Hz. Muhammed'in Ailesinde İsraftan Kaçınılırdı

3.3. Hz. Muhammed’in Ailesinde İsraftan Kaçınılırdı
İsraf sözlükte, gereksiz yere para, zaman, emek vb. harcama, savurganlık ve tutumsuz-
luk anlamlarına gelen bir kelimedir. İslam dininde israf etmek kesin bir şekilde yasaklanmıştır.
Kur’an’da; “Ey Ademoğulları! Her secde edişinizde güzel elbiselerinizi giyin; yeyin, için,
fakat israf etmeyin; çünkü Allah israf edenleri sevmez.”(23) buyrularak israfın haram oldu-
ğu belirtilmiştir. Başka bir ayette ise iman edenlerin israf ile cimrilik arasında orta bir yol tut-
tukları belirtilmiştir.(24)
Hz. Muhammed, hayatında daima sadeliği tercih etmiştir. İsraftan hem kendisi hem de ailesi
sürekli kaçınmıştır. Hz. Muhammed bulunduğu konuma rağmen gösterişli bir hayat yaşamayı ter-
cih etmemiştir. “Allah’ım! Muhammed ailesine geçinecek kadar mal ver.”(25) diye dua etmiş
ve bunu kıyamet gününde zengin ve fakir herkesin arzulayacağını belirtmiştir.(26)
Bizler de birey ve toplum olarak israfın her türlüsünden kaçınmalıyız. Yeryüzünün farklı
coğrafyalarında çok zor şartlarda yaşayan insanları düşünerek yeme içme, giyinme vb. her
konuda dengeli bir yol seçmeliyiz.
Çevrenizde nelerin israf edildiğini gözlemliyorsunuz?
(23) A’râf suresi, 31. ayet.
(24) Furkân suresi, 67. ayet.
(25) Buharî, Rikak, 17. hadis.
(26) İbn Mâce, Zühd, 9. hadis.
7. Etkinlik
Slogan Üretelim
İsrafın zararlarıyla ilgili aşağıdaki gibi sloganlar oluşturarak noktalı yerlere yazınız.
İsraf aile bütçemize zarar verir.
.................................