini göstermiştir. Yakın arkadaşları onu “insanların en cömerdi” olarak tanıtmıştır.(16) Hz.
Peygamberin ramazan ayında diğer aylara göre daha cömert olduğu(17) da onunla ilgili bilinen
gerçeklerdendir.
Hz. Peygamberin başta misafirleri olmak üzere tüm insanlara karşı olan cömertliği, aile ha-
yatının da bir parçasıydı. Hz. Hatice’nin ilk vahiy geldiğinde onu teselli ederken söylediği söz-
lerden birisi de onun misafire ikramda bulunmasıdır.(18) Hz. Peygamber gelen misafiriyle özel-
likle kendisi ilgilenirdi. Bir defasında gelen bir misafire et pişirilmesini istemiş, pişen eti de ken-
disi bıçakla keserek servis yapmıştır.(19) Hz. Muhammed gelen misafirleri ağırlamak için elin-
den geleni yapardı. Yine bir gün gelen bir misafir için kendi evinde herhangi bir yemek olmadı-
ğını öğrenince;
— Bu kişiyi gece kim misafir edebilir, diye sorarak o kişinin arkadaşlarından birinin evin-
de ağırlanmasını sağlamıştır.(20)
Hz. Peygamber misafirin, ev sahibi üzerinde hakkı olduğunu söyleyerek (21) misafire ikram et-
menin önemini belirtmiştir. “...Allah’a ve ahiret gününe iman eden misafirine ikram etsin.” (22)
buyurarak Müslümanları misafir konusunda hassas davranmaları için uyarmıştır (Resim 2).
Evimize gelen misafire niçin ikramda bulunuruz?
Resim 2 : Misafirlerine ikramda bulunan bir aile
şılmasıyla ilgili olarak Hz. Muhammed’in torunları dünyaya
geldiğinde, sevincini akrabalarına ziyafet vererek
paylaştığı örneğini değerlendiriniz. Öğrencilerinizden
sevinçlerin paylaşılmasıyla ilgili somut örnekler vermelerini
isteyiniz. Örneklerden hareketle sevinçlerin paylaşı
ldıkça çoğaldığına ve sıkıntıların paylaşıldıkça
azaldığına dikkat çekiniz.


Ders kitabının 67. sayfasındaki “Kelime Avı”
adlı etkinliği öğrencilerinize yaptırınız (5. Etkinlik). Bu
etkinlikte öğrencilerin ünitede geçen kavramları daha
iyi öğrenmeleri amaçlanmıştır.
Dersin bu bölümünde öğrencilerinize; “Evinize gelen
misafire niçin ikramda bulunuruz?” sorusunu yöneltiniz.
Soruya aldığınız yanıtlar üzerinden, “Hz. Muhammed’in
Ailesinde Misafire Cömert Davranılırdı” konusuna
giriş yapınız. Konuyla ilgili ders kitabının 68. sayfası
ndaki “Hz. Muhammed’in Ailesinde Misafire Cömert
Davranılırdı” konu başlığı altındaki metni öğrencilerinize
okutunuz.

Hz. Muhammed’in misafirleriyle bizzat kendisinin
ilgilendiğine dikkat çekerek misafire ikramda bulunmanı
n önemine vurgu yapınız. İslam dininde misafire ikram
etmenin imanın bir sonucu olduğuna dikkat çekiniz.Ders kitabının 69. sayfasındaki “Neler Yapılır?”
adlı etkinliği yaptırınız (6. Etkinlik). Bu etkinliğin
amacı, öğrencilerinizin evlerine gelen misafirler için
çeşitli hazırlıklar yapıldığını hatırlayarak misafire ikramı
n önemini kavramalarıdır.
Performans ödevi alan öğrencilerinize, ödevlerin
toplanma zamanının yaklaştığını hatırlatınız. Ödeviyle
ilgili sorunu olanlara yardımcı olunuz.

C. DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları yönelterek öğrencilerinizi değ
erlendiriniz.

1. Hz. Muhammed’in sevinç ve sıkıntılarını ailesiyle
paylaşmasına birer örnek veriniz.
2. Cömert insanlar neden sevilir? Açıklayınız.
• Birinci yarıyılın sonuna kadar Öğrenci Ürün
Dosyasında toplanan çalışmaları değerlendirmek için
Öğretmen kılavuz kitabının 120. sayfasındaki “Öğrenci
Ürün Dosyası (Portfolyo) Değerlendirme Ölçeği”ni kullanı
nız.
Notlar : Bir sonraki ders için öğrencilerinizden, israf
konusuyla ilgili materyal toplamalarını isteyiniz.