Geçmişlerimizi Anarız


5. ÜNİTE
“Toplumdaki birlik ve beraberliğin güçlenerek de-
vam ettirilmesi, zor durumda olanlara yardım edilmesi-
ne bağlıdır.” sözünden neler anladıklarını öğrencilerini-
ze sorunuz. Öncelikle ailemizin yaşadığı zorluklara du-
yarlı olmamız gerektiğini belirtiniz.
Öğrencilerinize ders kitabının 108. sayfasındaki
“Ahmet’in Kararı” adlı metni okutunuz. Konu bütünlü-
ğünden hareketle öğrencilerinizden, Ahmet’in kararını
değerlendirmelerini isteyiniz. Hayatta karşılaştığımız
zorlukların üstesinden ancak paylaşılarak gelinebilece-
ğini belirtiniz.
Hz. Muhammed’in “... Selamı yayın ve haksızlığa
uğrayana yardım edin!” (Darimi, İsti’zan, 26. hadis.) ve
“... zarara uğrayan bu yüzden borcu artan kişiye yar-
dım ediniz...” (Nesai, Büyu, 3. hadis.) hadislerini tahta-
ya yansıtarak üzerinde konuşunuz.
Öğrencilerinize ders kitabının 109. sayfasın-
daki “Siz Olsaydınız” adlı etkinliği yaptırınız (8. Etkin-
lik). Bu etkinlikte öğrencilerin hayatta bu tür durumlar-
la karşı karşıya kalabileceklerini sezmelerini ve hazır-109
Ahmet iki düşünce arasında kaldı. O sırada bir süre önce öğrendiği Hz. Peygamberin şu
sözü aklına geldi: “Kim mümin kardeşinin sıkıntısını giderirse Allah da kıyamet günü
onun bir sıkıntısını giderir.”(11) Hemen kalkıp annesine yardım etti. Sadece aile bireylerine
değil sıkıntıda olan diğer insanlara da yardım edilmesi gerektiğini düşündü. Bundan sonra ak-
rabalarından, komşularından her kim sıkıntı içerisinde olursa onun yanında olmaya, sıkıntıla-
rını paylaşmaya karar verdi. İnsanları iyilikle anmanın, zor durumda olanlara yardım etmenin,
hastaları ziyarete gitmenin dinî ve