Hastaları Ziyaret Ederiz


Öğrencilerin konuya dikkatlerini çekmek ve
ön bilgilerini harekete geçirmek amacıyla onlara; “Hastalandığı
nızda ziyaretinize gelen oldu mu?”, “Neler hissettiniz?”
sorularını yöneltiniz.

B. İŞLENİŞ
Hazırlık bölümünde yönelttiğiniz sorulara aldığınız
yanıtları tahtaya yazınız. Öğrencilerin sorular üzerinde
konuşmalarını sağlayarak konuya giriş yapınız.

Öğrencilerinize, insan hayatında sevinçli günler olduğ
u gibi üzüntülü günlerin de yaşanabileceğini belirtiniz.

Öğrencilerinizden, üzüntülerimizi paylaştığımız durumları
listelemelerini ve nedenlerini yazmalarını isteyiniz.
Hasta olmanın da bu üzüntülü durumlardan birisi
olduğuna dikkat çekiniz. Hasta olan kimselerin, yakınları
ndan ve sevdiklerinden her zamankinden daha fazla
ilgi ve sevgi beklediklerini belirtiniz. Hasta ziyaretinin,
üzüntüleri paylaşma örneği olduğunu fark ettiriniz.

Öğrencilerinize, ders kitabının 106. sayfasındaki
“Gönül Huzuru” adlı metni okutunuz. Metinden hareketle
hastaları niçin ziyaret etmemiz gerektiğine vurgu yapınız.

Metinde geçen hadisi sınıfın uygun bir yerine yansıtı
nız. Öğrencilerinizin hadisle ilgili düşüncelerini alınız.

5. ÜNİTE
107
3.2. Geçmişlerimizi Anarız
AYŞE’NİN RÜYASI
Ayşe birkaç ay önce annesini kaybetmişti. Onun acısını unutamıyor, hiçbir şey üzüntüsü-
nü hafişetmiyordu. Kendini eve kapattı. Kimseyle görüşmek istemiyor, kendini ve ailesini ih-
mal ediyordu. Annesinin ölümünü kabulleniyor ama annesine olan ihtiyacından ve özleminden
dolayı acısını unutamıyordu.
Bir gün bu sıkıntılarla uykuya daldı. Rüyasında annesini gördü. Annesi huzur dolu gözler-
le Ayşe’ye bakarak şunları anlatıyordu:
“Üzülme yavrum, ‘Geçmişlerinizi hayırla yâd ediniz.’ (9) demiyor mu Peygamberimiz?
Üstelik dost istersen Allah yeter. Bizden öncekiler nice sıkıntılara katlanmış ve bizleri bugüne
getirmiş. Onları hayırla yâd etmeyi unutma. Geçmişini unutanlar, geleceklerini kuramazlar.
Onların iyiliklerini anarak hatırlaman sana güç verecektir. fiu an hayatta olan yaşlıların da kıy-
metini iyi bilmelisin. Onların bilgilerinden ve tecrübelerinden yararlanmalısın. Unutma sen de
bir gün yaşlanacaksın. Çocukların ve torunların seni örnek alacaklar. Bunun için kendini iyi ye-
tiştirmelisin.”
Ayşe uyandığında kendini çok iyi hissediyordu. Hemen mezarlığa gitti. Annesini ve me-
zarlıktaki diğer büyüklerini ziyaret etti.
7. Etkinlik
Düşünelim, Tamamlayalım
Öğrendiğiniz bilgiler yardımıyla aşağıda verilen cümleleri sebep-sonuç ilişkisi ku-
rarak tamamlayınız.
— Bize bugünleri bırakan atalarımın yaşam öykülerini okurum.
Çünkü ..........................................................................................................................
— Ailemle birlikte büyüklerimi ziyarete giderim.
Çünkü ..........................................................................................................................
— Tarihî yerlere yapılan gezilere katılırım.
Çünkü ..........................................................................................................................
— Dinî bayramlarda ailemle birlikte mezarlık ziyaretine giderim.
Çünkü ..........................................................................................................................
— Atalarımdan kalan bir eşyanın korunmasına özen gösteririm.
Çünkü ..........................................................................................................................
Çevrenizde geçmişlerinizi anmak için ne tür eylemler yapılıyor? Hiç gözlemlediniz mi?
(9) Nesaî, Cenaiz, 51. hadis.
5. ÜNİTE
107
3.2. Geçmişlerimizi Anarız