Fil Suresi ve Anlamı

Konu : 5. Fil Suresi ve Anlamı
Ünitemizi Değerlendirelim
Kazanım 5 : Fil suresini ezbere okur ve anlamını
söyler.
Öncelikle Verilecek Değerler : Bilimsellik, sevgi,
iffet, doğruluk ve dürüstlük, sabır, sorumluluk, aile birli-
ğine önem verme ve mütevazı olma.
Öncelikle Verilecek Beceriler : Kur’an-ı Kerim
mealini kullanma, problem çözme, eleştirel düşünme,
mekân, zaman ve kronolojiyi algılama.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri : Anlatım, tartışma,
soru-cevap yöntemi, sunuş ve buluş yolu stratejisi.
Araç ve Gereç : Kur’an-ı Kerim meali, konuyla il-
gili ayet ve temel kavramların yer aldığı asetatlar, Fil
suresini içeren kaset veya CD.
Süre : 40 + 40 dakika
91
13. Etkinlik
Yapboz
Aşağıda dağınık olarak verilen Fil suresinin mealini, anlamlı cümleler oluşacak şe-
kilde aynı renklerle boyayınız.
5. Fil Suresi ve Anlamı
Kâbe’yi yıkmak isteyen Ebrehe’nin fillerle hücumunu konu edinidiği için bu ad verilmiştir.
Mekke’de inmiştir, 5 ayettir.
Okunuşu
Bismillâhirrahmânirrahîm
Elem tera keyfe feale Rabbüke bi ashâbil fîl.
Elem yec’al keydehüm fî tadlîlin
ve ersele aleyhim tayran ebâbîl.
Termîhim bi hicâretin min siccîl.
Fecealehüm keasfin me’kûl.
Anlamı
Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla
Rabb’in fil sahiplerine neler etti, görmedin mi?
Onların kötü planlarını boşa çıkarmadı mı?
Onların üstüne sürü sürü kuşlar gönderdi.
O kuşlar, onların üzerlerine pişkin tuğladan
yapılmış taşlar atıyordu.
Böylece Allah onları, yenilip çiğnenmiş eki-
ne çevirdi.
1. Rabb’in fil sahiplerine
2. Onların kötü planlarını
3. Onların üstüne
4. O kuşlar, onların üzerlerine
5. Böylece Allah onları
neler etti, görmedin mi?
boşa çıkarmadı mı?
sürü sürü kuşlar gönderdi.
pişkin tuğladan yapılmış
taşlar atıyordu
yenilip çiğnenmiş ekine çe